Danske Byggecentres historie

De første trælasthandlerforeninger etableres

Den 21. juli 1885 mødtes ca. 30 jyske tømmerhandlere i Randers for at drøfte forskellige forhold af fælles interesse. Det vigtigste punkt på dagsordenen var et forslag om dannelse af en forening af jyske tømmerhandlere. Forslaget vedtoges enstemmigt, og Foreningen af Jyske Trælasthandlere var således en realitet.

Igennem årene 1885 til 1897 dannedes yderligere 3 regionale foreninger:

• Tømmerhandlerforeningen for København og Omegn

• Foreningen af Trælasthandlere for Sjælland udenfor København samt Lolland, Falster og Møen

• Foreningen af Trælasthandlere for Fyen og omliggende Øer.

Således var der nu 4 trælast- og tømmerhandlerforeninger i Danmark, men som en helt naturlig konsekvens opstod ønsket om et nærmere samarbejde imellem de fire foreninger.

Brancheforeningen Danske Byggecentre bliver til

”Den 5. oktober 1898 afholdtes……møde af Delegerede fra de danske Trælasthandlerforeninger for at drøfte Oprettelsen af et fælles Organ til at varetage Standens Interesser.”

Af emner for et kommende samarbejde nævnes: Certepartier, slutsedler, billigere søassurance, fælles regler for kreditgivning, rabatberegning, leveringsmåde o.s.v.

Man etablerede derfor Fællesforeningen af danske Trælasthandlerforeninger den 6. december 1898.

I 1936 stiftes Foreningen af Landtømmerhandlere i Jylland, senere T-36, som et resultat af uoverensstemmelser mellem de såkaldte landtømmerhandlere og købstadstømmerhandlere, Det skulle senere vise sig, at netop denne forening blev initiativtager til den brancheorganisation, vi kender i dag.

1954 ændredes foreningens navn til Trælasthandlerunionen og senere for nemheds skyld forkortelsen TUN.

Brancheforeningen Danske Byggecentre etablerede i 1982 sin egen administration med heltidsbeskæftiget direktør og sekretær, som følge af medlemmernes ønske om udvidet service, flere informationer, bedre varetagelse af tømmerhandlernes interesser over for leverandørerne, efteruddannelse, større ekstern markering i medierne m.m.

2013 ændredes foreningens navn til det vi kender i dag Brancheforeningen Danske Byggecentre. Navneændringen skete i forbindelse med en storstilet imagekampagne for foreningen og dens medlemmer.

Brancheforeningen Danske Byggecentre har siden 1898 været brancheforeningen for landets byggecentre og byggemarkeder og repræsenterer som organisation samtlige betydende brancheforretninger i Danmark.