Det er afgørende, at virksomheder understøtter medarbejderes efteruddannelse, hvis flere voksne med mindre gode basale færdigheder skal vælge efteruddannelse. Det er en af hovedkonklusionerne i en ny rapport som EVA har udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet.

Voksne motiveres i højere grad til at deltage i et efteruddannelseskursus, når virksomhederne understøtter deres deltagelse i undervisningen. Uddannelsesinstitutioner spiller en afgørende rolle i at gøre det let for både virksomhederne og deltagerne.

Det viser en ny rapport med en kortlægning og evaluering af rekrutteringsindsatser for voksne med mindre gode basale færdigheder til voksen- og efteruddannelse (VEU), som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet.

Rapporten har haft til formål at skabe viden om mulige løsninger, der kan bidrage til, at flere voksne med mindre gode basale færdigheder deltager i efteruddannelse. Omkring 13 procent i aldersgruppen 16-65 år har mindre gode læsefærdigheder, viser en rapport fra VIVE fra 2022 (vive.dk). Samme undersøgelse viser, at andelen med mindre gode færdigheder i regning er omkring 11 procent. Samtidig har aktiviteten i en årrække været faldende på de almene voksen- og efteruddannelsestilbud, hvor fokus netop er på opkvalificering i basale færdigheder.

Manglende kendskab og negative skoleerfaringer

Størstedelen af de adspurgte uddannelsesrepræsentanter oplever, at det er en udfordring at rekruttere voksne med mindre gode basale færdigheder til voksen- og efteruddannelse, og at det især skyldes manglende kendskab til uddannelsesmuligheder og vilkår, negative skoleerfaringer eller manglende dansksproglige kompetencer. Stort set alle respondenter vurderer i undersøgelsen, at der er behov for at styrke rekrutteringen til voksen- og efteruddannelse, selv om institutionerne angiver, at de allerede i høj eller nogen grad har fokus på rekruttering.

”Det er afgørende, at der er gode muligheder for at udvikle og uddanne sig løbende. Efteruddannelse og opkvalificering gavner både den enkelte og samfundet og bidrager til at skabe kvalitet i vores velfærd og sikre, at vi har de rette kompetencer til at gennemføre den grønne omstilling. Jeg hæfter mig ved, at samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder er helt centralt, og derfor er jeg også glad for, at vi sidste år indgik en trepartsaftale og en ordblindepakke med en lang række initiativer, som understøtter institutionerne og virksomhedernes rekrutteringsindsatser, så vi i fællesskab sikrer, at voksne har mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig gennem hele arbejdslivet,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Vejledning af virksomhederne virker

Rapporten peger på, at det har betydning for virksomhedernes brug af voksen- og efteruddannelse til medarbejdere, når uddannelsesinstitutionerne understøtter virksomhederne i deres uddannelsesindsats. For eksempel med planlægning og gennemførelse af uddannelsesindsatsen i virksomhederne. Her kan uddannelsesinstitutionerne rådgive og vejlede virksomheden om planlægning, om det administrative arbejde ved ansøgning og hjemtagning af økonomisk støtte eller ved at tilbyde tilrettelæggelse af undervisningen, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Læs EVAs rapport om virkningsfuld rekruttering af VEU-kursister (pdf)

Læs EVAs vidensopsamling om virkningsfuld rekruttering af VEU-kursister (pdf)

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet