Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. Bekendtgørelsen indeholder ændringer, der skal modvirke opretholdelse af udsatte boligområder, herunder hårde ghettoområder.

Den nye udlejningsbekendtgørelse indeholder ændringer, der skal ændre beboersammensætningen i udsatte boligområder gennem nye regler for anvisning og udlejning af almene familieboliger. Fremover vil en boligsøgende på integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp ikke kunne flytte ind i et udsat boligområde.

Bekendtgørelsen indeholder følgende ændringer:

  1. Der er indført en ny bestemmelse, som gør det muligt for boligorganisationerne at opnotere lejere under 65 år i hårde ghettoområder til en oprykningsventeliste uden at opkræve gebyr
  2. Følgende paragraf i eksisterende bekendtgørelse er revideret: 28, stk. 1, om afvisning af boligsøgende, der har fået opsagt eller ophævet et andet lejemål i samme boligområde
  3. Der er givet hjemmel til, at boligorganisationen kan kræve forevist en straffeattest, før der bliver indgået lejekontrakt. Boligorganisationen vil kunne afvise en boligsøgende, hvis straffeattesten indeholder oplysninger om straffe, der kan have betydning for trygheden i boligområdet
  4. Der er indført nye bestemmelser om afvisning af visse boligsøgende i hårde ghettoområder og om dispensation fra afvisningsbestemmelsen

Ændringerne i udlejningsbekendtgørelsen er en udmøntning af en ændring af almenboligloven, der er vedtaget af Folketinget den 22. november 2018 (Lov nr. 1322 af 27. november 2018).

Den nye bekendtgørelse er en sammenskrivning af en ændringsbekendtgørelse, der blev sendt i høring den 25. oktober 2018 med høringsfrist 22. november 2018, og de hidtil gældende regler.

Bekendtgørelsen trådte ligesom lovændringerne i kraft den 1. december 2018.

Se Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. her.
Se Skrivelse om ændringer i udlejningsbekendtgørelsen her.
Se Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje her.
Se Vejledning om afhjælpning af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger her.
Se høringsmaterialet her.

 

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen