Den europæiske tømmerforordning, også kaldet EUTR, har til formål at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og modvirke handel med ulovligt fældet træ. Både importeret træ samt træ fældet indenfor EU’s grænser.

Det er vigtigt at bekæmpe handel fra ulovlig tømmerhugst, fordi det flere steder i verden bidrager til ikke bæredygtig drift med skovrydning og skovødelæggelse. Heraf er der store afledte skadevirkninger såsom unfair konkurrence på træmarkedet, øget CO2-udslip og global opvarmning, øget korruption og offentlige kasser der mister hugstafgifter og skatter.

Forpligtigelser for markedets aktører
EUTR indeholder tre primære forpligtelser der afhænger af hvor man befinder sig i trækæden fra skoven til forbruger. EUTR skelner mellem en virksomhed, som bringer træet i omsætning i EU for første gang, og forhandlere som udelukkende handler med træ som allerede er bragt i omsætning. For virksomheder der bringer træet i omsætning i EU for første gang er der forbud mod, at omsætte ulovligt fældet træ. Lovteksten i EU’s tømmerlov definerer lovligt træ, som træ fældet i overensstemmelse med hugstlandets gældende lovgivning. Derudover skal virksomheder der for første gang bringer træprodukter i omsætning på EU-markedet udvise ”Due diligence” – fornøden omhu. En Due diligence skal sikre at virksomheden har adgang til helt specifik information om træprodukterne, herunder hugstland, træart, mængde eller vægt, oplysninger om hvem varerne er købt af, samt information der viser, at lovgivningen i hugstlandet er efterlevet. For forhandlere er der krav om sporbarhed af de træprodukter der sælges. Det er værd at bemærke at EUTR omfatter alle træprodukter, og produkter der indeholder træ. Man er altså også omfattet af EUTR, hvis man f.eks. afsætter møbler lavet helt eller delvist af træ.

Eutr.dk
Miljøstyrelsen har sammen med en række erhvervsorganisationer, bl.a. Danske Byggecentre, oprettet hjemmesiden www.eutr.dk hvor det er muligt at læse dybdegående omkring reglerne i EU’s tømmerforordning. Vores klare opfordring er, at man tager et kig på hjemmesiden, hvor det også er muligt at undersøge hvilket ansvar ens virksomhed har i forhold til EUTR, og hvilke overvågningsorganer der er anerkendt til at hjælpe en med at oprette en Due diligence.

Miljøstyrelsen fører tilsyn
I Danmark er det Miljøstyrelsen der er kompetent myndighed i henhold til EUTR. Styrelsen fører tilsyn med virksomheder, forhandlere og overvågningsorganer på det danske marked. Tilsynene skal sikre, at EUTR-omfattede virksomheder overholder gældende regler. Tilsyn omfatter dokumentkontrol og tilsynsbesøg ude hos virksomhederne, og de gennemføres som risikobaseret tilsyn, hvor Miljøstyrelsen i samarbejde med SKAT identificerer indsatsområder f.eks. baseret på træart, hugstland eller produktgruppe.

Næste tilsyn i støbeskeen
Miljøstyrelsen har i løbet af foråret ført en informationskampagne, hvor de med brevudsendelser til virksomheder der har importeret trævarer omfattet af EUTR, har gjort opmærksom på reglerne, og at de planlægger deres næste tilsynsrække.

Reglerne kort:

  1. Der må ikke importeres træ eller træprodukter, der stammer fra ulovligt fældet træ.
  2. Man skal have en Due diligence ordning for, at minimere risikoen for import af ulovligt fældet træ. Denne ordning skal løbende holdes ved lige.
  3. Man skal kunne dokumentere, at risikoen er ubetydelig for at der evt. importeres og/eller sælges ulovligt fældet træ til/i EU.