Alle el-intensive og konkurrenceudsatte virksomheder kan nu se frem til at få målrettede PSO-lempelser. Ny EU-godkendelse betyder nemlig, at de omfattede virksomheder fra 2017 vil få en mærkbar lempelse i PSO-afgiften på omkring 9 øre per kWh svarende til ca. 50 pct. Dermed vil f.eks. en tilskudsberettiget fødevarevirksomhed med et elforbrug på ca. 12 mio. kWh i 2017, få en lempelse af PSO’en på omkring 1 mio. kr. i 2017.

Med Vækstpakke 2014 blev det besluttet at gennemføre målrettede PSO-lempelser på 185 mio. kr. årligt fra 2015-2020 til el-intensive virksomheder. Ordningen var målrettet særligt el-intensive virksomheder. Der blev endvidere afsat en ramme på 100 mio. kr. årligt fra 2017-2020 til yderligere PSO-lempelser.

I maj 2016 vedtog et flertal i Folketinget en ændring af loven bag ordningen. Lovændringen sikrer, at alle virksomheder, som kan dokumentere, at de opfylder kriterierne om at være handelsintensive og el-intensive, kan blive omfattet af den målrettede ordning fra 2016. Der blev herudover afsat 10 mio. kr. i 2016. Lovændringen har efterfølgende skulle statsstøttegodkendes af EU-Kommissionen. EU-Kommissionen har den 14. december 2016 godkendt ordningen.

Det er en tidlig julegave til de el-intensive virksomheder som bl.a. væksthusgartnerierne og fødevarevirksomheder. Deres konkurrenceevne er belastet af PSO-afgiften, og ved at give denne håndsrækning kan vi forhåbentlig fastholde produktionsarbejdspladser og investeringer i Danmark siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

En hjælp mens PSO-afgiften gradvis udfases
Regeringen indgik den 17. november en aftale om at afskaffe PSO-afgiften. Aftalen betyder, at PSO-afgiften gradvist afskaffes frem mod 2022. Det betyder, at der i perioden 2017-2021 fortsat opkræves en PSO-tarif.

Som følge af udfasningen af PSO-afgiften vurderes behovet for målrettede PSO-lempelser for elintensive virksomheder at blive reduceret. Det er derfor aftalt, at rebudgettere dele af puljen til PSO-lempelser, således at der frigøres i alt 375 mio. kr. i perioden 2017-2020. De frigjorte midler anvendes til finansiering af en grøn klimapulje.

Yderligere oplysninger om tilskudsordningen fås hos Energistyrelsen

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet