Pressemeddelelse

Energistyrelsen har opdateret kapitlet om solceller i teknologikataloget. Opdateringen viser en stor reduktion i omkostningerne til solcelleanlæg. Frem mod 2030 ventes produktionsomkostningerne på et solcelleanlæg at falde yderligere med godt 40%.

Opdateringen af kapitlet om solceller i Energistyrelsens og Energinet.dk’s teknologikatalog for el- og fjernvarmeteknologier viser en kraftig reduktion i teknologiomkostningerne for solcelleanlæg i forhold til de tidligere data.

Energistyrelsen har tidligere analyseret elproduktionsomkostninger for ti udvalgte teknologier, se dem her. Hvis man anvender de opdaterede data for solceller til en lignende analyse, bliver resultatet, at elproduktionsomkostninger for store solcelleanlæg nu er på niveau med omkostninger for havvind og kraftvarmeanlæg fyret med naturgas eller kul. Dette er dog med forbehold for, at data for vindkraft og øvrige teknologier ikke er opdateret.

Udviklingen forventes at fortsætte mod lavere omkostningerne og højere effektivitet for solcelleanlæg. I figuren herunder er de opdaterede data anvendt til at beregne produktionsomkostninger for tre typer af solceller. Som det ses, forventes det, at omkostningen ved at producere 1kWh på et nyt solcelleanlæg kan blive mere end halveret fra 2015 til 2050.

graf

Figur 1: Elproduktionsomkostninger for solceller beregnet med opdaterede data fra teknologikataloget marts 2015.

De lavere omkostninger betyder, at solceller vil kunne forventes at få en mere fremtrædende rolle i fremtidens energisystem.

Fakta:

  • Teknologikataloget indeholder beskrivelse af energiteknologier og forventninger til deres udvikling frem til 2050 samt tekniske og økonomiske data for teknologierne.
  • Teknologikataloget leverer et ensartet datagrundlag til brug i analyser og scenarier af hele eller dele af energisystemet.
  • Teknologikataloget opdateres ca. hvert 3-4 år. Fremover vil enkelte teknologier dog i højere grad opdateres efter behov, da udviklingshastigheden for forskellige teknologier er forskellig.
  • Der foretages i øjeblikket en opdatering af de øvrige kapitler i teknologikataloget, og et samlet, opdateret katalog vil forventeligt foreligge senere på året.
  • Store solcelleanlæg har typisk en størrelse på mellem 0,35MW og 10 MW, mens mellemstore anlæg er på omkring 0,01MW til 0,5MW. Det største anlæg, der er registreret i Danmark (marts 2015) er på lidt over 1 MW. Anlæggene kan være placeret på både tage eller på mark.
  • Et stort solcelleanlæg, placeret på jorden, med en størrelse på 1 MW vil i dag have et solcellepanelareal på omkring 0,7 ha(hektar). Da panelerne ikke må skygge for hinanden, vil anlægget fylde et land areal på omkring 1,2 ha (hektar). Det svarer til 1,7 gange størrelsen på en fodboldbane.