Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop nyudstedt bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR 18), som træder i kraft den 1. januar 2020.

Bekendtgørelsen er udstedt som en ny, samlet bekendtgørelse, og indeholder følgende væsentlige ændringer:

Fra den 1. januar 2020 skal der være tilknyttet en certificeret brandrådgiver eller statiker til byggesager, der er omfattet af brand- og konstruktionsklasse 2-4. Det betyder, at muligheden for kommunal teknisk byggesagsbehandling på brand- og konstruktionsområdet udløber den 31. december 2019.

Frem til den 1. juli 2020 vil det være muligt at anvende en anerkendt statiker for byggeri i konstruktionsklasse 2-4 i stedet for en certificeret statiker. Formålet er i videst muligt omfang at forhindre, at der opstår flaskehalse i byggebranchen i første kvartal af 2020 på grund af mangel på certificerede statikere.

For midlertidige arrangementer som f.eks. markeder, byfester, festivaler og lignende vil de brand- og sikkerhedsmæssige forhold fortsat kunne behandles af kommunen. Derudover er der fortsat mulighed for midlertidig overnatning i f.eks. skoler og idrætshaller.

De nye regler i EU´s bygningsdirektiv, som vedrører bygningsautomatik, opsætning af ladestandere m.v., skal implementeres i bygningsreglementet. Udkast til bestemmelserne herom har været i høring, men er efterfølgende taget ud og afventer Folketingets behandling af forslag til ændring af byggeloven.

Øvrige ændringer vedrører:

  • præcisering af rækkevidden for kommunalbestyrelsens mulighed for at dispensere fra bygningsreglementets krav, hvorefter dispensationsadgangen ikke omfatter funktionskrav, hvor hensynet bag er brand- og sikkerhedshensyn,
  • præcisering af at opførelse af sekundær bebyggelse alene kan ske uden byggetilladelse, hvis bygningen placeres på terræn samt præcisering af nedrivning af sekundær bebyggelse, og
  • kirker og bygninger, som er fredet eller bevaringsværdige, undtages fra energikrav, når anvendelsen ændres, f.eks. fra kirkelige handlinger til kulturhus.

Se udkast til bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) på Høringsportalen.dk her.

Se bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18) på retsinformation.dk her.