Energistyrelsen præsenterede i slutningen af sidste uge deres udkast til det kommende bygningsreglement, BR15, som forventes at træde i kraft 1. januar 2016 artikel gennemgår vi kort de væsentligste ændringer. I store træk handler ændringerne om bedre effektivitet i bygningernes energiforbrug.

Ingen krav om overfladetemperaturer på vinduer
For byggecentrene er den væsentligste ændring i BR15 formentligt skærpede komponentkrav til vinduer og at vinduer – som det ellers var lagt op til – i BR15 ikke vil være pålagt krav til overfladetemperaturer (altså omfanget af kondensudvikling). Dette har medført kritik fra eksempelvis Dansk Byggeri, som er utilfredse med, at der fra politisk side har været lagt op til, at der netop vil være krav om overfladetemperatur. Anken er, at denne forventning om minimumskrav har fået en række producenter til at forberede produktudviklingen til dette.

Energistyrelsen mener, at det generelle niveau for nutidens overfladetemperaturer på vinduer overflødiggør et egentligt krav. Endvidere henholder Energistyrelsen sig til, at vinduer i forvejen er underlagt krav om mindst at kunne leve op til en B-mærkning.

Fokus på energikrav
Andre punkter med interesse for byggecentrene er blandt andet, at den såkaldte Lavenergiklasse 2015, som i BR10 var frivillig, er blevet gjort til et lovpligtigt minimumskrav for nybyggeri. Bygningsklasse 2020 forbliver en frivillig standard.

I samme boldgade arbejder udkastet til BR15 med at indføre EU’s ecodesign-krav for en række produktgrupper. Eksempelvis cirkulations- og varmepumper, olie- og gaskedler samt i mindre kraft-varmeanlæg.

I BR15 bliver det også introduceret, at bygninger der har tilknyttet produktion af vedvarende energi, eksempelvis solceller eller vindmøller, kan trække en del af produktionen fra i bygningens såkaldte energiramme, som i denne sammenhæng er et udtryk for, hvor meget energi bygningen forbruger for at fungere. I energirammen indregnes en række parametre, der spiller en rolle for bygningens energiforbrug. Eksempelvis klimaskærm, beliggenhed og ventilationskapacitet.

Mulighederne for at trække egenproduktion fra i regnskabet er en nyhed. Hidtil har det kun været muligt at trække produktion fra, der var af samme type som forbruget. Det vil sige, at hvis man havde en vindmølle tilknyttet, kunne man kun trække elektricitet fra – og ikke eksempelvis olieforbrug til opvarmning.

For at forhindre at bygninger, der har en meget ringe klimaskærm, får mulighed for at opnå en given energiramme på baggrund af en ekstrem egenproduktion af vedvarende energi, er muligheden for godskrivningen begrænset til 25 kWh/m2 pr. år.

Vigtige datoer
Som sagt er Energistyrelsens udkast til BR15 netop kommet i høring. Høringsfristen slutter 20. marts. Afhængigt af hvor mange ændringer høringen medfører, vil forslaget efterfølgende blive sendt i høring hos Europa-Kommissionen. Fokus vil her være på at kontrollere forslaget for overholdelse af principperne for det indre marked og lige adgang til markedet. Kommissionens høringsfrist er omkring tre måneder. Såfremt forslaget går igennem uden nævneværdige ændringer, vil BR15 kunne træde i kraft efter sommerferien. Fra reglementets ikrafttrædelse til årsskiftet vil der være en overgangsordning, hvor bygherrer kan vælge mellem at overholde BR10 eller BR15.

Efter 1. januar 2016 vil det udelukkende være lovligt at bygge i henhold til BR15.