Pressemeddelelse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement (BR18). Samtidig udsteder styrelsen en ny bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet med det formål at forbedre rammerne for byggeriet. Begge bekendtgørelser træder i kraft den 1. januar 2018.

Bygningsreglement 2018 (BR18)
BR18 indeholder større ændringer i de administrative bestemmelser, herunder den tekniske byggesagsbehandling, og reglementet får også en ny struktur.

Den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne afskaffes og bygningsreglementets spalteopdeling af krav- og vejledningstekst fjernes til fordel for en emnespecifik opdeling af kravene. Den nye struktur gør det tydeligere at se, hvad formålet med de enkelte bestemmelser er og hvilke krav, der skal overholdes i det konkrete byggeri.

Ved at fjerne den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne bliver der skabt mulighed for en mere strømlinet proces i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Fremadrettet får certificerede rådgivere ansvaret for at dokumentere eller kontrollere, at brand- og konstruktionskrav er overholdt. Det er bygherrens ansvar at dokumentere, at de øvrige tekniske krav i bygningsreglementet overholdes. Kommunalbestyrelsen vil foretage stikprøvekontrol med den tekniske dokumentation i 10 % af disse sager.

Certificeringsordningen
Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet skal anvendes, når personer ønsker at søge om at blive certificeret til at dokumentere eller kontrollere, at kompliceret byggeri overholder krav til statiske forhold og brandforhold.

Certificeringsordningen danner dermed grundlag for, at den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne over tid kan afskaffes, da den vil understøtte bygherre i at sikre, at der fortsat opretholdes et højt sikkerhedsniveau på brand- og konstruktionsområdet.

Certificeringsordningen stiller krav til akkrediteringen af certificeringsorganer, til de personer, der ønsker at søge om certificering, og til kontrol med de certificerede statikere og brandrådgivere.

Det nye bygningsreglement og den nye certificeringsordning vil træde i kraft den 1. januar 2018 med en overgangsperiode
Frem til den 30. juni 2018 er det muligt at vælge at anvende BR15 ved ansøgning om byggetilladelse. Fra og med den 1. juli 2018 kan der alene søges om tilladelse efter BR18.

Frem til den 31. december 2019 kan man vælge at få byggesagsbehandlet brandforhold og statiske forhold hos kommunen, hvis ikke der er tilknyttet en certificeret statiker eller brandrådgiver på byggesagen.

Læs bekendtgørelsen om BR18 her.

Læs den ny certificeringsordning her.