Sprøjtemidler i private haver: Den 26. november 2015 trådte nye regler i kraft om køb og salg af ikke-professionelle sprøjtemidler

I 2014 blev der indført regler om tydelig opdeling af sprøjtemidler i to grupper:

  • Professionelle midler, der kan bruges i erhvervsmæssig sammenhæng
  • Ikke-professionelle midler, der kan benyttes i fx private haver

Der blev også indført regler om, at forhandlerne af både de professionelle og de ikke-professionelle skulle have tilstrækkeligt med uddannet personale, til at kunne give rådgivning til deres kunder om sikker og korrekt anvendelse af sprøjtemidlerne, lige som der blev indført regler om, at visse koncentrerede sprøjtemidler skulle opbevares i aflåste skabe eller bag disken og dermed uden mulighed for kundens selvbetjening. Kemikaliefirmaerne og forhandlerne har i de forløbne år tilpasset sig de nye regler, som trådte i kraft den 26. november 2015.

Hvad betyder de nye regler for forhandlere af ikke-professionelle sprøjtemidler?
Forhandlere som fx havecentre, byggemarkeder mv. skal den 26. november leve op til de nye regler på området. Det betyder, at forhandlerne skal:

  • have uddannede medarbejdere, der kan rådgive i sikker og korrekt brug af de ikke-professionelle sprøjtemidler og om alternative bekæmpelsesmetoder eller forebyggende foranstaltninger.
  • gøre de private haveejere opmærksomme på, at de kun må købe og anvende de ikke-professionelle sprøjtemidler, som står på nedenstående liste og at de skal følge anvisningen på midlernes etiketter.
  • sikre, at sprøjtemidlerne er opbevaret korrekt i butikken, da størsteparten af koncentrerede sprøjtemidler nu skal opbevares bag lås fx bag disken, i aflåste skabe mv. så de ikke kan tilgås via selvbetjening.

På størsteparten af produkterne vil der på etiketten stå: ”Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle fx private haveejere og kræver ikke autorisation” og denne sætning vil efterhånden fremgå af alle sprøjtemidler, der er godkendt til ikke-professionel anvendelse.

Listen med ikke-professionelle sprøjtemidler – til brug i private haver
Du kan se listen over hvilke sprøjtemidler, der er godkendt til private haveejere her. Det fremgår også, om sprøjtemidlerne skal være opbevaret i aflåste skabe eller må stå frit fremme til selvbetjening.
Der er 66 pesticider på listen. Af disse er hovedparten klar-til-brug midler, mens 20 er koncentrerede midler, der skal opblandes. I alt 16 af de koncentrerede midler skal stå i aflåste skabe. Vær opmærksom på, at listen løbende vil blive opdateret.

Kriterier for opdeling
Via linket ovenfor, kan du læse om kriterierne for opdelingen af pesticider i professionelle og ikke professionelle. I en overgangsperiode på 6 måneder er der mulighed for at produkter, der ikke opfylder kriterierne stadig kan købes i butikkerne.

Link til Miljøstyrelsens hjemmeside rettet mod detailhandelen
Du kan du læse om reglerne gældende for salg af sprøjtemidler til ikke-professionelle her.

Godkendte sprøjtemidler
Fremover er det ikke alle sprøjtemidler, de private haveejere må købe – hverken fra butikker eller via nettet.

Fra den 26. november 2015 vil alle sprøjtemidler være opdelt i to grupper i hele EU:

  • Professionelle sprøjtemidler: Midler, der kun kan købes og anvendes af professionelle brugere, som har et sprøjtecertifikat, sprøjtebevis eller gasningsbevis
  • Ikke-professionelle sprøjtemidler: Midler, der kan købes og bruges af alle – også af private haveejere der ikke har sprøjtecertifikat

De midler, der står på listen over ikke-professionelle sprøjtemidler, er midler, som Miljøstyrelsen vurderer, er tilstrækkeligt sikre at anvende uden særlig uddannelse. Sprøjtemidler, der kan købes og bruges af ikke-professionelle brugere, skal opfylde visse kriterier vedrørende midlernes sundhedsmæssige egenskaber, og de må kun forhandles i så små pakninger, at midlet kan bruges på maksimalt 1.000 m2. Kriterierne kan læses her.

Overgangsordning frem til 26. maj 2016
Den 26. november 2015 er der trådt en ny bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler i kraft (nr. 1290), som medfører, at der i 6 måneder og dermed ind til 26. maj 2016 vil være en overgangsordning for de sprøjtemidler, der allerede findes i detailleddet, og som ikke overholder kriterierne (§ 67 stk. 2 i bekendtgørelen). I den periode, kan forhandlerne fx sælge visse koncentrerede sprøjtemidler, der ikke er udstyret med en doseringsanordning. Men midlet skal være anført på listen, som er beskrevet nedenfor.

Listen over ikke-professionelle sprøjtemidler
Du kan se listen over de sprøjtemidler, der må købes og anvendes af private haveejere og andre der ikke har sprøjtecertifikat her. Vær opmærksom på, at listen løbende vil blive opdateret, idet nye midler kan komme på listen og frist for udfasning af visse midler kan medføre, at de slettes af listen.

Etiketten viser, hvem der må købe sprøjtemidlet
Efter den 26. november 2015, er det producenternes ansvar, at etiketten viser, hvem der må købe og bruge sprøjtemidlet. På de ikke-professionelle midler vil der stå følgende på etiketten:

”Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle brugere fx private haveejere og kræver ikke autorisation.”

Denne tekst er dog ikke påført alle produkter, som er indkøbt til butikken/detailleddet fra producenterne før den 1. juni 2015. For disse midler skal teksten senest være påført etiketten den 1. juni 2017.

Sådan holder du dig opdateret
En gang imellem sker der ændringer på markedet for sprøjtemidler, f.eks. hvis en producent selv vælger at trække et eller flere produkter tilbage. Generelt gælder, at hvis et produkt bliver afmeldt, skal al salg af det stoppe senest et halvt år efter. Brugerne får dog et år mere til at stoppe med at opbevare og bruge midlet.
Hvis et produkt bliver afmeldt, melder Miljøstyrelsen datoer ud for stop af salg, brug og opbevaring, og offentliggør dem i bilag 3 til den såkaldte stofbekendtgørelse. Styrelsen vil bestræbe sig på, at listen over ikke-professionelle sprøjtemidler vil blive opdateret hyppigt, så disse ændringer hurtigt herefter også vil kunne ses af listen over ikke-professionelle midler.