Fra 1. juli 2020 er der vedtaget skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i større byer. Læs her om de nye regler og skynd dig at ansøge om dispensation. Læs også hvad der skal til for at få en dispensation og hvad ansøgningen skal indeholde.

Reglerne betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler ikke har adgang til København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, med mindre de har monteret et partikelfilter. Byerne bestemmer dog selv, om de vil indføre de skærpede miljøzoner, eller vil nedlægge miljøzonen.

For dieseldrevne tunge køretøjer på 3,5 tons eller derover, gælder følgende trinvise regler i miljøzonerne:

Fra 1. juli 2020

 • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller senere.

Fra 1. juli 2022

 • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller senere.

Hvis dit køretøj ikke opfylder reglerne, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter. De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre vil blive udmøntet i en bekendtgørelse. Som under de nuværende miljøzoneregler, vil det fortsat være muligt i særlige tilfælde at få dispensation fra reglerne.

For dieseldrevne varebiler gælder følgende trinvise regler i miljøzonerne:

Fra 1. juli 2020:

 • Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller senere.

Fra 1. juli 2022:

 • Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller senere.

Fra 1. juli 2025:

 • Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller senere.

Vær opmærksom på, at reglerne alene gælder dieseldrevne varebiler, og at det gælder for alle dieseldrevne varebiler uanset farven på nummerpladen. Hvis din varebil ikke opfylder reglerne, kan du fortsat få adgang til miljøzonerne ved at få eftermonteret et partikelfilter. De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre er fastsat i Bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.

Det vedtagne lovforslag kan læses i dets fulde længde her.

Miljøstyrelsen kan meddele dispensation, men det tager tid
De nærmere regler om dispensationsadgangen, og hvad en dispensationsansøgning skal indeholde, vil blive fastsat i en ny bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastsatte miljøzoner efter de samme principper, som i dag gælder for lastbiler og busser.

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde undtage lastbiler og busser fra kravet om partikelfilter. Dispensationer gives kun for en afgrænset periode.

Regler for dispensation
Dispensation kan gives, når:

 • Montering af et filter vil være sikkerhedsmæssigt uforsvarligt.
 • Der er tale om et unikt specialkøretøj, der kun kører i miljøzonerne få dage om året, samt hvor prisen for at montere et filter er væsentligt højere end den gennemsnitlige filterpris, der antages at være ca. 50.000 kr.
 • Montering af et filter er teknisk umuligt på grund af køretøjets særlige konstruktion eller anvendelse, og der foreligger andre særlige omstændigheder, herunder bl.a. at køretøjet kun anvendes i begrænset omfang inden for miljøzonerne.
 • En offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse ikke kan gennemføres, fordi ansøgeren ikke har mulighed for at overholde miljøzonekravene. Det kan f.eks. være på grund af ansøgerens aktuelle økonomiske situation.

Miljøstyrelsen skal give dispensation, når:

 • Kravet om partikelfilter betyder, at der er tale om ekspropriation. Der kan være tale om ekspropriation, hvis ejeren af et køretøj bliver atypisk hårdt ramt økonomisk, f.eks. fordi hans virksomhed ligger et sted, hvor der efterfølgende oprettes en miljøzone.
  Det er altid en konkret vurdering, om der er tale om ekspropriation. Hertil har Miljøstyrelsen brug for en kopi af de sidste fem års regnskaber, som indsendes sammen med ansøgningen om dispensation.

Vægtning med miljø- og sundhedshensyn
De miljø- og sundhedsmæssige hensyn vil altid gå forud for hensynet til at meddele en dispensation og vil derfor indgå i vurderingen af en dispensationsansøgning (jf. § 12, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 57 af 28. januar 2009). 

Du kan læse mere om de nuværende regler her.

Dispensationsansøgningen sendes til:
Miljøstyrelsen
Erhverv
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C.
E-mail: mst@mst.dk  
Fax: 33 32 22 28

Husk at sende os den nødvendige dokumentation, da sagsbehandlingen af din ansøgning ikke kan starte før al nødvendig dokumentation foreligger.

Vær dog opmærksom på, at der kan gå op til tre måneder, før du får svar. Dispensationsansøgningen, der kan omfatte flere køretøjer, skal laves i et særligt skema, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Søg på ”partikelfilterkravet”, eller gå direkte til hjemmesiden ved at følge linket her.