En ny rapport udarbejdet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gør status på byggesagsprocessen efter indførelsen af bygningsreglementet 2018.

Rapporten ’Temperaturmåling af byggesagsprocessen efter bygningsreglementet 2018 (BR18)’ viser, at der stadig er stor tvivl om omfang og indhold af dokumentationsmateriale – både i sager om ansøgning om byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse. De udfordringer, som målingen peger på, er generelt størst i sager om ombygninger.

Billedet bekræfter det indtryk, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har fået i dialogen med kommuner og byggebranchen over de seneste måneder. Blandt andet er borgere mod hensigten med reglerne blevet mødt med krav om brug af certificerede brand- og konstruktionsrådgivere til mindre ombygningssager i etagebyggeri.

For at imødekomme disse udfordringer har TBST udsendt udkast til ændring af BR18, som forventes at træde i kraft den 10. marts 2020. Ændringerne har til formål at lempe reglerne for ombygninger, så flere kan gennemføres uden byggetilladelse. Ændringen i BR18 vil blive fulgt op med en vejledning om ombygninger, som forventes at udkomme samtidig med, at reglerne træder i kraft.

Temperaturmålingen peger desuden på, at der er tvivl om dokumentationskravene, når man skal ansøge om en byggetilladelse hos kommunen. Derfor udsender TBST primo maj 2020 en vejledning om dokumentation, der skal hjælpe ansøgere og kommuner med at håndtere ombygningssager.

Når der er opnået flere erfaringer med BR18, igangsætter TBST en evaluering af det samlede system omkring byggesagsbehandlingen. Evalueringen vil inkludere de regler, som er trådt i kraft den 1. januar 2020, da disse regler ikke har været en del af temperaturmålingen. Sparringsgrupperne for bygningsreglementet vil blive inviteret til at drøfte design og tidshorisont for den videre evaluering primo 2021

Baggrund
BR18 trådte i kraft den 1. januar 2018 og betød væsentlige ændringer af de administrative regler for byggesagsbehandlingen. Fra den 1. januar 2020 er den tekniske byggesagsbehandling helt fjernet fra kommunerne. Der skal i stedet tilknyttes en certificeret brandrådgiver eller statiker til byggesager, der er omfattet af brand- og konstruktionsklasse 2-4.

Formålet med BR18 er at skabe en mere effektiv og enkel byggesagsproces, hvor ansøger får en hurtigere, bedre og mere ensartet proces mod byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse. De tekniske krav til bl.a. bygningers sundheds- og sikkerhedsniveau, som BR18 stiller, er principielt ikke ændret i forhold til det tidligere bygningsreglement.

Temperaturmålingen er en foreløbig undersøgelse, og ikke en generel evaluering af effekterne af de nye regler, og hvordan reglerne virker og opleves i praksis. Den bygger på 40 interviews med ansøgere og sagsbehandlere på 24 byggesager i seks kommuner og er gennemført af COWI i perioden august 2019 til januar 2020.

Hent rapporten Temperaturmåling af byggesagsprocessen efter bygningsreglementet 2018 (BR18) her.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen