Trafik- og Byggestyrelsen har udstedt en bekendtgørelse, der indfører en række større ændringer i bygningsreglementet (BR15). Herudover er der indført en række mindre ændringer, som bl.a. omfatter konsekvens- og henvisningsfejl. Bekendtgørelsen er trådt i kraft d. 1. juli 2016.

Bekendtgørelsen indfører følgende større ændringer i bygningsreglementet (BR15):

  • der indføres nye brandkrav til højlagre og lignende lagerbygninger
  • kommunerne får mulighed for at fastsætte et mindre, fast gebyr på maksimalt 1.000 kr. i alle byggesager
  • visse driftsmæssige foranstaltninger i transportable telte og konstruktioner indføres i bygningsreglementet

Brandkrav til højlagre og lignende lagerbygninger
Brandreguleringen for højlagre og lignende industri- og lagerbygninger er flyttet fra beredskabslovgivningen til byggeloven.

Med ændringen bliver der i BR15 indført nye funktionsbaserede brandkrav, der afløser de tidligere krav til udformning af bygninger. Efter ændringen vil bygherren have mere fleksibilitet i forhold til valg af brandsikringsløsning, så længe kravene i bygningsreglementet overholdes.

De nye krav i BR15 suppleres samtidig med et tillæg til eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri.

Kommunerne får mulighed for at fastsætte et fast gebyr for byggesagsbehandlingen. Kommunerne kan opkræve gebyr for deres behandlings af byggesager efter tidsforbrug, eller de kan lade byggesagsbehandlingen helt eller delvist skattefinansiere. Tidligere gjaldt der en undtagelse for småbygninger, hvor kommunerne kunne opkræve et fast gebyr for sagsbehandlingen af disse småbygninger.

Med ændringen kan kommunerne fremover vælge at opkræve et mindre fast gebyr for alle typer byggesager på maksimalt 1.000 kr., hvis kommunen i øvrigt har valgt at lade byggesagsbehandlingen skattefinansiere.

Driftsmæssige foranstaltninger i transportable telte og konstruktioner
Reglerne om brandværnsforanstaltninger for transportable telte og konstruktioner har tidligere været reguleret af beredskabslovgivningen. Med ændringen samles brandreglerne, så driftsbestemmelser af bl.a. forsamlingstelte, salgsområder og campingområder vil fremadrettet alene blive reguleret i byggeloven. Dette udmøntes i bygningsreglementet med denne ændring.

Læs bekendtgørelsen her.

Kilde: Trafik- og Byggestyrelsen