Alle ordregivende myndigheder skal fra den 1. juli 2018 gennemføre udbud elektronisk. I praksis betyder det, at al kommunikation under en udbudsprocedure skal ske elektronisk, fx gennem et udbudssystem.

Kravet om at gennemføre elektroniske udbud gælder for udbud offentliggjort ved udbudsbekendtgørelser fra den 1. juli 2018, og omfatter kontrakter, der indgås efter udbudslovens afsnit II (EU-udbud) og III (Light-regimet) og forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation her.

Al kommunikation i relation til udbuddet som modtagelse af ansøgninger og tilbud, herunder ESPD, spørgsmål og svar osv. skal fremover derfor foregå elektronisk.

Foretager du denne type udbud for en ordregivende myndighed, skal du være klar til at gennemføre hvert skridt i en udbudsprocedure elektronisk. I den forbindelse er det vigtigt at sikre, at de elektroniske kommunikationsmidler, fx det udbudssystem, du anvender, lever op til bekendtgørelsens krav:

  • Du skal bl.a. sikre, at dataintegriteten og fortroligheden af ansøgninger og tilbud beskyttes, så kun bemyndigede personer kan fastsætte eller ændre datoerne for åbning af ansøgninger og tilbud, og at det nøjagtige tidspunkt for modtagelse af ansøgninger og tilbud kan fastslås med sikkerhed.
  • Desuden skal du sikre, at det elektroniske udbudssystem, du anvender, er almindeligt tilgængeligt, funktionelt kompatibelt med almindeligt anvendte elektroniske kommunikationsmidler, ikkediskriminerende, og ikke begrænser adgangen til udbudsproceduren. Endelig må adgangen til at deltage i en udbudsprocedure ikke kræve betaling af et vederlag.

Pligten til at gennemføre udbud elektronisk gælder som tidligere nævnt kun for kontrakter omfattet udbudslovens afsnit II (EU-udbud), III (Light-regimet) samt forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Der er således ikke krav om, at den samlede kommunikation skal være digital, når der indgås kontrakter under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse. Her er du som ordregiver kun forpligtet til at annoncere på udbud.dk.

 

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen