Der er gennemført et udredningsprojekt med henblik på at identificere de potentielt miljøproblematiske stoffer, der kan være til stede i produkter, som i forbindelse med fabrikationen anvendes/har været anvendt til overfladebehandling af tegl, beton og fibercement, herunder eternittagplader. Kun få konkrete oplysninger om identitet og anvendte mængder af sådanne stoffer har kunnet fremskaffes. Med udgangspunkt i udenlandske undersøgelser og nogle nyligt gennemførte danske pesticidforskningsprojekter er der opstillet en liste på ca. 30 stoffer, fortrinsvis biocider, som muligvis kan være/bliver anvendt direkte eller indirekte til overfladebehandling af beton og fibercement. Listen er prioriteret i forhold til risikoen for uacceptabel spredning, hvis materialerne nyttiggøres på nedknust form. Fem af de 14 mest problematiske stoffer på listen er isothiazolinoner. For tegl, klinker og sanitet forventes eventuelle problematiske stoffer primært at være uorganiske sporelementer (tungmetaller og metalloider). Resultater af en ældre dansk undersøgelse indikerer, at dette materiale på nedknust form formentlig ville kunne nyttiggøres til visse formål under visse betingelser uden uacceptabel påvirkning af grundvand. Den tilgængelige konkrete viden om indhold og udvaskning af potentielt problematiske stoffer i nye og gamle overfladebehandlede beton-, eternit-, fiberbeton- og fibercementprodukter og i keramik- og sanitetsprodukter i Danmark er således meget begrænset. Det konkluderes derfor, at hvis man ønsker belyse muligheden for at nyttiggøre de ovennævnte produkter på nedknust form, bør der foretages en egentlig undersøgelse af indhold og udvaskning af stoffer i disse på knust form. Resultaterne af denne undersøgelse kan understøtte valget af stoffer, der bør indgå i en sådan undersøgelse.

Læs publikationen her.