Hvad betyder biocid-forordningen for dine produkter?
Biocidforordningen har til formål at beskytte mennesker og miljø samt at skabe ensartede regler i EU. Som virksomhed betyder indførelsen af forordningen ligeledes at man får en række fordele. Det bliver f.eks. enklere og billigere at markedsføre biocidprodukter i et andet EU-land og der er en forenklet godkendelsesprocedure, der både er hurtigere og billigere. Derudover er det kun produkter, som virker, der bliver godkendt samt godkendelsen betyder at man er sikret adgang til markedet i 10 år.

Er dit produkt stadig lovligt?
Ikrafttrædelsen af biocidforordningen 1. september 2013 har også betydning for tidligere godkendte produkter, da forordningen har betydet strammere regler. Det kan betyde at tidligere godkendte produkter nu er ulovlige at markedsføre og anvende i Danmark og resten af EU.

Produkter under biocidforordningen
Biocidforordningen deler produkter i forordningen op i tre grupper: biocidprodukter, aktivstoffer og behandlede produkter.

Biocidprodukter har som primært formal at beskytte mennesker, materialer og natur mod skadedyr, alger osv. ved hjælp af kemiske stoffer. Det er f.eks. produkter, der bekæmper skadedyr og træbeskyttelse.
Aktivstoffer er koncentrerede ingredienser, der bruges af producenter til at fremstille biocidprodukter eller behandlede artikler. Dvs. det er ingredienser som jod, klor, ethanol m.fl.
Behandlede produkter er produkter, hvor den beskyttende virkning er sekundær i forhold til produktets egentlige formål. Det er f.eks. fodtøj og tæpper, som er behandlet med kemiske stoffer for at undgå lugt, mug, svamp m.m.

Krav til lovlige produkter
Biodcidprodukter og behandlede produkter skal, for at være lovlige at markedsføre, indeholde aktivstoffer, der er godkendte eller under vurdering til den specifikke produkttype.

Aktivstofferne godkendes af EU på initiativ af EU’s kemikalieagentur (ECHA). Der godkendes ca. 50 aktivstoffer om året – det betyder at der løbende kommer nye stoffer på artikel 95-listen. Derfor skal man løbende holde sig opdateret. Indeholder et biocidprodukt et aktivstof, der er under vurdering, kan det stadig være lovligt at markedsføre i Danmark, såfremt det overholder de gældende regler (dvs. produkter, der tidligere krævede godkendelse vil stadig kræve godkendelse og vice versa). Når aktivstoffet er godkendt, skal der søges om produktgodkendelse inden den fastsatte frist. Indeholder et produkt flere aktivstoffer, skal der først søges om produktgodkendelse, når alle stofferne er godkendte.

Når man har søgt produktgodkendelse inden for den fastsatte tidsfrist, er det lovligt at markedsføre sit produkt, imens ens ansøgning behandles. Såfremt man får afslag, skal man standse salg og import af produktet inden 6 måneder. Dette gælder også såfremt man ikke når at søge om godkendelse inden fristens udløb. Her vil produktet også være ulovligt at anvende og have 12 måneder efter fristen. Derfor er det vigtigt for alle i værdikæden at holde sig opdateret vedr. aktivstoffer, der kommer på artikel 95-listen.

Afvises aktivstoffet, kan man ikke få en godkendelse af ens produkt af Miljøstyrelsen, også selvom produktet inden da var lovligt. Du må markedsføre produktet inden for den fastsatte tidsfrist for, hvornår aktivstoffet ikke længere må benyttes. Fristen er maksimalt 12 måneder.

Det er ulovligt at markedsføre og anvende biocidprodukter, som er under godkendelse, med mindre der gælder en overgangsordning for produktet.

Leverandøren af aktivstoffet på artikel 95-listen?
Er leverandøren af aktivstoffet fra et EU-land, skal denne registres på artikel 95-listen. Såfremt leverandøren ikke er fra EU, skal denne have en repræsentant i EU, der skal fremtræde på listen. Det er dit ansvar som producent, grossist og forhandler at sikre dig, at leverandøren er på listen. Det er ulovligt at markedsføre et produkt, der indeholder aktivstoffer fra en leverandør, der ikke er på artikel 95-listen. Derfor skal du sikre dig ved f.eks. at kræve en erklæring herom fra din leverandør.

Mærkning og markedsføring
Sidst, men ikke mindst, skal du sikre dig at produkterne mærkes og markedsføres under de forskrevne regler i biocidforordningen. Et eksempel på et produkt, der skal mærkes synligt og let forståeligt for forbrugeren er produkter, der markedsføres som f.eks. mugafvisende.

Spørgsmål?
Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside: biocidinfo.dk eller kontakt deres help-desk på mst.dk/biocideshelpdesk. Du kan også læse mere på European Chemicals Agency (ECHA), https://echa.europa.eu/home, der er EU’s myndighed på området. Her kan du finde information om artikel 95-listen.

 

Kilde: Miljøstyrelsen