Udkastet til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) indeholder ændringer, som bl.a. skal sikre, at EU-retlige forpligtelser og politiske aftaler efterleves. Derudover bliver en række regler præciseret og ændret. Der er høringsfrist den 4. maj 2020.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet (BR18) i høring. Ændringerne af reglerne i BR18 vil bl.a. lette det administrative arbejde for branchen samt give energibesparelser til borgere.

Bekendtgørelsen præciserer reglerne for:

 • Væsentlige ombygninger.
 • Evakuering og redning af personer.
 • Bærende konstruktioners bæreevne.
 • Bebyggelsesregulerende bestemmelse vedrørende sommerhuse.
 • Wc-krav for offentligt tilgængelige bygninger.

Bekendtgørelsen ændrer reglerne for:

 • Sanitetsbygninger med et areal på 25 m2.
 • Transportable konstruktioner på byggepladser.
 • Camping- og salgsområder.
 • Ibrugtagningstilladelse for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse.
 • Brand vedrørende drift, kontrol og vedligehold og driftsmæssige tiltag.
 • Brandværnsforanstaltninger under udførelsen af et byggearbejde. 
 • Energikrav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage.
 • Centralvarmekedler.
 • Skateboardbaner, parkourredskaber mv.
 • Udformningen af tekniske installationer for sommerhuse.
 • Vandinstallationers udformning og vandtemperatur.

Bekendtgørelsen udvider omfanget af:

 • Midlertidige, flytbare pavilloner, som er undtaget fra visse energikrav.
 • Risikoklasse 1.

I høringsmaterialet kan du læse om de enkelte regler, som bliver ændret eller præciseret. Se udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) her.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen