Coronavirus/COVID-19 pandemien betyder, at sundhedsmyndighederne har udsendt generelle råd til befolkningen samt mere specifikke retningslinjer, hvor der bl.a. er fokus på håndhygiejne og anbefalet brug af håndsprit. Mange virksomheder og institutioner m.fl. har derfor opsat eller opstillet håndspritdispensere, og det har i praksis vist sig uundgåeligt, at nogle af disse anbringes i flugtveje, typisk i gangarealer og ved indgangsdøre. Dette har dog hidtil kun været tilladt på plejeinstitutioner, som f.eks. sygehuse, under særlige forhold.

Hvilke regler gælder for dispensere med håndsprit?
Idet håndsprit er en brandfarlig væske gælder bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. Placering af dispensere med håndsprit er specifikt nævnt i § 8. Den 1. juni 2020 træder en ændring af disse regler i kraft, som i højere grad muliggør anbringelse af hånspritdispensere i flugtveje, se bekendtgørelse nr. 715 af 29. maj 2020. Ændringen af reglerne er permanent og vil således også gælde efter COVID-19 situationen er overstået. Begrundelsen er, at der også efter den aktuelle pandemi situation forventes at være et stort fokus på hygiejne til forebyggelse af sygdomme. Det kan heller ikke udelukkes, at der i fremtiden kan opstå en anden epidemi, som nødvendiggør lempeligere regler.

Beredskabsstyrelsen har udgivet en vejledning om brandfarlige og brændbare væsker til uddybning af visse bestemmelser i bekendtgørelsen. Vejledningen er opdateret den 1. juni 2020 med ændringen omkring håndspritdispensere.

Hvad er ændret med de nye regler?
Med de nye regler gælder der følgende for placering af håndspritdispensere:

 • Håndspritdispensere kan placeres i flugtveje i alle typer bygninger, hvis der er sundhedsmæssige hensyn, der taler herfor, og hvis dispenserne ikke kan placeres andre steder.
 • Rumindholdet af en dispenser må højst være på 1 liter.
 • Formålet med placeringen skal være at kunne foretage hånddesinfektion på stedet (og ikke salg eller opbevaring).
 • Håndspritdispensere må ikke placeres i trapperum.
 • De brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang.

I vejledningen er beskrevet nogle af de forhold, der skal tages med i betragtning, når de brandmæssige hensyn skal vurderes:

 • Den samlede mængde håndsprit i flugtvejen bør indgå i den samlede vurdering af, hvor mange dispensere det er forsvarligt at anbringe. I det forbindelse skal bygningsreglementets generelle bestemmelser om brandbelastning i flugtvej iagttages.
 • Hvis der i øvrigt findes oplag af brandfarlig væske i bygningen, skal mængden af håndsprit i dispenserne ikke medregnes i den samlede oplagsmængde.
 • Der bør være så stor afstand mellem dispenserne som muligt. Der bør ikke anbringes flere dispensere på samme sted i flugtvejen.
 • Dispenserne eller eventuelle holdere hertil bør være beskyttet mod mekaniske påvirkninger. Der bør altså benyttes hårdt materiale, men ikke nødvendigvis ubrændbart materiale.
 • Den driftsansvarlige bør sikre, at steder, hvor der er anbragt håndspritdispensere, jævnligt tilses med henblik på at fjerne eventuelt spild og udskifte eventuelle defekte dispensere.
 • Det er væsentligt at sikre, at dispenserne eller eventuelle holdere hertil er beskyttet mod tændkilder. Der bør bl.a. være passende afstand til elektriske installationer. Hvis man ønsker at benytte automatiske dispensere med strømforsyning fra et batteri eller fra forsyningsnettet, skal producentens sikkerheds- og monteringsanvisninger nøje følges.
 • Dispenserne bør som udgangspunkt ikke placeres i flugtveje med gulvtæpper. Hvis de placeres i flugtveje med gulvtæpper, skal man være opmærksom på den samlede brandbelastning, idet bygningsreglementets generelle bestemmelser om brandbelastning i flugtvejsgange skal være overholdt. Der bør være en spildbakke el.lign. under hver dispenser.
 • Genopfyldelige dispensere bør aldrig genopfyldes på stedet (i flugtvejene) pga. risikoen for spild ved omhældning fra en større beholder til dispenserne. Genopfyldning bør ske i et velventileret lokale med mulighed for opsamling af spild eller i det fri.
 • Opbevaring af håndspritdispensere skal følge reglerne for opbevaring af brandfarlige væsker i emballager, se kapitel 3 i bilag 1 til bekendtgørelsen. Ved opbevaring forstås håndspritdispensere, der ikke er i brug. Det kan fx være dispensere, der er beregnet til salg, eller dispensere, der er reservebeholdere.

Kilde: Beredskabsstyrelsen