CLP-forordningens artikel 45:

– Kom til dialogmøde om Miljøstyrelsens informationsindsats til virksomhederne

Det forventes, at Kommissionen i løbet af efteråret 2019 udsætter fristen for indsendelse af harmoniserede oplysninger for blandinger, der sælges til forbrugere, et år. Det vil sige, at fristen vil træde i kraft 1. januar 2021 i stedet for 1. januar 2020. Den 25. september inviterer Miljøstyrelsen interesserede virksomheder til at deltage i et dialogmøde om de nye regler, og ikke mindst hvilken vejledning om de nye regler, virksomhederne har behov for.

CLP-forordningens artikel 45 pålægger importører og downstream-brugere, som markedsfører kemiske blandinger, der er klassificeret som farlige på grund af deres sundhedsvirkninger eller fysiske

virkninger, at indsende oplysninger om sammensætningen til udpegede myndigheder i de enkelte medlemslande.

I Danmark er det Miljøstyrelsen, der modtager oplysningerne og gør dem tilgængelige for personalet hos Giftlinjen på Bispebjerg hospital. Hidtil har virksomheder skulle anmelde produkter i Produktregistret og i Miljøstyrelsens produktinformation under virk.dk.

Kommissionen har imidlertid i 2017 vedtaget et nyt bilag til CLP-forordningen (bilag VIII). Bilaget harmoniserer oplysningskravene i artikel 45 på tværs af EU’s medlemslande og træder i kraft trinvis, med første ikrafttrædelsesdato i januar 2020. De nye regler betyder, at virksomheder fremover skal indberette ensartede sammensætningsoplysninger i alle de EU-lande, hvor en kemisk blanding markedsføres.

Det forventes, at Kommissionen til oktober fremsætter forslag om udsættelse af fristen for indsendelse af harmoniserede oplysninger for blandinger, der sælges til forbrugere, et år. Det vil sige, at fristen vil træde i kraft 1. januar 2021 i stedet for 1. januar 2020.

For kemiske produkter, der anvendes i industri og til professionelt brug, er fristen uændret. Det betyder at deadline for indberetning af kemiske produkter til professionel brug er 1. januar 2021 og deadline for indberetning af kemiske produkter til industriel brug er 1. januar 2024. Hele overgangsperioden afsluttes 1. januar 2025, hvor alle produkter, der tidligere har været anmeldt enten via Produktregisteret eller Virk skal være anmeldt via ECHA’s PCN portal.

Dialogmøde om de nye CLP-regler
Mange, især mindre virksomheder, efterspørger information og vejledning om de nye regler, og derfor igangsætter Miljøstyrelsen efter efterårsferien et informationsprojekt om den kommende indberetningspligt.

Som led heri inviterer Miljøstyrelsen i samarbejde med Dansk Erhverv alle interesserede virksomheder til et dialogmøde. Her præsenterer Miljøstyrelsen et udkast til et nyt vejledningsmateriale til virksomhederne, der giver et overblik over de nye regler, og som trin for trin forklarer, hvordan arbejdet med at efterleve reglerne kan gribes an. Da der er tale om et udkast, vil deltagerne have mulighed for at komme med forslag til, hvilke spørgsmål materialet skal besvare for at imødekomme virksomhedernes behov.

Sted: Dansk Erhverv, den 25. september 2019, kl. 14-16.

Tilmelding: Du tilmelder dig hos Dansk Erhverv her:

Bemærk: Der er et begrænset antal pladser i salen, så tilmeldingerne vil være efter først-til-mølle.