Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer i virksomheder er en udmøntning af Energiaftalen fra 2018 og Klimaaftalen for energi og industri 2020. Der er afsat 200 mio. kr. i 2020 og samlet set ca. 3,5 mia. kr. frem mod 2030. Formålet med tilskudsordningen er at sænke energiforbruget i Danmark, og erhvervstilskuddet er et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030.

Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder. Offentlige virksomheder kan ikke søge om støtte. Der gives tilskud til projekter, der reducerer det endelige energiforbrug i Danmark. For at fremme konvertering fra fossil energi til el tildeles denne type sparetiltag en fordel i ansøgningsprocessen.

Man kan f.eks. søge om tilskud til:

  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Udskiftning af belysning med LED
  • Etablering af varmegenvinding
  • Energioptimering af procesanlæg

Bemærk at man ikke kan opnå tilskud til etablering af energiproducerende anlæg.

Støtteordningen vedr. erhvervstilskud til energieffektiviseringer bygger på følgende lov- og retsgrundlag:

Forordninger og henstilling
Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (Generel gruppefritagelsesforordning) Læs her.

Lov og bekendtgørelse
Lovbekendtgørelse nr.1234 af 24. august 2020 om Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget og tekstanmærkning nr. 128 ad 29.24.27. i akt stk. 294 til § 29 på finansloven for finansåret 2020. Læs her.

Bekendtgørelse nr. 2303 af 29. december 2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder. Læs her.

Næste ansøgningsrunde er åben fra 18. maj 2021 til og med 1. juni 2021 kl. 12.00. Der vil i denne runde blive givet tilsagn om op til 150 mio. kr. i tilskud.

Kilde: https://ens.dk/