Er du forhandler, producent, importør eller distributør, skal du sikre dig, at din leverandør af biocid-produkter er registreret på EU’s artikel 95-liste, som er en liste over godkendte leverandører af aktivstoffer, ellers er det ulovligt at markedsføre.

Biocider, dvs. produkter med kemiske stoffer f.eks. til bekæmpelse af baktier, alger, svampe eller skadedyr, er kun lovligt at markedsføre, hvis leverandøren af aktivstoffet er på artikel 95-listen. Artikel 95-listen er EU’s fortegnelse over virksomheder, der må levere aktivstoffer til brug i biocider, samt hvilke typer produkter, virksomhedens aktivstoffer må anvendes i.

Det er dit ansvar som producent, grossist eller forhandler, at sørge for at dine produkter overholder gældende lovkrav.

1. september 2013 trådte biocidforordningen i kraft i hele EU for at skabe ensartede regler i hele EU samt for at sikre beskyttelse af mennesker og miljøet. Biocidforordningen omfatter biocidprodukter, der bliver brugt til at beskytte mod skadedyr m.m. samt biocid-behandlede produkter, som f.eks. maling.

Reglen gælder for både biocidprodukter, der bliver brugt til bekæmpelse af skadedyr, bakterier, svampe m.m., men også produkter, der er produceret i EU, hvor produktet er behandlet med biocider for at beskytte mod skadedyr etc. Det kan være for at konservere produktet f.eks. byggematerialer, modvirke lugt i fodtøj osv.

For at du må markedsføre et biocidprodukt eller et biocid-behandlet produkt, skal leverandøren af aktivstoffet være at finde på EU’s artikel 95-liste, indenfor den produkttype, hvor produktet hører til. Dette gælder ikke for behandlede artikler produceret uden for EU. I dette tilfælde skal leverandøren have en repræsentant i EU, der er registreret på artikel 95-listen.

Kun produkter, der er godkendt under den forenklede godkendelsesprocedure, er undtaget fra reglen om, at leverandøren af aktivstoffet skal være registreret på artikel 95-listen. Denne undtagelse gælder imidlertid ikke aktivstoffer i kategori 6. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside www.biocidinfo.dk.

Dokumentation
Er der flere virksomheder i værdikæden, behøver kun én leverandør at stå på artikel 95-listen. De øvrige virksomheder skal blot dokumentere at aktivstofleverandøren er på listen. Dvs. at du skal bede din leverandør om dokumentation for at aktivstofleverandøren er på EU’s artikel 95-liste. Det kan f.eks. være en leverandørerklæring, som ECHA har udarbejdet en skabelon til. Den kan du hente her: www.biocidinfo.dk.

Er din leverandør ikke på artikel 95-listen?
Hvis din leverandør ikke kan fremvise dokumentation på at aktivstofleverandøren er på artikel 95-listen, kan du skifte til en anden leverandør eller selv blive optaget på listen. Dette er dog meget ressourcekrævende. Alternativt skal du stoppe med at markedsføre produktet, da det er ulovligt.

Optagelse på artikel 95-listen
Der er forskellige fremgangsmåder til, hvordan man kan blive optaget på EU’s artikel 95-liste:

  • Virksomheden kan indsende en henvisning til en eksisterende aktivstofansøgning, som dækker hele dossieret (“Letter of Access”).
  • Virksomheden kan indsende sin egen fulde ansøgning (dossier) til EU’s kemikalieagentur (ECHA) om registrering inden for en bestemt produkttype.
  • Virksomheden kan indsende sin egen fulde ansøgning bestående af en kombination af egne data og henvisning til en eksisterende ansøgning.

NB! Det kun er virksomheder, der er etableret i EU, der kan optages på listen.

Overholder du reglerne?
Det er ulovligt at opbevare, markedsføre og anvende produkter, der ikke er lovlige. Har du rester, skal de afleveres f.eks. på en genbrugsstation.

Miljøstyrelsen er i Danmark myndighed på biocidområdet og Kemikalieinspektionen søger for at reglerne bliver overholdt. Du skal, såfremt Kemikaliinspektionen beder om det, fremvise dokumentationen.

Spørgsmål?
Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside: biocidinfo.dk eller kontakt deres help-desk på mst.dk/biocideshelpdesk. Du kan også læse mere på European Chemicals Agency (ECHA), https://echa.europa.eu/home, der er EU’s myndighed på området. Her kan du finde information om artikel 95-listen.

 

Kilde: Miljøstyrelsen