Ejere af private udlejningsejendomme med 12 eller flere beboelseslejemål kan søge om tilskud til energirenovering og klimatilpasning.

I hvert af årene 2015 til 2017 er der afsat 50 mio. kr. i en pulje, hvorfra ejere af private udlejningsejendomme der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål, kan søge om tilskud til gennemførelse af energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning på ejendommen.

Formålet med tilskudsordningen er at fremme gennemførelse af energibesparende foranstaltninger og arbejder vedrørende klimatilpasning på grundlag af aftaler mellem udlejer og lejere. Hensigten er, at lejerne får et bedre indeklima og højere sikkerhed for at undgå oversvømmelsesskader i forbindelse med klimaændringerne, uden at de samlede boudgifter herved stiger. Samtidig får udlejeren mulighed for at få et afkast af energi- og klimainvesteringen.

Tilskud kan ydes til:

 • Rådgivning til lejerne vedr. bygningstekniske, juridiske, organisatoriske og økonomiske forhold
 • Klimatilpasningsarbejder, dvs. konkrete tiltag til oversvømmelsessikring af ejendommen, og som er anbefalet i klimatilpasningstjek, jf. http://www.klimatilpasning.dk/borger/gratis-klimatjek.aspx
 • Energibesparende foranstaltninger
  • Energibesparende foranstaltninger der er foreslået i et energimærke
  • Isolering og efterisolering af ydervægge, herunder etageadskillelser ved ydervægge, lofter og gulve mod kælder eller port
  • Udskiftning af vinduer og døre til vinduer og døre med højere isoleringsværdi
  • Forbedring af eksisterende vinduer og døre til en energistandard, der mindst svarer til kravene i det gældende Bygningsreglement
  • Isolering af tekniske installationer, herunder rør til varme og varmt vand
  • Andre energibesparende forbedringer af tekniske installationer, herunder styring efter klima- og udendørs temperaturforhold, døgnstyring, pulsstyring og indregulering af anlæg m.v.
  • Forbedring af mekanisk ventilation til energibesparende ventilationsløsninger, herunder varmegenvinding

Der gives ikke støtte til projekter, der er igangsat før Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har givet tilsagn til projektet.

Hvem kan søge puljen
Ejere af private udlejningsejendomme med 12 eller flere beboelseslejemål.

Puljens størrelse
27 mio. kr. i resten af 2015 og 50 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017.

Ansøgningsfrist
23. november 2015

Yderligere oplysninger
Pia Scott Hansen, tlf. 41 71 78 52 psh@mbbl.dk

Ansøgningsprocedure

1. Udlejer indhenter dokumentation for lejerinteresse
Inden ansøgning indsendes til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, skal udlejeren indhente dokumentation fra et flertal af beboelseslejerne, som er interesserede i, at der arbejdes videre med et projekt om gennemførelse af energibesparende arbejder eller klimatilpasningsarbejder på ejendommen.

Det bemærkes, at interessetilkendegivelsen ikke forpligter lejer til at indgå aftale på et senere tidspunkt. Interessetilkendegivelsen er alene grundlag for, at ejer kan indsende ansøgning om tilskud.

Dokumentation for lejernes interesse sker ved anvendelse af Skema IE ”Interessetilkendegivelse vedrørende energiprojekt” eller Skema IK ” Interessetilkendegivelse vedrørende klimatilpasningsprojekt via linket neden for. Alle IE-skemaer eller IK-skemaer skal samles i én fil, som skal vedhæftes den elektroniske ansøgning, jf. punkt 2. Alternativt kan de underskrevne IE-skemaer og IK-skemaer sendes til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i papirform. Skemaerne skal være ministeriet i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb.

2. Indsendelse af ansøgning
Ejer eller administrator af ejendommen, hvortil der søges tilskud, udfylder det digitale ansøgningsskema via linket nedenfor. Der skal anvendes NemID ved udfyldelse af ansøgningsskema.

Sammen med ansøgningsskemaet indsendes udfyldt interessetilkendegivelsesskema IE eller IK fra et flertal af lejerne.

Efter indsendelse af den digitale ansøgning modtager ansøger en mail med kopi af det indsendte ansøgningsskema samt en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget af ministeriet.

Ansøgningsskema
Find ansøgningsskemaer til hhv. energirenoverings- og klimatilpasningsprojekt her.

Relevante links
Hent Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri (pdf) her.

Se Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri på Retsinformation.dk her.

Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet