Energiforligskredsen har den 8. februar fastlagt rammerne for det støttestop i 2020 til nye biogasværker på den nuværende støtteordning, som blev besluttet i energiaftalen 2018.

Med Energiaftalen fra sommeren 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at stoppe den nuværende støtteordning til nye biogasanlæg i 2020, og at indføre et loft over støtten til produktionen. Støttesatsen til biogas overstiger i dag markant den øvrige støtte til vedvarende energi. Biogas får i dag hver fjerde VE-støttekrone, men bidrager med godt 10 pct. af den samlede VE-produktion.

Den 8. februar har forligskredsen bag Energiaftalen fastsat de nærmere vilkår for støttestoppet. Energiforligskredsen er enig om, at biogasanlæg, der tilsluttes efter 1. januar 2020, ikke kan få støtte under den nuværende ordning, ligesom man er enige om at gennemføre det udmeldte produktionsloft.

”Det er glædeligt, at så mange ser potentialet i biogas, men det betyder desværre også, at støtteregningen kommer til at stige. Derfor har vi den 8. februar besluttet, at nye biogasanlæg kan få støtte på den nuværende ordning, hvis de er tilsluttet senest d. 1. januar 2020,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) og fortsætter:

”Biogas i Danmark har stadig en vigtig rolle at spille, og med udmøntning af teksten fra Energiaftalen vil der stadig blive bygget flere anlæg, end vi i udgangspunktet regnede med. Men biogassen er også klar til en ny fase i sin udvikling og blive mere konkurrencedygtig. Derfor har vi i Energiaftalen aftalt at lave en pulje på 240 mio. kr. i 2021-2023, som vil blive udformet som et udbud.”

Den konkrete udformning af stop for støtte til nye anlæg på den nuværende ordning og indførelse af et støtteloft kan findes her.

Fakta:

  • Samtlige af Folketingets partier blev med energiaftalen fra juni 2018 enige om at sætte et stop i 2020 for støtte til nye biogasanlæg på den eksisterende støtteordning for biogas samt loft for den tilskudsberettigede produktion.
  • Stoppet skal ses i lyset af, at støtteudgifterne til biogas er vokset betydeligt de senere år, og den retning ser ud til at fortsætte. Biogas får i dag hver fjerde VE-støttekrone, men bidrager kun til godt 10 pct. af den samlede VE-produktion.
  • Der er ikke mindst siden energiaftalens indgåelse sket en markant udvikling i forventningerne til biogasudbygningen.
  • Der sættes derfor et stop for støtte til nye anlæg til elproduktion på biogas og anlæg til opgradering af biogas til gasnettet pr. 1. januar 2020. Samtidig gives ikke nye tilsagn om støtte til anlæg, som udnytter biogas til transport, industrielle processer og varme.
  • Det vil være muligt at ansøge om dispensation, hvis biogasanlægget ikke er i drift inden den 1. januar 2020, såfremt der er gennemført betydelige, irreversible investeringer i anlægget inden dags dato.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet