Erhvervsstyrelsen har åbnet en ansøgningsrunde for projekter, der skal øge væksten i sjællandske virksomheder. Det skal ske gennem kompetenceløft med fokus på digitalisering målrettet ledere og nøglemedarbejdere i små og mellemstore virksomheder.

Manglende viden om digitale forretningsmuligheder og manglende kompetencer til effektivt at implementere og omsætte digitale teknologier til nye produkter, tjenesteydelser og forretningsmodeller er ofte forklaringen på, at små og mellemstore virksomheder ikke høster de samme fordele af den digitale bølge som større virksomheder.

Derfor annoncerer Erhvervsstyrelsen nu efter projektansøgninger, der gennem digitalt kompetenceløft af ledere og ledende medarbejdere skal øge væksten i små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland.

EU’s Socialfond investerer 18,3 mio. kr. i den kommende, sjællandske indsats.

Programmet – kort fortalt
Den kommende socialfondsindsats i Region Sjælland skal understøtte digital forretningsudvikling i SMV’er ved at styrke ledernes og ledende medarbejderes kompetencer inden for digitalisering. Målet med kompetenceudviklingsindsatsen er at øge beskæftigelsen og produktiviteten i de deltagende virksomheder.

Aktiviteter kan fx være:

  • Styrkelse af digitale ledelseskompetencer i SMV’er med vækst­ambitioner, fx via netværk, mentorordninger, efteruddannelse og chef-til-leje-ordninger.
  • Afdækning af lederes og nøglemedarbejderes kompetenceudviklingsbehov i relation til virksomhedens vækststrategi. For at være støtteberettiget skal afdækningen efterfølges af et konkret kompetenceudviklingsforløb inden for digitalisering for ledere og/eller nøglemedarbejdere.
  • Kompetenceudvikling inden for digitalisering af ledere og nøgle­medarbejdere, enten i enkeltvirksomheder eller i et samarbejde mellem virksomheder, fx inden for erhvervsmæssige klynger.
  • Netværk for virksomhedsledere og ansatte inden for digitalisering/digital omstilling, som bidrager til at skabe og understøtte vækst i de deltagende virksomheder gennem fælles erfaringsopbygning med løbende sparring fra eksterne aktører.
  • Tilknytning af personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse til konkrete, digitale udviklingsopgaver i private virksomheder, herunder facilitering i forbindelse med matching af virksomheder og højtuddannede. Indsatsen kan eventuelt supplere den eksisterende videnpilotordning og andre specialistformidlingsordninger, som hjælper SMV’er med tidligt at rekruttere højtuddannede specialister.

Ansøgningsmateriale og uddybende information

Find uddybende information om ansøgningsrunden i temabeskrivelsen (pdf)

Erhvervsstyrelsen holder informationsmøde om ansøgningsrunden i begyndelsen af 2018. Datoen er endnu ikke fastlagt, men vil blive annonceret på regionalt.dk snarest muligt.

Ansøgning
Indsatsen skal fokusere på kompetenceudvikling i ”det brede” erhvervsliv i Region Sjælland og skal dermed supplere den socialfondsindsats, som Vækstforum Sjælland er ved at igangsætte målrettet potentielle vækstvirksom­heder i udvalgte erhverv i regionen. Det er derfor et krav, at indsatsen koordineres tæt med den operatør, som Vækstforum Sjælland vælger til sin indsats.

Indsatsen skal desuden koordineres tæt med relevante indsatser i regeringens kommende ”Strategi for Danmarks digitale vækst”. Strategien ventes blandt andet at indeholde et landsdækkende initiativ, som svarer til det sjællandske initiativ under nærværende tema.

Ansøgningsfristen er onsdag den 11. april 2018 kl. 12.00.

Finansiering
Projekter vil blive finansieret gennem den nationale pulje af socialfondsmidler med op til 18,3 mio. kr. Den nationale pulje kan yde EU-medfinansiering svarende til maks. 60 pct. af et projekts samlede budget. Medfinansieringen på min. 40 pct. forventes at komme fra partnerne i projektet, herunder de deltagende virksomheder, men kan også komme fra andre interesserede organisationer og institutioner, inkl. fonde.

Det forventes, at der under indsatsen gives EU-tilskud til én ansøger.

Kilde: Erhvervsstyrelsen