Succesfuld energirenovering kræver fokus på byggeprocessen, styr på forudsætningerne og tidlig afklaring af forventningerne, lyder budskabet i ny SBi-anvisning.

Ved energirenoveringer af større bygninger er der flere eksempler på, at bygherrens forventede besparelser ikke realiseres. En årsag er ofte, at der ikke har været nok fokus og styr på processen igennem hele projektet.

Dette er baggrunden for udgivelsen af den nye SBi-anvisning 269Energirenovering af større bygninger – metode og proces. Anvisningen samler viden og værktøjer om energirenovering og opstiller fem faser med angivelse af relevante aktører og fokusområder, som byggeriets praktikere kan tage udgangspunkt i.

Energibesparelse er ikke et enkelt tal

Anvisningens retningslinjer bygger på input fra en bred kreds af byggeriets parter. Desuden er der inddraget erfaringer og viden fra dansk og international forskning om emnet.

”Erfaringerne viser, at i de tilfælde, hvor energirenoveringsprojekter møder udfordringer, så skyldes det ofte, at viden går tabt i overgangene mellem faserne og i skiftet mellem de forskellige aktører. Det skal anvisningen være med til sikre ikke sker ved at opliste meget klart hvem, der skal levere hvad i hvilken fase, og hvordan den opsamlede viden løbende dokumenteres”, siger forskningschef Søren Aggerholm fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet København.

”Samtidig må bygherrer også gøre sig klart, at en forventet energibesparelse ikke på forhånd kan opgives som et enkelt tal. Energibesparelsen vil altid være et spænd med en vis usikkerhed, der afhænger af, hvor præcise data, der er til rådighed, og hvor detaljeret de anvendes,” forklarer Søren Aggerholm og understreger, at energirenovering især bliver rentabel, når tiltagene gennemføres i forbindelse med almindelig renovering.

Reduktion på 40%

Energichef Hans Andersen fra ejendomsforvaltningsselskabet DEAS har i en række konkrete energirenoveringsprojekter oplevet, hvor vigtigt det er med en god proces og præcise forudsætninger.

”Vi ser det som en absolut forudsætning for et energirenoveringsprojekts evne til at indfri de opstillede mål, at man lægger et præcist spor for den kommende byggeproces. Det fik vi blandt andet bekræftet ved en stor energirenovering af Danica Pensions shoppingcenter City 2 i Taastrup, hvor især inddragelsen af driftsfolkene og deres detaljerede viden om bygningen var vigtig for, at vi opnåede en reduktion på næsten 40 % af energiforbruget på installationerne, forklarer Hans Andersen.

Hans Andersen fremhæver, at den nye SBi-anvisning ansporer bygherren til at bruge tid på at forventningsafstemme i de tidlige faser.

”Mange af anvisningens konklusioner er de samme, som vi kender fra vores energiprojekter. Det er en god investering at bruge tid på forventningsafstemningen tidligt i processen. Her er SBi-anvisningen en stor hjælp, fordi den forklarer, hvordan man analyserer dynamikkerne i energiforbruget. Jeg kan kun anbefale andre at tage den i brug allerede i udbudsmaterialet for at sætte retningen,” siger Hans Andersen.

Bygninger har stort besparelsespotentiale 

Bygninger står for omkring 40 % af Danmarks samlede energiforbrug, hvoraf den største del går til opvarmning. Det er især i de mange boliger fra byggeboomet i 1960’erne og 70’erne, hvor energiforbruget er stort, og der er et stort potentiale for at opnå energibesparelser.

”Reduktion af bygningers energiforbrug er et vigtigt element for at nå de politiske mål om, at Danmark bliver uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Energibesparelser gennemføres bedst og billigst, når bygninger alligevel skal renoveres. Det er derfor vigtigt, at sikre at renoveringsprocesserne tilrettelægges således, at man opnår så mange energibesparelser som muligt,” forklarer kontorchef Henrik Andersen fra Energistyrelsen, der med støtte fra Grundejernes Investeringsfond har finansieret anvisningen.

Anvisningen er resultatet af et samarbejde mellem Bygherreforeningen, Grundejernes investeringsfond, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Statens Byggeforskningsinstitut, Dansk Byggeri, Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen. Rådgivningsfirmaerne Niras og Moe har udarbejdet materialet til anvisningen, som herefter er udgivet af SBi.

Læs mere om energirenovering og SBi-anvisning 269, Energirenovering af større bygninger – metode og proces på SBi’s hjemmeside her.

Kilde: Statens Byggeforskningsinstitut, AAU