Ved kendelse af 21. juni 2017 i Voldgiftssag nr. C-13693 i Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg (”Kendelsen”) har Voldgiftesretten truffet afgørelse i den første sag i opgøret om erstatningsansvar i forbindelse med brugen af MgO-facadeplader.

Voldgiftsretten har i sin kendelse fastslået, at

  •  den anvendte MgO-facadeplade af mærket Megapan var uegnet til facadeplade;
  • de egenskaber ved pladerne, der gjorde dem uegnede til anvendelsen, kunne være konstateret i 2010 under anvendelsen af dengang kendte undersøgelsesmetoder;
  • Skaderne blev i den konkrete sag behandlet som entrepriseretlige mangler ved det leverede produkt og ikke som produktskade, idet facadepladerne alene havde forårsaget skader på bygningsdele, der var en del af den bygningsdel, entreprenøren leverede til bygherren. Dermed havde facadepladerne ikke forårsaget produktskade på de eksisterende bygninger.
  • da producenten og tidligere handelsled, herunder de virksomheder, der leverede pladerne, ikke var inddraget i sagen, har voldgiftsretten ikke taget stilling til, om disse har pådraget sig et ansvar.

Voldgiftsrettens kendelse tager dermed ikke stilling til, hvorvidt der kan gøres et produktansvarsretligt hæftelsesansvar gældende mod mellemhandlere af facadepladerne. Kendelsen giver dermed ikke direkte nogen afklaring på, hvorvidt et sådan ansvar evt. vil kunne gøres gældende mod jer.

Voldgiftsretten udtaler, at de egenskaber ved pladerne, der gjorde dem uegnede til anvendelsen, kunne være konstateret i 2010 under anvendelsen af dengang kendte undersøgelsesmetoder. Spørgsmålet om, hvorvidt entreprenøren og/eller rådgiveren vidste eller burde vide, om pladerne var uegnede til anvendelsen som facadeplader i relation til vurderingen om entrepriseretlige mangler ved byggeriet, er meget sandsynligt relevant for den ansvarsbedømmelse.

Kendelsen slår fast, at de anvendte Megapan-facadeplader var uegnede til anvendelse som facadeplader i det danske klima. Dermed kan kendelsen formentligt danne grundlag for mangelsindsigelser mod produktet.

Hvis mangelfulde facadeplader alene har medført skader på nye bygningsdele, facadepladerne er indarbejdet i, så vil facadepladerne blive betragtet som en del af det produkt, som en bygherre har købt af sin entreprenør. I dette tilfælde vil skaderne ikke udgøre produktskade, fordi der alene er tale om skade på ”produktet selv”. I denne situation vil hæftelsesansvar for produktskade ikke være relevante.

Indtil der er taget endeligt stilling til spørgsmålet om produktansvar, bør I fortsat være tilbageholdende med at anerkende ethvert hæftelsesansvar som mellemhandler i produktansvarsretlig forstand med henvisning til, at retsstillingen i denne henseende fortsat er uafklaret.

For yderligere oplysninger, er I velkomne til at kontakte Palle Thomsen, Danske Byggecentre på pt@bdb.dk