Virksomhedsforum for enklere regler blev nedsat i foråret 2012 som et rådgivende organ for regeringens arbejde med erhvervsrettet afbureaukratisering. Det oprindelige mandat løb indtil udgangen af 2015. Regeringen har besluttet at forlænge mandatet til 2019.

Hvad er Virksomhedsforum?

Virksomhedsforum har til formål at identificere de områder, hvor virksomhederne oplever unødvendig omkostningsbebyrdende regulering og komme med konkrete forslag til forenklinger.

Udgangspunktet er, at virksomhederne skal bruge deres tid på at drive forretning og ikke på unødvendige administrative forpligtelser. Tilsvarende skal virksomhederne ikke opleve unødig omkostningsbebyrdende regulering.

Alle virksomheder har mulighed for at sende forslag til områder, de ønsker forenklet via enklereregler.dk. Virksomhedsforum behandler løbende de indsendte forslag.

Regeringens arbejde med forslag fra Virksomhedsforum

Virksomhedsforum udpeger områder, hvor virksomheder oplever de største byrder og kommer med forslag til forenklinger. Virksomhedsforum har til formål at komme med forslag,

  • der reducerer de administrative byrder ved erhvervsreguleringen,
  • der reducerer omkostningerne ved at skulle efterleve reguleringen, og
  • der reducerer omkostningerne til at omstille og tilpasse sin virksomhed i forbindelse med regelændringer.

Forslag fra Virksomhedsforum er omfattet af et “følg eller forklar”-princip. Regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor der ikke bliver gennemført forenklinger.

Status på initiativerne kan følges på hjemmesiden enklereregler.dk. Regeringen opgør løbende status for indsatsen.

Medlemmer af Virksomhedsforum
Medlemmerne af Virksomhedsforum kommer fra både erhvervsorganisationer, arbejdstagerorganisationer og virksomheder, eller er eksperter med viden om forenkling.

Erhvervsstyrelsens rolle
I samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriets departement fungerer Team Effektiv Regulering (TER) som projektteam for Virksomhedsforum. TER forbereder og følger op på Virksomhedsforums møder samt varetager kommunikation mellem Virksomhedsforum og myndighederne.

Danske Byggecentre deltager i arbejdet for enklere regler i branchen

Danske Byggecentre har senest indrapporteret:

  • Arbejdstilsynets forskelligartede håndtering af reglerne for arbejdsmiljø
    Som vore medlemmer oplever, ikke blot fra region til region, men også fra person til person inden for en region. Dette giver et indtryk af manglende retssikkerhed. Ønsket er derfor, at reglerne tolkes ens overalt i landet og fra gang til gang.
  • Kommunal håndtering af udbud
    Den kommunale håndtering af udbud giver problemer rundt om i landet på grund af manglende stringens og regler.

Kontakt os!

Vi hører meget gerne fra Danske Byggecentres medlemmer, såfremt de oplever yderligere områder, hvor der er behov for enklere eller mere tidssvarende regler. Kontakt Ingelise Alsø på ia@bdb.dk eller telefon 45 80 78 77.