Nu er der mulighed for ejere af bygninger i hele Kalundborg Kommune undtagen Kalundborg by og Høng by at søge tilskud til nedrivning eller istandsættelse af bygninger. Kravet er at bygningen skal ligge i en by med færre end 3.000 indbyggere.

Staten betaler 60 procent og Kalundborg Kommune betaler 40 procent af tilskuddet til nedrivning eller istandsættelse af bygningen. Der er samlet afsat 9 mio. kroner i Kalundborg Kommune i 2015.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der primært skal gives tilskud til nedrivning eller istandsættelse af boliger og i begrænset omfang til nedrivning eller istandsættelse af erhverv.

Istandsættelse kan for eksempel være reparation, udskiftning eller fornyelse af tag, ydermure, vinduer, døre og porte. Der kan også være tale om afhjælpning af kondemnable forhold, det vil sige forhold, der medfører at benyttelse af en bolig eller en del af denne, vil være forbundet med sundheds- og eller brandfare.

Det er Teknik og Miljøudvalget, der beslutter den endelige prioritering af tilskuddet.

Ud over nedrivning af ubeboede og forfaldne boligejendomme, som skæmmer det fysiske miljø vil der også blive taget hensyn til eventuel bevaringsinteresse. Det samme gør sig gældende for erhvervsejendomme. Istandsættelse bør foregå hvor der er eller kan skabes en fællesskabsværdi eller en højnelse af lokalområdet herunder en øget bosætning.

Hvordan søger man?
Det er kun ejere af bygningen, som kan søge om tilskud til istandsættelse.

Hvilke betingelser stilles der?

  • Boligen skal være opført før 1950 eller have installationsmangler.
  • Du må ikke påbegynde arbejdet før kommunen har givet tilsagn om tilskud.
  • Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker.
  • Puljemidlerne kan kun tildeles bygninger, som enten ligger i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land.
  • Kommunen kan stille forskellige relevante arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige krav. Der kan være tale om krav til valg af materialer og arkitektoniske krav til f.eks. vinduer og kviste.

Tilskuddets størrelse
Støtte ydes som kontant tilskud til de arbejder, kommunen har godkendt. Det er kommunen, der fastsætter tilskuddets størrelse på baggrund af reglerne i byfornyelsesloven. Der vil derfor kunne være forskel på, hvor meget støtte, der gives i de enkelte sager.

Læs mere her.

 

Kilde: Kalundborg Kommune