Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandlede 41 fusionssager sidste år. Indgreb overfor konkurrencebegrænsende aftaler satte også sit præg på året, hvor det nye uafhængige Konkurrenceråd tiltrådte 1. juli.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

– Konkurrencemæssigt har 2015 især været et fusionsår i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Fusioner påvirker i mange tilfælde konkurrencen på et marked med mulige negative effekter for forbrugerne til følge, så det er en vigtig opgave for os at vurdere større fusioner. I vores efterforskning har vi rettet fokus mod de mere alvorlige overtrædelser af konkurrenceloven som for eksempel karteller. Det er vigtigt at få dem stoppet, da deres skadelige effekt i forhold til forbrugere og leverandører kan være stor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandlede 41 fusionssager i 2015. To af fusionerne kunne først godkendes efter, at virksomhederne havde afgivet tilsagn, mens de resterende 39 fusioner blev godkendt umiddelbart. Særligt fusionsanmeldelsen fra slagteriet Danish Crown vedrørende slagteriet Tican fyldte meget i 2015. Konkurrencerådet endte dog med ikke at tage stilling til denne sag, da de to selskaber afbrød deres fusionsplan.

Konkurrencerådet traf seks afgørelser i 2015, og rådet greb ind med et påbud eller accepterede virksomhedernes tilsagn i fire af dem. Afgørelserne drejede sig blandt andet om forholdene for speciallæger, konsortier og kædesamarbejder.

Det nye uafhængige konkurrenceråd trådte i kraft 1. juli 2015. Rådet består nu af syv medlemmer, som er udpeget af erhvervs- og vækstministeren. Tidligere havde rådet 18 medlemmer, hvoraf de ni var indstillet af erhvervs- og interesseorganisationer.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte sidste år en række kontrolundersøgelser som led i efterforskningen af syv sagskomplekser.

Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afslører væsentlige overtrædelser af konkurrenceloven overdrages sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med henblik på strafforfølgning. I 2015 blev fem sager overdraget til SØIK.

Samlet modtog 13 virksomheder og syv personer bøder for godt otte millioner kroner i 15 konkurrencesager. De fleste bøder blev givet i forbindelse med sagen om de storkøbenhavnske byggekarteller. Sagskomplekset er ikke afsluttet endnu.

Se “konkurrencesager” i tal her.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens