Nyhedsarkiv

National strategi for cyber- og informationssikkerhed

I Danmark oplever vi i disse år ligesom resten af verden, at den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere, at vi i stigende grad forbindes via digitale løsninger, og at vi alle – myndigheder, virksomheder og borgere – bliver stadigt mere afhængige af internettet, og de muligheder det bringer. Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, og digitaliseringen er et afgørende middel både for udviklingen af den offentlige sektor og for private virksomheders vækst og konkurrenceevne. Som danskere er vi vant til at interagere både med virksomheder og offentlige myndigheder gennem digitale løsninger, og vi har en grundlæggende tillid til, at udvekslingen af data og informationer sker på en ansvarlig og sikker måde med respekt for den enkeltes privatliv. Tilliden til sikkerheden i digitale løsninger er afgørende for den fortsatte digitale udvikling af vores samfund. Vi skal beskytte vores data og sikre, at de digitale løsninger, vores velfærdssamfund er afhængigt af, er beskyttet mod ødelæggende angreb udefra. Regeringen øger nu ambitionsniveauet for indsatsen på cyber- og informationssikkerhedsområdet og vil i de kommende år investere 1,5 mia. kr. i Danmarks cyber- og informationssikkerhed. Regeringen og forligspartierne har med Forsvarsforliget 2018-2023 styrket beskyttelsen af Danmark mod cybertrusler markant. Nu styrkes arbejdet yderligere med en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed, der binder den samlede indsats sammen. Regeringen igangsætter 25 initiativer og 6 målrettede strategier for de mest kritiske sektorers arbejde med cyber- og informationssikkerhed, der skal øge den tekniske robusthed i den digitale infrastruktur, øge viden og kompetencer hos borgere, virksomheder og myndigheder og styrke den nationale koordinering og samarbejdet på området. Strategien skal styrke Danmarks cyber- og informationssikkerhed og sikre en systematisk og koordineret indsats i de kommende fire år. Truslen fra ondsindede cyberangreb kan ikke elimineres, men […]
January 22nd, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyrsatserne på byggeområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyrsatserne på byggeområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, der opdaterer styrelsens gebyrsatser på byggeområdet. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2019. Gebyret for byggeskadeforsikring blev fastholdt på 0 kr. i 2019 med henblik på at nedbringe opsparingen i ordningen. Gebyret for ansøgninger efter byggeloven, som betales til kommunalbestyrelser, blev reguleret til 1.048 kr. i 2019 fra 1.038 kr. i 2018. Gebyr for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand vil fortsat blive faktureret efter regning i 2019 på baggrund af styrelsens tidsforbrug. Timesatsen blev reguleret til 1.350 kr. i 2019 fra 990 kr. i 2018. Se bekendtgørelsen på Retsinformation.dk her.   Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
January 21st, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Vil du være med, når byggebranchen taler bæredygtigt byggeri den 31. januar, så er det tid at tilmelde dig!

Vil du være med, når byggebranchen taler bæredygtigt byggeri den 31. januar, så er det tid at tilmelde dig!

Vil du sikre dig en plads på Danske Byggecentres Årsmøde & Konference den 31. januar, er det tid at tilmelde dig, idet: Busserne til sightseeing er ved at være fyldte. Der er et begrænset antal pladser tilbage til gallamiddagen hvor vi overrækker prisen ”Byggecentrenes Leverandør 2019”, og hvor vi har fornøjelsen af at byde Søs Fenger velkommen. Værelser Ønsker du at overnatte på hotel Radisson Blu, er det også en god idé at sikre dig et værelse nu. Det kan du gøre via det bookinglink, du finder i tilmeldingen. Se programmet for den spændende konference, der samler byggebranchen om bæredygtighed nedenfor. Du kan også tilmelde dig her. Vi glæder os til at se dig!
January 18th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Realdania har udvalgt 12 danske kommuner, som skal arbejde strategisk med indeklima i skolerne

Realdania har udvalgt 12 danske kommuner, som skal arbejde strategisk med indeklima i skolerne

Godt indeklima i skolerne kan give klogere og sundere børn. Derfor har foreningen Realdania nu udvalgt 12 kommuner, som skal sætte strategisk fokus på indeklimaet, når kommunens skoler skal renoveres. Erfaringerne skal resultere i en samling af løsninger og metoder, som alle landets skoler kan bruge eller lade sig inspirere af. Dårligt indeklima påvirker børns indlæringsevne og trivsel. Størstedelen af klasseværelserne rundt omkring i landet overskrider grænseværdier for især CO2 og støj i store dele af undervisningstiden. Det betyder, at børnene ikke får det fulde udbytte af undervisningen, ligesom astma og allergi er blandt de hyppigste fraværsårsager i skolen. Som led i en stor kampagne for bedre indeklima på skolerne, har foreningen Realdania derfor udvalgt en række kommuner, som får økonomisk støtte til at arbejde strategisk med indeklimaet på skolerne. Støtten skal muliggøre kortlægning af de faktiske forhold på skolerne, samt udvikling af løsningsmodeller, som skal forankres i skolens og den kommunale forvaltnings virkelighed. Disse løsninger skal skabe et beslutningsgrundlag for at foretage de rigtige prioriteringer i det fremadrettede arbejde med landets skolebygninger, som for størstedelens vedkommende er bygget, før der kom krav til ventilation. Ni vidt forskellige pilotprojekter Ni projekter med 12 kommuner i alt er blevet udvalgt som pilotprojekter, der igennem det næste år skal arbejde med strategiske indeklimaplaner på kommunens skoler. ”Vi har valgt ni meget forskellige projekter, som efterfølgende kan tjene som inspiration eller ligefrem kopieres af alle landets kommuner. Der er stor forskel på store og små, og mere eller mindre økonomisk velpolstrede kommuner, ligesom bygningsmassen i kommunerne er i meget forskellig stand. Så det har vi taget højde for i vores udvælgelse”, siger Lennie Clausen, programchef i Realdania. Formålet er, at få tænkt indeklimaet ind og få prioriteret de rigtige tiltag helt fra starten, når […]
January 17th, 2019|Nyhedsarkiv|

Konkurrencen om danske EU-udbud

Offentlige udbud modtager i snit 3,6 tilbud. Der er dog en betydelig andel af udbuddene, der har modtaget ét eller to tilbud. Få tilbud kan indikere, at konkurrence om de offentlige udbud kan styrkes, evt. ved at sammensætte udbuddet anderledes. Det er dog kun relativt få udbud, som annulleres som følge af begrænset konkurrence. Der er således rimelig konkurrence om de fleste opgaver. Kommunale udbud har en større sandsynlighed for kun at modtage ét eller to tilbud sammenlignet med andre ordregivere. Det er især ved indkøb af snerydning og forsikringer, at der modtages få tilbud. Her modtager ca. 60 pct. af udbuddene kun ét eller to tilbud. Kommunernes forsikrings- og snerydningsudbud udgør godt 1/5 af alle offentlige udbud i analysen, da de ofte er opdelt på mange delkontrakter. Analysen identificerer også, hvilke karakteristika ved udbuddene som øger sandsynligheden for at modtage få tilbud. Det bør dog understreges, at der også er mange udbud med disse identificerede karakteristika, som formår at få flere tilbud. Hent udgivelsen her.   Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
January 16th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler 12 mio. kr. til forsøg med natur- og landskabsværdier i byfornyelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler 12 mio. kr. til forsøg med natur- og landskabsværdier i byfornyelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler støtte til otte projekter fra byfornyelsens forsøgspulje 2018. Projekterne skal arbejde med at inkorporere mindre byers omkringliggende herlighedsværdier i byudviklingen. Mange mindre bysamfund i landkommunerne er omgivet af smuk natur og særegne landskaber, som har en stor betydning for områdets attraktionsværdi og mulighed for at tiltrække både nye tilflyttere og besøgende. Flere landsbyer er dog udfordret af manglende forbindelser til og opmærksomhed på de omkringliggende natur- og landskabsværdier. Derfor er der et uudnyttet potentiale i at tænke naturen og byen bedre sammen, når vi byfornyer på landet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor uddelt støttemidler til en række pilotprojekter, der skal opsamle erfaring om netop dette greb. Formålet med projekterne er at forbedre og formidle brugen af natur- og landskabsværdier som en driver for byfornyelsen til at skabe attraktive landsbyer for bosætning og udvikling. For at sikre konkret og håndgribelig nytteværdi er samtlige projekter bundet op på en fysisk indsats. Et par eksempler: I Bjerringbro skal den bynære del af Gudenåen via en promenadestrækning nytænkes som et fælles mødested for hele byen. På halvøen Jungshoved skal der – med udgangspunkt i tankerne omkring baghaven – arbejdes med at trække egnsspecifik flora ind i byen blandt andet ved at etablere en traditionel landsbyhave. I flere af projekterne skal der udvikles metoder for dialog og samarbejde med lodsejere af de jordstykker, som mange af stisystemerne skal anlægges på. Andre projekter arbejder også med modeller for forankringen af den fysiske indsats. Det sker blandt andet gennem oprettelsen af laug og partnerskaber, hvor private aktører skal stå for den videre drift og udvikling. Endvidere har styrelsen givet støtte til ét projekt om bæredygtig nedrivning, som skal undersøge potentialerne i genanvendelse af beton fra nedrivning samt understøtte blandt andet offentlige bygherrer […]
January 15th, 2019|Nyhedsarkiv|

Nyt Gummistøvleindeks skal hjælpe danskerne ved stormflod

Ved oversvømmelser er en hurtig og effektiv indsats afgørende. Derfor har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udviklet et ’Gummistøvleindeks’, som beredskabet kan bruge til at forudsige, hvor det er sikkert at færdes, når de skal ud og hjælpe nødstedte borgere, der er truede af stormflod og oversvømmelser. Når Danmark i fremtiden bliver udsat for stormflod, hvor havvand oversvømmer dele af landet, vil beredskabet kunne tage et nyt værktøj i brug. Et nyt Gummistøvleindeks viser, om man skal bruge gummistøvler eller gummibåd for at komme frem til oversvømmede områder. ”Gummistøvleindekset er et godt eksempel på, at den høje kvalitet af vores geografiske data gør det muligt for os at udvikle nye værktøjer, der skaber større sikkerhed for borgerne. I det her tilfælde får beredskabet et værdifuldt værktøj, som kan bidrage til en mere effektiv indsats, når de skal ud og hjælpe borgere i nød,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Gummistøvleindekset er et dataværktøj, som kan fortælle, hvor høj vandstanden bliver på land og ikke mindst på vejene, når vejret viser tænder og havvandstanden stiger. Farveskala gør gummistøvleindekset nemt at bruge Gummistøvleindekset viser, hvor der vil blive oversvømmet ved stormflod eller andre havvandsstigninger. Men det leverer ikke blot information om, at et område risikerer at blive oversvømmet. Gummistøvleindekset viser også vandstanden i 10 cm intervaller, så man kan se, hvor høj vandstanden kan være. I beregningerne indgår også højden på veje, så det giver et meget præcist billede af fremkommeligheden i et oversvømmet område. Fakta Gummistøvleindekset bruger data fra Danmarks Højdemodel og vejnettet og viser områder, der teoretisk oversvømmes af havvand ved en given havvandsstigning. De områder, der oversvømmes i indekset, har en åben forbindelse til havet og ligger samtidig under den givne havvandstand. I data tages der ikke højde […]
January 14th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  ”Er politik bæredygtigt?” Spørger Søren Pind på Danske Byggecentres Årsmøde

”Er politik bæredygtigt?” Spørger Søren Pind på Danske Byggecentres Årsmøde

”Er politik bæredygtigt?” Det spørger Søren Pind, fhv. politiker og minister, sig selv om, når han gæster Danske Byggecentres Konference & Årsmøde den 31. januar 2019 i Aarhus. I 30 år har Søren Pind været i dansk politik. Som 15-årig meldte han sig ind i Venstres Ungdom og har siden haft sit virke i først dansk ungdomspolitik, senere på Københavns Rådhus, sidenhen Folketinget og regeringslokalerne samt det internationale politiske samfund, indtil han i 2018 valgte at lægge politik på hylden. På Danske Byggecentres Konference & Årsmøde vil Søren Pind, udover at svare på spørgsmålet om ”politik er bæredygtigt?”, også løfte sløret for de drivkræfter, alliancer og fejder som styrer dansk politik og lovgivning. Hans skarpe betragt­ninger og morsomme anekdoter giver, udover et grun­digt indblik i politik, også rigeligt til smilebåndet og eftertanke. Gå ikke glip af Søren Pind, når han på konferencen leverer et kontant syn på venner og fjender i dansk politik. Udover Søren Pind, vil også branchens aktører debattere branchens muligheder og udfordringer i forhold til bæredygtigt byggeri under temaet: ”Det bæredygtige valg” Følgende deltager i debatten: Lone Feifer, Director of Sustainability and Architecture at the VELUX Group Forretningsudvikler Anders Sørensen, Enemærke & Petersen Lasse Lind, Head of Consulting, GXN Per Stabell Monby, Project director, Cowi Ejendomsdirektør Marius Møller, PensionDanmark Journalist og TV-vært Troels Mylenberg er diskussionsleder. Dagen starter med en sightseeing tour, hvor stadsarkitekten i Aarhus, Stephen Willacy, tager os med rundt til nogle af de mest spændende og bæredygtige byggerier i Aarhus. Stephen Willacy vil også være på talerstolen senere på dagen. Se det spændende program nedenfor og tilmeld dig her.  
January 11th, 2019|Nyhedsarkiv|

Danske Byggecentre hylder deres gode samarbejdspartnere

Danske Byggecentre vil i forbindelse med Konference og Årsmøde 2019 den 31. januar i Aarhus uddele prisen ”Byggecentrenes Leverandør 2019”. Prisen bliver givet til den leverandør, som har et bredt samarbejde med Danske Byggecentres medlemsforretninger. Det kan bl.a. være inden for følgende områder: Yder leveringssikkerhed, har et bredt produktudvalg af høj kvalitet, arbejder på at skabe bedre løsninger samt kvalitetssikrer deres produkter, services og leverancer. Hos Danske Byggecentre ser vi vores leverandører som vigtige samarbejdspartnere. Det gode samarbejde, vi har med dem, er altafgørende for vores egen succes. Derfor vil vi gerne hylde den gode samarbejdspartner ved at uddele en pris til den leverandør, der har udmærket sig mest i samarbejdet med Danske Byggecentres medlemsforretninger, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre. Det er Danske Byggecentres egne medlemmer, der nominerer leverandører til prisen og bestemmer vinderen. Prisen vil fremadrettet blive uddelt hvert andet ulige år. De nominerede i 2019 er: Saint-Gobain ISOVER Mascot International A/S ALFIX A/S Randers Tegl A/S Moland Byggevarer A/S Nilfisk Danmark A/S Danske Byggecentres Konference og Årsmøde 2019 – ”Det bæredygtige valg” Danske Byggecentres Konference og Årsmøde afholdes 31. januar 2019 på Radisson Blu Hotel, Aarhus. Alle i branchen er velkomne. Du kan tilmelde dig her senest 18. januar 2019. Konferencen har overskriften ”Det Bæredygtige Valg”, og det er da også bæredygtighed der kommer til at tegne konferencen og årsmødet. Vi starter med en spændende sightseeing i Aarhus, der tager os rundt blandt de mange smukke byrum og bæredygtige byggerier. Herefter samler vi byggebranchens aktører til debat om muligheder og udfordringer i forbindelse med bæredygtigt byggeri, styret af journalist Troels Mylenberg. Efter en kort pause skal vi høre stadsarkitekt Stephen Willacy fortælle om de mange nye arkitektoniske bygninger og miljøer i Aarhus under overskriften […]
January 10th, 2019|Nyhedsarkiv|

100% bæredygtigt dansk træ

Byggebranchen har meldt klart ud – træ skal være bæredygtigt! Med forkortelser som DGNB, LEEED, BREEAM og det officielle Nordiske miljømærke – Svanemærket, har branchen klædt sig på. Værktøjskassen med byggesystemer sætter bæredygtigt træ på dagsordenen. Danske virksomheder handler globalt, men der kan også handles lokalt. Lokalt savværk med bæredygtig skov i baghaven På Fyn ligger et savværk, Verninge Savværk, som indkøber træ fra bæredygtige skove i Danmark. Et netværk som igennem årene er blevet bygget op til at mindre skovejere henvender sig, men også de større skovforvaltere i Danmark er leveringsdygtige til savværket. At handle dansk har nogle klare fordele: ”Vi har meget godt træ i Danmark. Der er kort leveringstid, og jeg føler lidt det er min egen baghave jeg henter træet i. Ofte henter vi selv træet, så vi kender oprindelsesstedet og handler primært i PEFCcertificerede skove”, fortæller Søren H. Larsen, salgschef Verninge Savværk Det lokale engagement som Verninge Savværk har, betyder at der handles både med tømmer til den lokale tømrermester, men også til de danske byggecentre. Alt fra specialopgaver til metervarer på træ kan leveres af savværket – og gerne dansk træ. At handle med bæredygtigt dansk træ er mere end blot værdiskabende for virksomheden. Det handler også om at deltage aktivt i den bæredygtige dagsorden. ”Jeg synes, det er vigtigt, at branchen støtter bæredygtigt skovbrug i Danmark. Vi skal sammen være med til at sikre, at skovens ressourcer bruges i den grønne omstilling”, fortæller Søren H. Larsen, salgschef Verninge Savværk Skovbrug i Danmark Det nordiske marked for bæredygtigt træ har altid haft tætte bånd til Danmark, men træ fra Danmark skal vi bestemt ikke afskrive. Selvom skovarealet i Danmark næppe kan sammenlignes med vores nordiske kollegaer, så er der gode muligheder for at købe bæredygtigt […]
January 9th, 2019|Nyhedsarkiv|