Nyhedsarkiv

  • Permalink Gallery

    Hvilke erhvervsuddannelseselever finder en praktikplads, og hvilke gør ikke?

Hvilke erhvervsuddannelseselever finder en praktikplads, og hvilke gør ikke?

I den offentlige debat diskuteres det, hvordan erhvervsuddannelserne kan gøres mere attraktive, så Danmark også i fremtiden har tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft. En af udfordringerne er, at nogle elever ikke finder en praktikplads efter grundforløbet. I denne analyse undersøges det, hvad der karakteriserer de elever, som efter grundforløbet ikke får indgået en praktikpladsaftale med en virksomhed. De sammenlignes med elever, der finder virksomhedspraktik, og i den forbindelse analyseres det også, hvordan sandsynligheden for at finde en praktikplads påvirkes af elevernes baggrundskarakteristika. Analysens hovedkonklusioner: Blandt de 32.000 elever uden forhåndsaftale med en virksomhed ved erhvervsuddannelsens start, som afsluttede deres grundforløb i skoleåret 2016/2017, havde 16.900 elever (53 pct.) fundet en praktikplads på en virksomhed inden for seks måneder.  Lidt over 7.100 elever havde seks måneder efter afslutningen af grundforløbet i skoleåret 2016/2017 ikke fundet virksomhedspraktik og var hverken i gang med skolepraktik eller anden ordinær uddannelse. Det svarer til 22 pct. af de 32.000 elever, som afsluttede grund-forløbet i 2016/2017. Denne andel er faldet i forhold til de seneste år.  Mænd finder i højere grad end kvinder praktikplads hos en virksomhed, ligesom personer af dansk oprindelse i højere grad end efterkommere finder praktikplads. Elever i virksomhedspraktik har generelt højere karakterer i dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve end elever uden en praktikplads.  Mange elever kommer fra faglærte hjem, hvor forældrenes højeste uddannelse er en erhvervsuddannelse. Disse elever er i højere grad i virksomhedspraktik end elever fra ufaglærte hjem, mens elever med forældre med en lang videregående uddannelse har sværere ved at finde en praktikplads end elever fra ufaglærte hjem, når der korrigeres for elevernes baggrundkarakteristika Hele rapporten findes her. Kilde:
June 26th, 2019|Nyhedsarkiv|

Undervisning i iværksætteri

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en undervisningsindsats i iværksætteri. Undervisningen skal give flere studerende mod på at starte egen virksomhed. Operatører kan søge om op til 7,5 mio. kr. til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU’s Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.  BaggrundI Danmark får få studerende undervisning i iværksætteri, når man sammenligner med resten af EU. Samtidig starter tre gange så mange studerende egen virksomhed, når de først har fået undervisning i entreprenørskab. Derfor indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en undervisningsindsats i iværksætteri. Indsatsen skal give flere unge iværksætterkompetencer og mod på at blive selvstændige. Operatøren kan fx være en uddannelsesinstitution eller andre relevante aktører. Undervisning i iværksætteriIndsatsen skal udvikle, afprøve og implementere digitale undervisningsmetoder og -redskaber inden for iværksætteri. Gennem undervisningen skal de studerende tilegne sig kompetencer, der ruster dem bedre til at etablere sig som selvstændige. Samtidig skal projekterne munde ud i, at de studerende gennem undervisningen i højere grad får lyst til at etablere egen virksomhed. Der skal være tale om ny og forbedret undervisning, som ikke er en del af den almindelige undervisning. Aktiviteter kan være: Udvikling og implementering af undervisningsforløb, der målretter undervisningen på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser mod etablering af egen virksomhed og opbygning af iværksætterkompetencer inden for fx gamification.Udvikling og implementering af uddannelses- og undervisningsforløb, fx i regi af studentervæksthuse og innovationcamps, som kan tilbyde innovative opkvalificeringsforløb i samarbejde med virksomheder.Opkvalificering af lærere på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser og opfølgning i form af forløb, hvor de opkvalificerede lærere underviser. Ansøgningsmateriale og uddybende informationAnsøgninger skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse […]
June 24th, 2019|Nyhedsarkiv|

Nu kan du endelig takke din læreplads med mere end ord

FUT lancerer i år Lærepladsprisen. FUT ønsker med den nye pris at give branchens elever mulighed for at takke deres lærepladser for deres tid som elev. ”- I mange år har vi i FUT belønnet eleverne for deres arbejde med Fagprøvepriserne, men nu tænkte vi at, hvorfor ikke takke alle vores forhandlere i branchen for at uddanne så mange dygtige nye medarbejdere til vores branche”, uddyber Michelle Olsen, FUTs formandinde. Derfor kan branchens elever nu indstille deres læreplads til dette års lærepladspris på fut.dk. Det er FUTs bestyrelse, der vurderer indstillingerne og udvælger vinderen, som modtager kr. 10.000 til et socialt arrangement for hele virksomheden. Vinderen vil blive offentliggjort på FUTs årlige generalforsamling. Her indstiller du din lærepladsSå er du elev i branchen og har du haft en fantastisk læreplads, som både har gjort dig til en dygtig sælger og samtidig har vidst interesse i din personlige udvikling, så er det netop dig, der bør indstille din læreplads. Du kan læse mere om reglerne og indstille din læreplads på formularen her. FUTs bestyrelse ser frem til at læse om netop din læreplads.
June 21st, 2019|Nyhedsarkiv|

Brug for fokus på arbejdsudbuddet fra det nye Folketing

Pressemeddelelse Danske Byggecentres økonomiske kvartalsoversigt 1. kvartal 2019 er nu udkommet med en aktuel, kort og koncentreret oversigt over tilstanden i dansk økonomi, i byggeriet og i byggecentrenes omsætning. Læs den her. Dansk BNP er stadig stigende, men i første kvartal 2019 steg den kun med ca. 0,2 procent, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Beskæftigelsesniveauet er også fortsat stigende. Fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019 steg beskæftigelsen med 0,46 %, og der er nu 3.000.870 beskæftigede i Danmark. Det er oppe på et niveau der er højere end før krisen. Brug for kvalificeret arbejdskraft i DanmarkDet er positivt, at dansk økonomi fortsat er i fremgang, men vi står med det problem i dansk erhvervsliv, at der i større og større grad mangler kvalificeret arbejdskraft. Alene i byggeriet angiver næsten hver fjerde virksomhed ifølge Danmarks Statistik, at de ser mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning. Samme billede tegner sig i større og mindre grad i andre erhverv f.eks. i serviceerhvervet, hvor det næsten er hver femte virksomhed og også i industrien, hvor hver tiende virksomhed mangler arbejdskraft. Det er et akut problem, som vi håber det nye Folketing vil se på. Det er meget positivt, at besparelserne på uddannelsesområdet bliver trukket tilbage og at erhvervsuddannelserne bliver styrket, men det hjælper desværre ikke de danske virksomheder lige nu. Der er brug for, at politikerne meget grundigt tænker over de beslutninger de træffer for arbejdsmarkedet. – Når man lover befolkningen en ret til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, men samtidig begrænser mulighederne for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, så gør […]
June 20th, 2019|Nyhedsarkiv|

Rådgivning og vejledning af nye iværksættere

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger til en iværksætterindsats, der skal øge antallet af iværksættere og forbedre overlevelsesraten. Indsatsen er målrettet nye iværksættere. Operatører kan søge om op til 22,5 mio. kr. til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU’s Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.  BaggrundI Danmark ligger antallet af nyetablerede virksomheder i forhold til aktive virksomheder omkring OECD-gennemsnittet og svarer til niveauet i de lande, vi normalt sammenligner os med. Til gengæld er overlevelsesraten for danske virksomheder efter det første år lavere end OECD-gennemsnittet. Der er derfor behov for en øget indsats på iværksætterområdet, der fremmer et fortsat højt antal nyetablerede virksomheder og en øget overlevelsesrate. Derfor indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en iværksætterindsats, der øger antallet af iværksættere og forbedrer overlevelsesraten. Operatøren kan fx være et erhvervskontor, en erhvervsorganisation eller et erhvervshus. Rådgivning og vejledning af nye iværksættereIndsatsen retter sig mod den brede gruppe af iværksættere og har til formål at understøtte iværksætterne i opstartsfasen, så deres virksomheds overlevelses- og udviklingschancer øges. Indsatsen kan fx rumme vejledning, netværksrelationer, mentorordninger og støtte til køb af rådgivning, herunder køb af specialiseret privat rådgivning inden for mere generel forretningsforståelse, iværksætterkompetencer, men også fx patentering, internationalisering, certificering m.v. Inden for den brede iværksætterindsats er der desuden identificeret et behov for at styrke iværksætteri blandt kvinder. Selvom antallet af kvindelige iværksættere er steget de seneste år, vælger færre kvinder end mænd at blive iværksættere, og der er dermed et potentiale i at styrke iværksætteri blandt kvinder. Der lægges op til enten en konkret indsats, der skal styrke iværksætteri blandt kvinder, eller en delindsats indtænkt i en større iværksætterindsats.
June 19th, 2019|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Ny indsats: 52,5 mio. kr. skal få flere til at starte og udvikle nye virksomheder

Ny indsats: 52,5 mio. kr. skal få flere til at starte og udvikle nye virksomheder

Indsatsen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til formål, at flere af de nye iværksættervirksomheder ”overlever” de første år, og at flere vokser sig store. Indsatsen finansieres af decentrale erhvervsfremmemidler og EU’s Socialfond. En stærkere iværksætterkultur, bedre adgang til kompetencer samt flere risikovillige investorer fremhæves ofte som vigtige forhold, hvis flere danskere skal turde tage springet fra lønmodtager til iværksætter, og flere nye virksomheder skal vokse sig større. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har derfor besluttet at afsætte i alt 52,5 mio. kr. til to indsatser for at fremme iværksætteri: a) En indsats på 22,5 mio. kr. til vejledning, støtte og rådgivning til nye iværksættere. EU’s Socialfond støtter med 15 mio. kr. (og op til 50 pct. af støttebeløbet), og de decentrale erhvervsfremmemidler bidrager med 7,5 mio. kr.b) En indsats på 30 mio. kr. til specialiseret rådgivning og støtte til startup-virksomheder med særligt vækstpotentiale. EU’s Socialfond yder 20 mio. kr., og de decentrale erhvervsfremmemidler bidrager med 10 mio. kr. Hvem kan søge, og hvad er kravene?Puljerne i indsatsen retter sig mod dels vejledning, støtte og rådgivning til nye iværksættere (a) og dels specialiseret rådgivning og støtte til vækstiværksættere (b). Puljen for nye iværksættere skal understøtte nye iværksættere i den første levetid, så chancerne for overlevelse og udvikling øges. Indsatsen giver bl.a. mulighed for at privat rådgivning, vejledning og netværk, den kan gå hånd i hånd med eksisterende offentlige aktiviteter for iværksættere, og der er særligt fokus på at styrke iværksætteri blandt kvinder. Puljen kan søges af erhvervshuse, erhvervskontorer eller erhvervsorganisationer eller et partnerskab mellem flere af de førnævnte. Puljen for specialiseret rådgivning og støtte retter sig mod vækstiværksættere i private og offentlige inkubator-miljøer, acceleratorer, m.v., som har potentiale for at skalere […]
June 17th, 2019|Nyhedsarkiv|

Mød Danske Byggecentre på Folkemødet 2019

Det er efterhånden en tradition, at Danske Byggecentre er at finde under Folkemødet på Bornholm, og i år er ingen undtagelse. Folkemødet er et unikt sted at netværke, fordi det samler både erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere i 4 dage med faglige debatter og samvær under mere uformelle rammer end normalt. Danske Byggecentre vil på Folkemødet aktivt deltage i relevante debatter, for derigennem at skabe synlighed omkring vores synspunkter, vores arbejde generelt og udbrede vores mærkesager. Vi vil samtidig have fokus på at styrke relationen til vores samarbejdspartnere og skabe nye relationer. Vi ser frem til Folkemødet 2019 og vi håber at se mange kendte ansigter på Bornholm. Fokus på bæredygtighedUnder Folkemødet 2019 vil Danske Byggecentre i særdeleshed være med til at sætte bæredygtighed i byggeriet på dagsordenen. Det er noget, der ligger os meget på sinde, at byggebranchen er med til at tage ansvaret på sig. Byggeriet står i dag for mere end en tredjedel af det samlede energiforbrug, og det er altafgørende for klimaet, at vi får et mere bæredygtigt byggeri. Derfor er vi i år medarrangør på to arrangementer, der begge har fokus på, at vi skal bygge mere bæredygtigt i Danmark. Bæredygtighed – hvad gør du selv?Det er efterhånden blevet en tradition, at vi holder frokost og netværksmøde i samarbejde med Dansk Byggeri under folkemødet. Det gør vi selvfølgelig også i år. Mødet foregår fredag den 14. juni mellem klokken 11.00 og 12.00 på Maison du Nord, Storegade 4 i Allinge, og har overskriften Bæredygtighed – hvad gør du selv? Ved sidste års netværksmøde blev der også debatteret bæredygtighed, og cirkulær økonomi. Debatten i 2018 blev afsluttet ved, at arkitekt Signe […]
June 7th, 2019|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Tillykke med valget – Et forsigtigt håb om fokus på erhvervslivet fremadrettet

Tillykke med valget – Et forsigtigt håb om fokus på erhvervslivet fremadrettet

Pressemeddelelse Efter valget nu er overstået, venter der en ny politisk virkelighed med et nyt folketing og en ny regering. Hos Danske Byggecentre glæder vi os til et godt samarbejde og håber på mere fokus på erhvervslivet, end det har været tilfældet i valgkampen. – For at Danmark fortsat kan vækste, er der brug for gode og stabile vilkår for landets virksomheder, så vi sikrer konkurrencedygtige virksomheder, der kan skabe varige arbejdspladser og tjene penge til velfærdssamfundet. Uden vækst er det umuligt at få penge til velfærden og den grønne omstilling, udtaler Palle Thomsen, adm. Direktør, Danske Byggecentre. Brug for kvalificeret arbejdskraftVi står med det problem i dansk erhvervsliv, at der i større og større grad mangler kvalificeret arbejdskraft. Alene i byggeriet angiver næsten hver fjerde virksomhed ifølge Danmarks Statistik, at de ser mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning. Samme billede tegner sig i større og mindre grad i andre erhverv, f.eks. i service erhvervet hvor det næsten er hver femte virksomhed og også i industrien, hvor hver tiende virksomhed mangler arbejdskraft. – Det er meget positivt, at besparelserne på uddannelsesområdet bliver trukket tilbage, og at erhvervsuddannelserne bliver styrket, men det hjælper desværre ikke de danske virksomheder lige nu. Der er brug for, at politikerne fremadrettet tænker over, hvordan deres beslutninger sætter de danske virksomheder, siger Palle Thomsen, og fortsætter: Når man lover befolkningen en ret til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, men samtidig begrænser mulighederne for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, så gør man det altså ikke nemmere for de danske virksomheder at holde produktionen oppe, og fortsat tjene penge til vores velfærdssamfund. Husk at tænke over konsekvenserne af valgløfterneDerfor vil vi hos Danske Byggecentre gerne […]
June 6th, 2019|Nyhedsarkiv|

”Vælg bæredygtigt” går i luften elektronisk

Pressemeddelelse Undersøgelser viser, at der fortsat er en udbredt mangel på generel viden om bæredygtigt byggeri hos særligt små- og mellemstore håndværksvirksomheder. Derfor har et Branchesamarbejde bestående af Danske Byggecentre, Dansk Byggeri og Smith innovation med støtte fra Grundejernes Investeringsfond arbejdet for at udbrede kendskabet til bæredygtighed og bæredygtige materialer. Branchesamarbejdet har titlen ”Vælg bæredygtigt”, og der er udarbejdet materiale til de udførende håndværkere og kunderådgiverne i de danske byggecentr,e, der hver dag rådgiver både professionelle og private kunder. Materialet sikrer viden om bæredygtighed, så der nemmere kan træffes et valg om bæredygtige byggematerialer, når der bygges og renoveres. – En af de helt store udfordringer indenfor bæredygtighed i byggeriet er viden. Det kan være svært at gennemskue, hvad det vil sige at bygge eller renovere bæredygtigt. Hos Danske Byggecentre vil vi gerne hjælpe med at få bæredygtighed ned i øjenhøjde for alle i branchen. ”Vælg bæredygtigt” højner vidensniveauet både i de danske byggecentre og ude hos de udførende håndværkere, så det i sidste ende bliver nemmere at træffe det rigtige valg på et oplyst grundlag, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør, Danske Byggecentre. Nu tilgængeligt online og på AppMaterialet er allerede tilgængeligt ude hos de danske byggecentre, men nu er det også tilgængeligt online på hjemmesiden www.vælgbæredygtigt.dk, og det er muligt at downloade Appen ”vælgbæredygtigt” igennem IOS eller Android. Målet med branchesamarbejdet er at tilbyde et konkret svar på den manglende viden om bæredygtighed, som opleves blandt byggebranchens udførende. Hensigten er ikke at sige, at det ene valg er bedre end det andet, når vi taler bæredygtighed eller ikke-bæredygtighed, men derimod at hæve et generelt […]
June 4th, 2019|Nyhedsarkiv|

Brug for mere fleksibelt håndværkerfradrag

Pressemeddelelse Boligjobordningen har haft en turbulent levetid, hvor håndværkerfradraget i flere omgange er blevet forringet, både beløbsmæssigt og antallet af håndværksydelser man kan få fradrag for er reduceret. – Det er en ærgerlig rejse håndværkerfradraget har været på, hvor politikernernes evindelige ændringer, de forskellige politiske udmeldinger og de destruktive stop and go tiltag har været ødelæggende for en hel branche, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør, Danske Byggecentre. Flertal for bevarelse af håndværkerfradragetDet er positivt, at der tegnede sig et billede af en bevarelse af boligjobordningen før valget, hvor både Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i udtalelser stillede sig bag den. Danske Byggecentre håber, at partierne stadig er positivt stemt efter valget. Der var allerede gang i forhandlingerne omkring en justering af Boligjobordningen, før valget blev udskrevet. Der var lagt op til en mere fleksibel ordning, så man kunne lægge beløbene for håndværksydelser og serviceydelser sammen. Dermed kunne man få et samlet større fradrag til det man havde brug for. Som det ser ud nu, kan man få et fradrag på lønudgifterne til grønne håndværksydelser på 12.200 kr. og 6.100 kr. til serviceudgifter som f.eks. rengøring. – Det var meget positivt, at der var lagt op til en mere fleksibel Boligjobordning, så man gav danskerne et større økonomisk incitament til at udføre grønne renoveringer, som f.eks. at energirenovere deres hjem. Det vi dog helst ser hos Danske Byggecentre er et bredere håndværkerfradrag, hvor danskerne også kan få fradrag for generelle håndværksydelser, udtaler Palle Thomsen.  Danske Byggecentres anbefalingVi synes, det er rigtig fornuftigt, at boligjobordningen giver danskerne et økonomisk incitament til at få udført grønne renoveringer, som f.eks. […]
June 4th, 2019|Nyhedsarkiv|