Nyhedsarkiv

 • Permalink Gallery

  Opfølgning på Konkurrencerådets rapport om realkreditmarkedet

Opfølgning på Konkurrencerådets rapport om realkreditmarkedet

Konkurrencerådet afgav i sin rapport om realkreditmarkedet en række anbefalinger til at skabe bedre vilkår for forbrugerne. Anbefalingerne er efterfølgende blevet drøftet i den finansielle forligskreds (regeringen, DF, S, RV, SF), hvor der nu er enighed om opfølgningen. Erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Jeg er glad for, at der er bred politisk opbakning til de konkrete tiltag, vi nu iværksætter som opfølgning på anbefalingerne fra Konkurrencerådet. Tiltagene bidrager til, at forbrugeren kan træffe oplyste valg om boligfinansiering. Det mener jeg er nøglen til et effektivt og konkurrencepræget marked for realkredit.” Med opfølgningen på Konkurrencerådets rapport tages der bl.a. initiativ til, at: Der i boligsalgsopstillinger skal være henvisning til prisportalen tjekboliglån.dk, hvorved finansieringsforslag kan sammenlignes Der fremsættes lovforslag om at udvide adgangen til eSKAT til også at gælde for bl.a. formidlere af lånetilbud Bekendtgørelsen om god skik for boligkredit revideres, så det bliver tydeligt, i hvilke institutter der er mulighed for udlevering af realkreditobligationerne, hvorved låntagerne selv kan forestå handlen Juridiske rådgivere bør opfordre boligkøbere til, at der indhentes flere finansieringstilbud. Der arbejdes også for, at der kan indføres en standardiseret og simpel forside ved låneaftaler, og at mængden af oplysningsforpligtelser ved markedsføring af boligkredit reduceres. Det vil gøre det lettere for forbrugerne at finde rundt på realkreditmarkedet. Flere af initiativerne indgår i regeringens forbrugerpolitiske udspil. Derudover vil regeringen, i tråd med anbefalingerne fra Konkurrencerådet, fortsat have fokus på, at EU-regulering ikke hæmmer konkurrencen, og at der er lige konkurrencevilkår mellem realkreditlån og realkreditlignende lån. Der er enkelte anbefalinger, der ikke følges op på. Det gælder fx anbefalingen om, at ejendomsmæglere tillades at formidle boliglån. Denne anbefaling gennemføres ikke, da det vurderes vigtigt at sikre klarhed om, at ejendomsmægler er sælgers repræsentant. Læs mere om opfølgningen på de enkelte anbefalinger
June 1st, 2018|Nyhedsarkiv|

Ny analyse om IT-sikkerhed og datahåndtering

Deloitte har for Erhvervsstyrelsen lavet en analyse af IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er. Gennem et survey af 1.054 små og mellemstore virksomheder, 14 case-interview, brug af statistik fra Danmarks Statistik, hackersimuleringsdata fra Deloitte og desk research, har analysen haft til formål 1) at give et statusbillede for niveauet af IT-sikkerhed og databeskyttelse i danske SMV’er og 2) komme i dybden med drivere og barrierer for at øge IT-sikkerheden. Undersøgelsens nøgleresultater 39 % af danske SMV’er har ikke den rette balance mellem risikoprofil og ITsikkerhedsniveau, hvilket øger deres sårbarhed overfor IT-sikkerhedsangreb. Knap en fjerdedel af danske SMV’er har ikke implementeret de mest essentielle ITsikkerhedsforanstaltninger, herunder systematisk backup. Ledelsens viden om og fokus på IT-sikkerhed har stor betydning for ITsikkerhedsniveauet i de danske SMV’er. Det samme gælder for medarbejdere, herunder IT-ansvarlige. For 16 % af danske SMV’er kan konsekvensen ved et læk af forretningskritiske data være, at de mister deres forretningsgrundlag. Hele – eller et uddrag – af rapporten kan læses her: Læs analysen “IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er” her. Læs “IT-sikkerhed i danske SMV’er – et sammendrag” her.   Kilde: Erhvervsstyrelsen
May 31st, 2018|Nyhedsarkiv|

Indvielse af projekt Maribo Domkirke og Søbred

Efter en længere periode med byggeri er projektet med at forbedre området ved Maribo Domkirke og søbred nu færdigt. Mange mennesker kommer dagligt forbi området ved Maribo Domkirke, hvor Maribos by, natur og kulturhistorie er samlet. Stedet har derfor et særligt potentiale til at kunne skabe liv og fungere som samlingspunkt, når blot kvaliteterne bliver fremhævet og sat i spil. Det er de nu blevet med projekt Maribo Domkirke og Søbred, der er støttet af Realdanias kampagne Stedet Tæller, Lolland Kommune og Museum Lolland-Falster. Nye belægninger, et formidlingsrum, en ny træbrygge og rydning af buskadser har tilsammen været med til at styrke sammenhængen i området og at gøre stedet mere attraktivt for byens borgere og besøgende. ”Som mange andre i Maribo har jeg set frem til afslutningen på renoveringen og moderniseringen af det betydningsfulde område ved domkirken, og jeg er virkelig begejstret over, hvor godt det er blevet. Maribo har jo det hele: by, storslået natur og ikke mindst et spændende kulturmiljø. Projektet ved domkirken og søen har for alvor sat alle værdierne i spil til glæde for både os selv og byens gæster. Der er skabt bedre forbindelse mellem by og natur, og områdets historie står nu meget tydeligere frem for de besøgende. Tak til alle, som har medvirket til det flotte resultat. Jeg håber, at mange får lyst til at bruge det skønne område og vil være med til at passe godt på det,” siger borgmester i Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen. Projektet er blevet til i forlængelse af Maribo Byrumsprogram, hvor formålet har været at puste nyt liv i bykernen ved at knytte bykernen og den omkringliggende natur tættere sammen. I 2016 blev der afholdt en arkitektkonkurrence om det bedste bud på at aktivere og […]
May 30th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Øget konkurrence om opgaverne skal give den bedst mulige service for pengene

Øget konkurrence om opgaverne skal give den bedst mulige service for pengene

Regeringen præsenterer et udspil, der skal styrke konkurrencen om de offentlige opgaver og fremme samarbejdet med den private sektor. Som privatpersoner indhenter vi ofte flere tilbud, når vi for eksempel skal have et nyt tag på huset. Det er sund fornuft at undersøge markedet. Det gælder også i den offentlige sektor. I udspillet lægger regeringen derfor op til, at flere offentlige opgaver skal konkurrenceudsættes. Konkurrenceudsættelse er en vej til fortsat kvalitetsudvikling, innovation og effektivisering af løsning af de offentlige opgaver. Det er ikke afgørende for regeringen, om opgaven ender på offentlige eller private hænder. Bare det bliver testet på markedet. Regeringen ønsker at opstille måltal for konkurrenceudsættelse i 2025 for både staten, regionerne og kommunerne. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger: ”I de senere år er udviklingen i konkurrenceudsættelsen gået i stå. Måltallene skal være med til at give kommuner, regioner og staten et kærligt skub. Øget konkurrence skaber bedre og billigere løsninger til borgerne. I sidste ende får folk mere for deres skattekroner. Vi har tidligere haft måltal for kommunerne. Nu er tiden kommet til at have måltal for hele den offentlige sektor.” Måltallene skal dog ikke stå alene. Derfor foreslår regeringen en række tiltag. De skal være med til at fremme det offentlig-private samarbejde, så de private virksomheder lettere kan bidrage med deres viden og bud på nye løsninger. Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger: ”Effektiv konkurrence om de offentlige opgaver styrker produktiviteten både i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Kort sagt får vi mere velfærd for pengene, når vi konkurrenceudsætter de offentlige opgaver. Det gavner danskerne, når det offentlige tester en given opgave på markedet. Og det gavner de danske virksomheder, som konkurrerer om at levere innovative løsninger til det offentlige.” Regeringen vil drøfte udspillet med KL og […]
May 29th, 2018|Nyhedsarkiv|

Danmark er fortsat EU’s digitale frontløber

Danmark er fortsat EU’s mest digitale land. Det viser den årlige EU-undersøgelse af virksomheders, borgeres og de offentlige myndigheders digitalisering i EU-medlemslandene. Danmark topper indekset foran Sverige, Finland og Nederlandene. Danmark bevarer sin digitale førerposition i et mere og mere digitalt Europa. Det skyldes blandt andet en udbredt anvendelse af digitale teknologier blandt både borgere og virksomheder i Danmark. Erhvervsminister Brian Mikkelsen: Det er regeringens ambition, at Danmark skal blive ved med at være en digital frontløber, hvor den digitale omstilling skaber vækst og øger velstanden for alle danskere. Derfor glæder det mig også meget, at vi fortsat er helt i front i Europa på dette område. Danmark placerer sig godt på alle undersøgelsens hovedområder, og undersøgelsen viser bl.a. fremgang i andelen af IKT-specialister blandt de beskæftigede og i andelen af virksomheder, der bruger cloud computing. Danmark går dog også en smule tilbage i forhold til virksomhedernes anvendelse af enkelte digitale teknologier, herunder automatiseret dataudveksling (ERP-software), RFID-tags til produktidentifikation i produktion og logistik samt e-handel på tværs af grænser. Erhvervsminister Brian Mikkelsen: Den teknologiske udvikling går forrygende stærkt. Selvom Danmark klarer sig godt, er der også områder, hvor vi skal oppe os. Det gælder bl.a. inden for anvendelsen af mere avancerede digitale teknologier og forretningsformer. Hvis vi skal følge kræver det handling. Derfor har regeringen i samarbejde med private parter bl.a. etableret Digital Hub Denmark, som skal understøtte virksomhedernes anvendelse af nye teknologier såsom kunstig intelligens, Internet of Things og Big Data. Regeringen lancerede i januar 2018 Strategi for Danmarks digitale vækst, som med i alt 38 initiativer skal styrke virksomhedernes mulighed for at udvikle, teste og anvende nye, digitale teknologier. Foruden lancering af partnerskabet Digital Hub Denmark etableres én tværministeriel indgang, der skal gøre det let for virksomhederne at afklare, […]
May 28th, 2018|Nyhedsarkiv|

Virksomheder advares mod import af ulovligt træ

Miljøstyrelsen sender information om EU’s tømmerforordning til virksomheder, der importerer træ. Miljøstyrelsen sender breve ud til over 3.500 virksomheder med oplysninger om reglerne i EU’s tømmerforordning. Målet med brevet er, at virksomhederne undgår at importere træ, der er ulovligt fældet. Ulovlig skovhugst fører verden over til ødelæggelse af økosystemer, tab af biodiversitet, øget CO2-udledning og tilsidesættelse af lokale folks rettigheder. Desuden er der risiko for, at virksomhed støtter korruption, hvis de handler med produkter, som stammer fra ulovlig skovhugst. De mange virksomheder, der i den kommende tid modtager brev fra Miljøstyrelsen, er udvalgt, fordi de alle har importeret træprodukter i 2017. Risikoen skal minimeres Virksomheder må kun importere træ- og træprodukter, når den har sikret sig, at risikoen for at importere ulovligt fældet træ og træprodukter er ubetydelig. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at risikoen er ubetydelig. Virksomheder, der importere eller forhandler træ- eller træprodukter, som er omfattet af EUTR, kan finde oplysninger om tømmerforordningen og risikominimering på Miljøstyrelsen hjemmeside og på eutr.dk. Fakta: Læs mere om reglerne i tømmerforordningen her. Formålet med tømmerforordningen er at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og handel med træ og træprodukter, der stammer heraf. Ved ulovlig tømmerhugst forstås hugst, der er sket i strid med hugstlandets lovgivning. Første dom for ulovligt træ Sidste år fik den første danske virksomhed en dom for at overtræde reglerne EU´s tømmerforordning. Virksomheden blev dømt til at betale en bøde på over 110.000 kroner for ikke at have ført tilstrækkelig kontrol med det træ, man importerede. Miljøstyrelsens tilsyn i 2016 og 2017 førte til, at 20 virksomheder fik påbud, og tre virksomheder blev politianmeldt for ikke at overholde reglerne i forordningen. Miljøstyrelsen gennemfører kontrol, for at sikre at reglerne overholdes. Der […]
May 25th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Realdania har nye millioner til frivillige og fællesskaber med en god ide

Realdania har nye millioner til frivillige og fællesskaber med en god ide

Realdanias ildsjælekampagne har været en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til mange frivillig-projekter over hele landet. Nu har Realdania besluttet at fortsætte kampagnen med yderligere tre ansøgningsmuligheder, hvortil der afsættes nye 45 mio. kr. Fra et nyt mobilt udekøkken i det almene boligbyggeri Bispehaven i Aarhus til udvikling af Hørvævsmuseet i Glamsbjerg på Fyn. Og fra istandsættelsen af den urørte 1950’er-biograf Dagmar Bio i Herning til åbning af det ikoniske Knippelsbrotårn i København for offentligheden. Sådan lyder blot nogle få af de mange frivillige projekter, som Realdania har givet en økonomisk håndsrækning gennem tiden. Det begyndte med støtte til enkeltstående projekter og er i dag et målrettet indsatsområde – i regi af kampagnen Underværker. Siden 2011 har Realdania med en ildsjælekampagne målrettet støttet frivillige projekter i det byggede miljø og har derigennem modtaget en strøm af gode idéer fra hele landet. På baggrund af erfaringerne fra ildsjælekampagnen Underværker har Realdania nu besluttet at forlænge med tre yderligere ansøgningsrunder. ”Vores erfaringer viser, at idéerne og det frivillige engagement stortrives og skaber resultater i både land og by. Når de er bedst, er ildsjælene pionerer, der skaber nye løsninger, får øje på muligheder og blinde pletter i lokalsamfundet – og de gør noget ved sagen. Som samfund kan vi slet ikke undvære dem, og derfor skal vi selvfølgelig fortsætte Underværker-kampagnen og være med til at gøre ildsjælenes drømme til virkelighed,” siger Christian Andersen, projektchef i Realdania. Underværker letter vejen fra idé til virkelighed Erfaringerne fra Underværker-kampagnen peger blandt andet på, at støtten fra kampagnen har været en kærkommen saltvandsindsprøjtning. Til trods for at det ofte er uprøvede kræfter, som står bag, kommer så godt som 100 procent af de udvalgte projektidéer i mål. Støtten til ildsjælene bliver også set som en anerkendelse, som bestyrker de […]
May 24th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Erhvervsminister udpeger ny formand for Iværksætterpanelet

Erhvervsminister udpeger ny formand for Iværksætterpanelet

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udpeger Tommy Andersen som ny formand for Iværksætterpanelet. Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag udpeget ny formand for Iværksætterpanelet. Det bliver serieiværksætter og investor Tommy Andersen, som overtager rollen som formand efter Tommy Ahlers, som den 2. maj blev udnævnt som ny uddannelses- og forskningsminister. Erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Jeg er rigtigt glad for, at Tommy Andersen har sagt ja til at være ny formand for Iværksætterpanelet. Tommy Andersen har både prøvet at starte og udvikle egen virksomhed, har forstand på fonds- og investeringsdelen, og han har et indgående kendskab til det danske iværksættermiljø. Samtidig har Tommy Andersen været en del af Iværksætterpanelet siden begyndelsen, og jeg er derfor overbevist om, at Tommy Andersen vil kunne føre panelets arbejde videre på bedste vis. Samtidig vil jeg gerne sige stor tak til Tommy Ahlers for hans arbejde med at levere anbefalinger til, hvordan vi kan skabe de bedste rammer for vores iværksættere og vækstvirksomheder i Danmark.” Ny formand for Iværksætterpanelet Tommy Andersen: ”Jeg er glad for udnævnelsen og for den mulighed, Iværksætterpanelet giver os iværksættere og investorer for at komme med bud på, hvordan vi får skabt flere store vækstsucceser i Danmark. Vi arbejder på højtryk med vores næste runde anbefalinger til regeringen, og jeg glæder mig meget til at præsentere arbejdet sammen med de øvrige panelmedlemmer.” Iværksætterpanelet består ud over Tommy Andersen af 13 iværksættere, investorer og eksperter. Iværksætterpanelet blev nedsat i april 2017 og afleverede sine første anbefalinger til regeringen i september 2017. Flere af Iværksætterpanelets anbefalinger fra 2017, herunder skatteforslag om investorfradrag, aktiesparekonto og medarbejderaktier, indgik i regeringens udspil til og efterfølgende aftale om ”Erhvervs- og iværksætterinitiativer” fra november 2017. Iværksætterpanelet vil komme med endnu en række anbefalinger til regeringen. De forventes klar i løbet af 2. kvartal […]
May 23rd, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Regeringen nedsætter vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi

Regeringen nedsætter vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi

Regeringen nedsætter nyt vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi. Vækstteamet skal komme med anbefalinger til bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv, når det gælder muligheder for at bruge den grønne omstilling og øget digitalisering til vækst og innovation. Formand for vækstteamet bliver CEO i COWI Lars-Peter Søbye. Dansk erhvervsliv har i dag en særlig styrkeposition inden for produktion og udvikling af grøn energi- og miljøteknologi. Samtidig kan digitaliseringen i form af data, digitale service-platforme og smarte enheder få stor betydning for udviklingen af fremtidens forretningsmodeller på det energi- og miljøteknologiske område. Disse tendenser rummer store vækstmuligheder for Danmark og danske virksomheder. Regeringen nedsætter derfor et nyt vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi. Vækstteamet skal give anbefalinger til regeringen om rammevilkårene for, at virksomheder kan realisere digitaliseringens potentiale til at skabe innovation og eksport, der samtidig gavner en mere bæredygtig fremtid. Nedsættelsen af vækstteamet skal derfor sikre, at erhvervsudvikling og grøn omstilling fortsat kan gå hånd i hånd. Erhvervsminister Brian Mikkelsen: “Regeringen ønsker, at Danmark fortsat skal være et foregangsland på det grønne område. Det viser ambitionsniveauet i energiudspillet, og det viser regeringens øvrige politik på det grønne område. Vi har bl.a. også sat en ambition om at fordoble eksporten af energiteknologi frem mod 2030. Den stigende integration af nye digitale teknologier i energi- og miljøsystemet har dog ændret præmisserne for energi- og miljøbranchen radikalt. Derfor nedsætter regeringen et vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi, som skal styrke rammevilkårene for virksomhedernes innovation og udvikling af nye forretningsmodeller til gavn for Danmark og den grønne omstilling.” Formand for vækstteamet Lars-Peter Søbye: “Jeg er meget glad for tilliden og for opgaven som formand for vækstteamet for grøn energi- og miljøteknologi. Det er afgørende vigtigt for dansk erhvervsliv og Danmark, at vi bevarer vores globale […]
May 22nd, 2018|Nyhedsarkiv|

Faglige fif om terrændæk

I serien af ultrakorte film med faglige fif har Videncentret netop udgivet en om efterisolering af terrændæk. Vil din kunde efterisolere, samtidig med at der skal nyt gulv på? Så er der faktisk ikke nogen vej udenom at bryde det eksisterende terrændæk op. Få forklaringen i den nye film. Se den nye film her.   Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
May 18th, 2018|Nyhedsarkiv|