Nyhedsarkiv

Vind titlen som danmarksmester i renovering

Du kan nu indstille det eller de renoveringsprojekter, som, du mener, fortjener at kunne kalde sig Danmarks bedste renovering 2018. Frem til 1. marts kan alle indstille deres favoritrenoveringer til RENOVER prisen 2018. Prisen gives til et projekt, der er så godt, at det fortjener at kunne kalde sig danmarksmester i renovering og modtage en check på 100.000 kr. Uanset om du er helt almindelig borger, arkitekt, ingeniør, håndværker eller bygherre, kan du indstille dit bud på, hvem der skal vinde prisen. Og alle typer bygningsrenovering kan indstilles, lyder det fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond, der er de to parter bag prisen. ”Det fantastiske ved RENOVER prisen er, at vi får lov til at se så mange og så forskellige renoveringer. Det er med til at sætte renovering på samfundets dagsorden og inspirere til endnu mere renovering,” siger Lars Axelsen, der er administerende direktør i GI, og fortsætter: ”Lige fra de første indstillinger tikker ind, til prisen uddeles, bliver man imponeret over de mange og unikke renoveringer, der finder sted rundt omkring i landet. Vi håber, at 2018 også vil byde på mange nye renoverings-oplevelser.” Frem med eksempler på renoveringer fra det almene og parcelhuse Parterne bag prisen håber særligt, at danskerne vil indstille gode eksempler på renoveringer af almene bebyggelser og parcelhuse. ”Både de almene boliger og parcelhuse udgør en stor del af den samlede danske byggemasse, så derfor vil vi gerne se eksempler på, hvordan disse typer af boliger bliver renoveret på forskellige måder rundt omkring i landet. Det er bare om at indstille,” siger Anne Skovbro, der er filantropidirektør i Realdania. Sidste år blev i alt 200 projekter nomineret til både RENOVER prisen og Jubilæumsprisen. Jubilæumsprisen uddeles ikke i år, men RENOVER prisen kommer ikke til at stå helt […]
January 9th, 2018|Nyhedsarkiv|

Uddeling af tilskud fra tilgængelighedspuljen 2017

Tilskud fra tilgængelighedspuljen for 2017 blev 5. januar 2018 uddelt til projekter i alle dele af landet. Formålet med tilgængelighedspuljen er at forbedre tilgængeligheden i offentligt tilgængelige bygninger med en borgerrettet servicefunktion, så personer med funktionsnedsættelse kan deltage i alle dele af samfundslivet på lige fod med andre. Der er fra satspuljen afsat midler til en tilgængelighedspulje på i alt 32 mio. kr. i perioden 2015-2018, som fordeles med 8 mio. kr. årligt. Med tilgængelighedspuljen fra 2017 er der givet tilskud til 33 ud af 40 ansøgninger. Blandt tilskudsmodtagerne fra puljen er blandt andet Sorø Akademis Skole, hvor der gives tilskud på 727.490 kr. til etablering af elevator samt handicaptoilet. En anden af dette års tilskudsmodtagere er landbrugsmuseet Herregården Hessel, som får tilskud på i alt 301.250 kr. til fire forskellige tilgængelighedsforbedringer; etablering af niveaufri adgang, rampe, handicaptoiletter og automatisk døråbning. Det vil være omkring 1.500 personer med handicap, der årligt vil få gavn af tilgængelighedsforbedringerne. Tilskud fra puljen kan hvert år ansøges af kommunale, regionale, statslige og andre offentlige institutioner. Der kan søges om tilskud til 25 % af omkostningerne til tilgængelighedsforanstaltningerne i byggeprojektet. Tilskud fra puljen bliver givet til konkrete tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerettet servicefunktion. Det kan eksempelvis være tilskud til etablering af en elevator eller en rampe i en bred vifte af offentlige bygninger, herunder skoler, kirker, forsamlingshuse og haller mv. Ansøgninger for tilgænglighedspuljen for 2018 vil blive åbnet i foråret. Der vil komme nærmere information på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside her. Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
January 8th, 2018|Nyhedsarkiv|

Danskerne er vilde med mobilt data og hurtigt bredbånd

Pressemeddelelse Hver femte internetforbindelse kører nu i topfart. Samtidig er danskernes mobile dataforbrug steget med knap 50% på ét år. Danmarks teleminister Lars Chr. Lilleholt tager godt imod udviklingen. Flere og flere danskere surfer med høj hastighed på deres bredbånds­forbindelse. Flere end ½ mio. af danskernes forbindelser har nu downloadhastigheder på mindst 100 Mbit/s, når der hentes billeder og streames videoer fra nettet. Det er en stigning på næsten 71% på ét år, viser Energistyrelsens ’Telestatistik – første halvår 2017’. ”Danskerne er gået data-amok, de elsker hurtigt internet og kravene til hurtige og velfungerende data-forbindelser stiger. Telestatistikken tager temperaturen på danskernes forbrug af mobildata og bredbånd, og selvom vinteren står for døren, så er situationen brandvarm derude. Danskerne har taget de nye teknologier til sig, og vi buldrer ind i den digitale tidsalder”, siger den ansvarlige minister for teleområdet Lars Chr. Lilleholt (V). Forbrug af mobilt data steget med knap 50% på ét år Den samlede mobile datatrafik er steget med næsten 50 pct. fra første halvår 2016 til første halvår 2017. Energistyrelsens telestatistik giver ikke svaret på, hvad danskerne bruger al den mobile data til, men et godt bud kan være tjenester med stort dataforbrug, fx video-streaming, som er blevet langt mere attraktivt at bruge fra smartphonen med det nye hurtige 4G-net. Udviklingen afspejler under alle omstændigheder, at danskerne bruger langt mere data, når de er på farten og er uden for hjemmets fire vægge. ”Når vi ser på eksplosionen i danskernes dataforbrug er vi nødt til at handle. Branchen investerer 6,7 mia. kr. i digital infrastruktur, og fra regeringens side skubber vi på med forskellige tiltag. Vi har netop besluttet at udvide bredbåndspuljen med yderligere 60 mio. kr. i år, så vi har en samlet pulje på 100 […]
January 5th, 2018|Nyhedsarkiv|

Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

Det praktikpladsafhængige AUB-bidrag trådte i kraft 1. januar 2018. I januar 2018 vil virksomheder omfattet af ordningen modtage en pjece, der nærmere beskriver indholdet i den praktikpladsafhængige AUB-bidragsordning. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at styrke virksomhedernes incitament til at oprette flere praktikpladser til unge i erhvervsuddannelse. Målsætningen er 8.000-10.000 flere praktikpladser årligt. Som led i at opfylde ambitionen indføres et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag til gavn for virksomheder, der tager ansvar i forhold til at oprette et tilstrækkeligt antal praktikpladser og til ugunst for virksomheder, der ikke gør. Det praktikpladsafhængige AUB-bidrag er et afgrænset pengekredsløb ved siden af den generelle AUB-ordning. Kredsløbet består af indtægter i form af et merbidrag fra virksomheder, der ikke opretter et tilstrækkeligt antal praktikpladser sammenholdt med antal faglærte medarbejdere i den pågældende virksomhed. Hertil består kredsløbet af udgifter i form af tilskud til virksomheder med et tilstrækkeligt antal oprettede praktikpladser. Virksomheders ansvar i forhold til at oprette tilstrækkelige praktikpladser defineres af måluddannelsesratioen, der udtrykker, hvor mange elever pr. faglært medarbejder en virksomhed skal have for at bidrage tilstrækkeligt til den overordnede målsætning om 8.000-10.000 nye praktikpladser. Måluddannelsesratioen vægtes med en modelparameter, der er udtryk for det forventede fremtidige behov for den pågældende erhvervsuddannelse. Bonusordninger Kredsløbet består desuden af to bonusordninger. En fordelsbonus til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelser og en praktikpladsbonus til virksomheder, der øger omfanget af uddannelsesaftaler sammenholdt med gennemsnittet af de seneste tre år i den pågældende virksomhed. Fordelsbonussen udgør op til 5.000 kr. pr. praktikårselev, mens praktikpladsbonussen fra 1. januar 2018 udgør 25.000 kr. praktikårselev. Bonusordningerne udbetales af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) i efterfølgende finansår. For begge ordninger er det en forudsætning for bonusudbetaling, at den pågældende virksomhed opfylder sin måluddannelsesratio. Hvis virksomheden ikke opfylder sin måluddannelsesratio, skal virksomheden betale […]
January 4th, 2018|Nyhedsarkiv|

Ny vejledning om forretningers opkrævning af gebyrer

Nu træder den nye lov om betalinger i kraft. Som noget nyt er der indført et generelt forbud mod at opkræve gebyrer for kunders brug af de mest almindelige betalingskort i forretninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der uddyber de nye regler. Indtil nu har det været tilladt for fysiske forretninger at opkræve et gebyr, når en kunde betalte med et kreditkort. Og for internetforretninger har det været tilladt at opkræve gebyr hos en kunde, der betalte med et debet- eller kreditkort. Efter nytår må en forretning dog ikke længere opkræve disse gebyrer. Det betyder, at når en kunde benytter et betalingskort i en fysisk forretning eller på en internetforretning, må forretningen ikke særskilt opkræve et gebyr af kunden for at anvende kortet som betalingsmiddel. Forbuddet gælder ikke, hvis en kunde betaler med et firmakort. Hvis en kunde benytter et firmakort i en fysisk forretning eller internetforretning, må forretningen gerne opkræve et gebyr af kunden for at betale med kortet. Et firmakort er et betalingskort som er udstedt til enten virksomheder, enheder i den offentlige sektor eller selvstændige erhvervsdrivende fysiske personer. Betaling med firmakort er begrænset til arbejdsrelaterede udgifter, der trækkes på en konto, der tilhører den virksomhed eller enhed, som har udstedt kortet. Vejledningen er primært rettet mod forretningsdrivende. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil løbende opdatere vejledningen. Læs ”Vejledning om forretningers opkrævning af gebyrer” her. Læs ”Ofte stillede spørgsmål om de nye regler” her. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
January 3rd, 2018|Nyhedsarkiv|

Det er topskatten der giver arbejdsudbud

En svensk undersøgelse viser, at man ved at sænke topskatten fra 56 % til 50 % får op til en hel milliard mere i statskassen fordi det bliver mere attraktivt at yde en ekstra indsats og at stile efter bedre betalte job, der kaster skatter af sig. Statsministeren lagde i sin nytårstale vægt på den udlændingeproblematik, der har fyldt utroligt meget i dansk politik de senere år. Han lagde især vægt på, at vi skal parallelsamfund til livs. Hos Danske Byggecentre er vi enige i, at der skal styr på integrationen, og de folk der kommer til Danmark skal også bidrage positivt til fælleskabet. Danmark har brug for alle de hænder vi kan skaffe, hvis vi vil bevare opsvinget, der endelig er kommet i gang, dels i byggeriet, men også i andre brancher i landet. Der er derfor et stort behov for at kunne tiltrække udenlandske hænder og hjerner, der kan bidrage positivt til det danske samfund. Det skal kunne betale sig at arbejde og at spare op til sin pension. Derfor skal der mere luft i budgettet for dem med de mindste lønninger og danskere med alminelige lønninger, mener Statsministeren. “Jeg er meget enig i, at skattelettelser er en god ide”, siger Palle Thomsen, adm. direktør i Danske Byggecentre, “men det er ærgerligt at statsministeren ikke tør nævne topskattelettelser i den sammenhæng, da det faktisk vil have den største positive effekt på arbejdsindsats og velstand, hvis man ser på det med samfundsøkonomiske øjne. Hos Danske Byggecentre håber vi at regeringen vil slippe sin irrationelle berøringsangst i forhold til topskattelettelser og holde fast i sit skatteudspil i de kommende forhandlinger”. Statsministeren snakkede også om geografisk balance i Danmark, ved at flytte statslige arbejdspladser ud i landet. Hos Danske Byggecentre […]
January 2nd, 2018|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Regeringen opretter nyt råd for virksomheders samfundsansvar

Regeringen opretter nyt råd for virksomheders samfundsansvar

Virksomhederne er nøglespillere, når samfundets udfordringer skal løses. Derfor vil regeringen oprette et nyt uafhængigt råd, der skal styrke virksomheders samfundsansvar og engagement i FN’s verdensmål. Regeringen styrker arbejdet med virksomhedernes samfundsansvar. Det sker ved at samle to eksisterende råd til ét, så viden og erfaring deles bedre. Arbejdet med virksomhedernes samfundsansvar deles i dag af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst. Det nye råd skal sætte fokus på de muligheder, FN’s verdensmål rummer for virksomhederne, både når det handler om ansvarlig, bæredygtig produktion og om at inkludere udsatte mennesker på arbejdsmarkedet. Erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Virksomhederne er altafgørende for, at vi kan nå verdensmålene. Med det nye råd vil vi samle den stærkest mulige kreds af virksomheder og organisationer til at arbejde for, at erhvervslivet engagerer sig i vores samfundsmæssige udfordringer og hjælper med at løse dem. Det betyder, at vi skal styrke virksomhedernes arbejde med samfundsansvar på mange niveauer; fra det lokale sociale ansvar til det globale ansvar for produktion.” Med det nye råd vil regeringen følge op på handlingsplanen for FN’s verdensmål fra marts, hvor regeringen forpligtede sig til at understøtte virksomhedernes arbejde med verdensmålene. Det gælder blandt andet, at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, at sikre et godt arbejdsmiljø (verdensmål 8), samt at bæredygtig produktion og cirkulær økonomi skal fremmes (verdensmål 9, 12 og 13). Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen: ”Det danske arbejdsmarked er i fin form, og vi har vi et stærkt udgangspunkt for at realisere FN’s verdensmål. Men vi skal udnytte fremgangen til at hjælpe flere udsatte ind på arbejdsmarkedet. VFSA-virksomhederne og Dialogforum gør i dag et stort arbejde for at sætte virksomhedernes sociale ansvar på dagsordenen, og den indsats styrker vi nu ved at samle kræfterne i ét råd. Det er vigtigt, at flere virksomheder får øjnene op for, at der kan være sund økonomi i at tage udsatte ledige ind, og her forventer […]
January 2nd, 2018|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Nyt bygningsreglement (BR18) og ny certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Nyt bygningsreglement (BR18) og ny certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Pressemeddelelse Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement (BR18). Samtidig udsteder styrelsen en ny bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet med det formål at forbedre rammerne for byggeriet. Begge bekendtgørelser træder i kraft den 1. januar 2018. Bygningsreglement 2018 (BR18) BR18 indeholder større ændringer i de administrative bestemmelser, herunder den tekniske byggesagsbehandling, og reglementet får også en ny struktur. Den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne afskaffes og bygningsreglementets spalteopdeling af krav- og vejledningstekst fjernes til fordel for en emnespecifik opdeling af kravene. Den nye struktur gør det tydeligere at se, hvad formålet med de enkelte bestemmelser er og hvilke krav, der skal overholdes i det konkrete byggeri. Ved at fjerne den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne bliver der skabt mulighed for en mere strømlinet proces i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Fremadrettet får certificerede rådgivere ansvaret for at dokumentere eller kontrollere, at brand- og konstruktionskrav er overholdt. Det er bygherrens ansvar at dokumentere, at de øvrige tekniske krav i bygningsreglementet overholdes. Kommunalbestyrelsen vil foretage stikprøvekontrol med den tekniske dokumentation i 10 % af disse sager. Certificeringsordningen Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet skal anvendes, når personer ønsker at søge om at blive certificeret til at dokumentere eller kontrollere, at kompliceret byggeri overholder krav til statiske forhold og brandforhold. Certificeringsordningen danner dermed grundlag for, at den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne over tid kan afskaffes, da den vil understøtte bygherre i at sikre, at der fortsat opretholdes et højt sikkerhedsniveau på brand- og konstruktionsområdet. Certificeringsordningen stiller krav til akkrediteringen af certificeringsorganer, til de personer, der ønsker at søge om certificering, og til kontrol med de certificerede statikere og brandrådgivere. Det nye bygningsreglement og den nye certificeringsordning vil træde i kraft den 1. januar 2018 med en […]
December 22nd, 2017|Nyhedsarkiv|

Danske Byggecentres årsberetning er ude nu!

Så er Danske Byggecentres årsberetning 2017 på gaden – eller mere korrekt i skyen. Vi har i år valgt at præsentere vores arbejde via en hjemmeside, hvilket giver meget større fleksibilitet for dig som læser. Der er nemlig nu mulighed for at springe direkte hen til de emner, som interessere dig mest. Klik her for at komme direkte til DBs årsberetning 2017. Her fra Danske Byggecentre vil vi dog gerne lede din opmærksomhed hen til vores arbejde for bla. Håndværkerfradraget, bedre boligskatter samt skadelig kemi i byggebranchen. Af succeshistorier fra året har vi særligt fokus på vores rekrutteringskampagne og ByggeBasen som nu både er hurtigere, mere stabil og har fået flere nyttige oplysninger til brugerne. Som traditionen byder har vi inviteret 3 af branchens aktører til at fortælle lidt om deres arbejde. Her møder du FSC, PEFC samt FUT. Årsberetningen indeholder dog meget mere en de nævnte emner, så tag et kig på vores årsberetning – god læse lyst.
December 21st, 2017|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    ”Vi vil så gerne, at I bliver lidt længere …. ud på eftermiddagen”

”Vi vil så gerne, at I bliver lidt længere …. ud på eftermiddagen”

Der er fart over feltet fra 13. – 16. marts, hvor 300 udstillere står klar på BYGGERI´18 for at præsentere sidste nyt for byggebranchen. Udstillerne har dog en appel til de besøgende: ”Vi vil så gerne, at I bliver lidt længere… ud på eftermiddagen”. Derfor har udstillerrepræsentanterne i messeudvalget valgt at udlodde rejser til de besøgende dagligt kl. 15.30 på BYGGERI´18. Ved messen i 2016 blev der udloddet rejser til Manchester United, hvor der blev sendt 4 glade besøgende og deres venner afsted på en forrygende tur. På billedet ovenover ses en af de glade vindere. På BYGGERI’18 udloddes der dagligt en Formel 1 rejse til Barcelona i maj 2018 for 4 personer inkl. fly og 3 overnatninger, transport til banen, tribunepladser samt “Racenight” med Formel 1 ekspert Peter Nygaard, til en værdi af ca. kr. 50.000. For at kunne deltage i lodtrækningen skal den besøgende være elektronisk registreret, være ankommet og scannet på messen den pågældende dag samt være til stede på messen kl. 15.30 for at modtage præmien, som overrækkes på Danske Byggecentres stand. Den heldige vinder trækkes fra registreringsdatabasen. Vinderen kan tage 3 personer med på rejsen, men som noget nyt skal én af dem være en kontaktperson fra et af Danske Byggecentres medlemsforretninger. Der trækkes lod om i alt 4 rejser af 4 personer (en vinder pr. dag) den 13.- 16. marts 2018 på BYGGERI’18. Læs mere om konkurrencebetingelser her. Du kan registrere dig til messen her.
December 20th, 2017|Nyhedsarkiv|