Nyhedsarkiv

Ny database for energiforbrug

Arbejder du for virksomheder inden for handel og service, kan du nu få gavn af en ny nøgletalsdatabase fra Energistyrelsen. Her kan du se, om de bruger mere eller mindre energi end andre i samme branche. Den kan bruges af alle – fra advokater, engroshandel, reklamebureauer til supermarkeder, tøjbutikker, restauranter og campingpladser – og alt midt imellem. Gå til nøgletalsdatabasen for handel og service her. Kilde: Energistyrelsen
April 6th, 2018|Nyhedsarkiv|

Besparelsesberegner er nu opdateret

Videncentrets besparelsesberegner er netop blevet opdateret til Be18 beregningskernen og har samtidig fået et face-lift. Beregneren giver et kvalificeret bud på den faktiske energibesparelse ved efterisolering og ved udskiftning af installationer i boliger. Den anvender samme metode som tidligere, men for at gøre det lettere for brugene er dens samling af typiske konstruktioner udvidet – og den er nu tilpasset både computer, mobiltelefon og tablet. Gå til besparelsesberegneren her. Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
April 5th, 2018|Nyhedsarkiv|

Ny vejledning om byggeri i kystnære områder

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet en ny vejledning, der skal bidrage til at nedbringe risikoen for skader fra stormflod og vandstigninger på byggeri i kystnære områder. Vejledningen retter sig mod bygherre i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygninger i kystnære områder, og beskriver de funktionskrav og retningslinjer, som en konkret løsning til sikring mod vandstigning og stormflod skal opfylde og tage hensyn til. Vejledningen identificerer de forhold, som en bygherre skal forholde sig til og eventuelt bede en rådgiver finde en løsning på i sit konkrete byggeri. Vejledningen giver et overblik over relevante krav i bygningsreglementet 2018 samt byggetekniske anvisninger og erfaringer. Dertil gives et overblik over lokalplanlægning og oversvømmelsesrisiko i forbindelse med kystnært byggeri samt anden relevant viden i form af henvisninger til kortmateriale og data. Vejledningen er også suppleret med en oversigt over særlige udfordringer ved byggeri i kystnære områder. Særlige udfordringer, som bygherre selv har ansvar for, kan således identificeres i tide og imødegås ud fra en vurdering af risici for skade forud for, at en hændelse indtræffer. Vejledningen er blandt de tværministerielle initiativer vedrørende kystbeskyttelse og klimatilpasning, som regeringen offentliggjorde i august 2017. Initiativerne skal understøtte kommuner og grundejere i etablering af omkostningseffektiv og helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion. Se vejledning på Bygningsreglementet.dk. Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
April 4th, 2018|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i knust beton og tegl

Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i knust beton og tegl

Der er gennemført et projekt, hvor prøver af nedknust beton og tegl er analyseret for indhold og udvaskning af en række problematiske stoffer. De stoffer, som indgår i projektet, blev identificeret som potentielt problematiske i et forudgående litteraturstudie (Miljøprojekt nr. 1806, 2015). Resultaterne viser, at beton indeholder en række stoffer (f.eks. arsen, bly, krom og selen), som potentielt kan føre til en uacceptabel udvaskning i forbindelse med nyttiggørelse af betonen i bygge- og anlægsprojekter som veje, pladser og støjvolde. Det ses også at tegl i mindre grad end beton indeholder problematiske stoffer. Projektet har ikke afklaret risikoen for udvaskning af en række organiske stoffer, der tilsættes beton at forbedre dens tekniske egenskaber, som f.eks. hærdningstiden. Resultaterne skal sammen med et risikovurderingsprojekt, hvor udvaskning fra realistiske anvendelsesscenarier for nedknust bygge- og anlægsaffald modelleres, indgå i arbejdet med revision af gældende lovgivning for nyttiggørelse af beton og tegl i bygge- og anlægsarbejder. Læs publikation her. Kilde: Miljøstyrelsen
April 3rd, 2018|Nyhedsarkiv|

Sådan opnår du energirigtig bygningsdrift

Hvis du vil sikre god og energirigtig bygningsdrift i eksisterende bygninger, kan du benytte Videncentrets nye tjeklister til formålet. De er fyldt med gode råd og vejledning om varme-, ventilations- og CTS-anlæg, indeklima og energistyring. Tjeklisterne er oprindeligt udviklet til skoler, men kan også anvendes i alle mulige andre bygninger. Gå til tjeklister om bygningsdrift her. Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
March 28th, 2018|Nyhedsarkiv|

Økonomisk kvartalsoversigt 4. kvartal 2017 udkommet

PRESSEMEDDELELSE Økonomisk kvartalsoversigt 4. kvartal 2017 er udkommet med en aktuel oversigt over dansk økonomi og byggecentrenes omsætning. Læs den her. Økonomisk kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi. Seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at den seneste afmatning af dansk økonomi i tredje kvartal 2017 er skiftet ud med vækst i fjerde kvartal 2017. Det var især forbruget, og herunder især fremgangen i bilsalget der drev væksten i fjerde kvartal 2017. Ifølge analyse fra Danmarks Nationalbank forventes væksten at fortsætte de kommende år med vækst i BNP på 1,9 % i år, 1,8 % i 2019 og 1,7 % i 2020. Det går også godt i Byggeriet, hvor omsætningen i Byggeriet er steget med 16,26 % fra tredje kvartal 2015 til tredje kvartal 2017. Det er især omsætningen indenfor nybyggeri der trækker omsætningsvæksten indenfor byggeriet. Beskæftigelsen indenfor bygge og anlæg er steget med 1,8 % fra tredje kvartal 2017 til fjerde kvartal 2017. Positive overfor skattelettelser Hos Danske Byggecentre er vi positivt stemt overfor regeringens og Dansk Folkepartis skatteaftale, med skattelettelser til de laveste indkomstniveauer, men vi så helst at der var kommet skattelettelser til alle indkomstlag, da vi har brug for at alle giver en ekstra hånd med, for at vi kan holde fast i opsvinget. Byggecentrenes omsætning steg i 2017 Byggecentrernes omsætning er steget med ca. 1,4 mia. kr. i 2017 i forhold til 2016, og med 2,5 mia. kr. i forhold til 2015. Læs mere i rapporten her. Yderligere information: Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk
March 26th, 2018|Nyhedsarkiv|

Praktisk opslagsværk til boligselskaber

Er du projektleder i et almennyttigt boligselskab eller medlem i en boligforenings bestyrelse? Og skal I i gang med at renovere? Så kan I bruge Bygherrens Drejebog til Energirenovering, som er et nyt digitalt opslagsværk fra Videncentret til at blive klogere på, hvordan byggeprojekter i etageejendommen bliver en energi- og indeklimamæssig succes. Gå til Bygherrens Drejebog her. Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
March 26th, 2018|Nyhedsarkiv|

Nye vækstpartnerskabsaftaler er på plads

Alle regionale vækstfora har nu indgået vækstpartnerskabsaftaler for 2017-2018 med regeringen. Hensigten med aftalerne er at fremme den strategiske sammenhæng mellem den nationale og den regionale erhvervsfremmeindsats. De nye vækstpartnerskabsaftaler erstatter aftalerne fra 2014. Find alle vækstpartnerskabsaftaler for 2017-2018 her.   Kilde: Erhvervsstyrelsen  
March 23rd, 2018|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Regeringen letter adgangen til udenlandsk arbejdskraft og fjerner unødvendige regler for transportsektoren

Regeringen letter adgangen til udenlandsk arbejdskraft og fjerner unødvendige regler for transportsektoren

Regeringen vil efter forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler gennemføre en række regelforeneklinger der har til formål at understøtte virksomheders adgang til udenlandsk arbejdskraft og fjerne regler der står i vejen for transportsektoren. Virksomhedsforum for enklere regler arbejder løbende med at indsamle og sende forslag til regeringen, så virksomheder i Danmark kan slippe for unødvendige regler og byrder. I oktober 2017 stillede Virksomhedsforum for enklere regler en række forslag til regelforenkling indenfor både transportsektoren og virksomheders arbejde med at sikre kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Regeringen har nu gennemgået forslagene og en række tidligere fremsendte forslag og gennemfører i alt 31 forslag helt eller delvist. Det glæder erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Vi skal hele tiden have fokus på at rydde ud i junglen af regler og administrative byrder. Derfor er Virksomhedsforums forslag meget værdsat, og vi gør, hvad vi kan, for at imødekomme så mange som muligt.” Danske transportvirksomheder vil fx ikke fremover blive mødt af samme unødvendige administrative praksis når virksomhederne anvender chauffører fra andre EU eller EØS-lande, der er bosat i Danmark. Virksomheder, der efterspørger og anvender kvalificeret arbejdskraft vil desuden opleve bedre vejledninger og retningslinjer på området. For ansøgere af arbejdstilladelser bliver der skabt mere gennemsigtighed i den dokumentation ansøgningen behandles ud fra, så de pågældende medarbejdere hurtigere kan komme i gang ude i virksomhederne. Erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Når virksomheder har brug for at ansætte kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, er det vigtigt at der ikke står unødige regler i vejen for dem. Kvalificerede udlændinge kan være nødvendige for virksomhedernes mulighed for at levere på den næste ordre og dermed bidrage til vækst i Danmark.” Regeringen har i denne omgang også vedtaget 18 regelforenklinger som Virksomhedsforum tidligere har sendt til regeringen. Alle virksomheder, der oplever unødvendige regler eller byrder kan kontakte Virksomhedsforum på
March 22nd, 2018|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Ny handlingsplan skal styrke den langsigtede indsats mod radon

Ny handlingsplan skal styrke den langsigtede indsats mod radon

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet en radonhandlingsplan, der indeholder 2,4 mio. kr. til implementering af en række initiativer i 2018-2019. Den danske indsats for reduktion af radonudsættelsen hviler på mere end 30 års samarbejde mellem offentlige myndigheder med bidrag fra private aktører. Indsatsen omfatter tiltag med effekt på områder, som over tid kan forventes at bidrage til en samlet reduktion af radonudsættelsen i Danmark. Radon er en radioaktiv gas, der naturligt findes i jorden, og som hverken kan ses eller lugtes. Radon kan trænge ind i en bygning gennem utætheder i terrændækket og bygningens fundament og har betydning for bygningens indeklima. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har på vegne af transport-, bygnings- og boligministeren udarbejdet en radonhandlingsplan, der skal styrke den langsigtede indsats mod radon. Handlingsplanen omfatter 10 initiativer, herunder korrekt måling og bestemmelse af radonniveauer. En radonmåling kan vise, om radonniveauet er for højt i en bygning. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) på Aalborg Universitet København har netop udgivet en ny SBi-anvisning om måling af radon i indeklimaet. Det er sket i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og TBST samt med støtte fra Realdania. Sammen med Realdania, Grundejernes Investeringsfond (GI) og Landsbyggefonden (LBF) har TBST indgået en partnerskabsaftale om finansiering og implementering af en lang række af handlingsplanens andre initiativer, der skal integrere viden om radon og erfaring på området på tværs af samfundets sektorer. Læs radonhandlingsplanen her. Læs SBi-anvisning om måling af radon her. Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
March 21st, 2018|Nyhedsarkiv|