Nyhedsarkiv

Kend din Byggevare

Har du styr på de forpligtigelser, der følger med, når byggevarer fremstilles, markedsføres og sælges i EU. Kend din Byggevare er en vejledning, der stiller skarpt på fabrikanter, importører og distributører af byggevarer og de forpligtigelser, der følger med, når byggevarer fremstilles, markedsføres og sælges i EU. Vejledningen fortæller om de mest centrale forpligtelser, men er ikke udtømmende. Sæt dig derfor altid ind i reglerne, som gælder for dit produkt. Der findes en tilsvarende vejledning, som er målrettet bygherrer, byggetekniske rådgivere, entreprenører og almindelige forbrugere af byggevarer. Find den på Byggevareinfo.dk. Vejledningen er resultatet af et bredt samarbejde mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Arbejdsgiverne, Arbejdstilsynet, Branchehuset, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Standard, Danske Ark, Danske Byggecentre, ETA-Danmark, FRI, Miljøstyrelsen, Tekniq, Teknologisk Institut og Vejdirektoratet. Læs meget mere her:
May 28th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Der er stadig problemer med at overholde informationspligten i REACH-forordningen

Der er stadig problemer med at overholde informationspligten i REACH-forordningen

Miljøstyrelsen har offentliggjort resultatet af en stikprøvekontrol, om byggemarkeder overholder informationspligten i REACH-forordningen. Hvis et produkt indeholder mere end 0,1 procent af et stof fra EU’s kandidatliste skal leverandøren informere forbrugeren om stoffets navn indenfor 45 dage, hvis forbrugeren anmoder om dette. Informationspligten gælder både for varer, der er produceret i EU og for varer, der er importeret fra et land uden for EU. Miljøstyrelsen informerer, at de kun modtog et korrekt svar indenfor de 45 dages svarfrist, ud af 10 tilfælde, hvor et byggemarked var forpligtet til at informere i henhold til informationspligten. Læs offentliggørelsen fra Miljøstyrelsen her. Danske Byggecentre hjalp med tilblivelsen af vejledning og webværktøjDet er ikke første gang at Miljøstyrelsen foretager stikprøvekontroller af de danske byggemarkeder. Også i 2017 viste en kontrol, at der ikke var helt styr på informationspligten under REACH-forordningen. Dengang var der kun et korrekt svar ud af 13 produkter, hvor byggemarkederne var forpligtet til at informere. Dengang indgik Danske Byggecentre, sammen med Dansk Erhverv, Dansk Industri og Miljøstyrelsen et partnerskab med det formål at udbrede kendskabet i byggecentre og blandt deres leverandører til pligten om at videregive informationen om særligt problematiske stoffer i artikler i henhold til REACH artikel 33.  Partnerskabet har udviklet en vejledning om informationspligter under REACH, der giver et overblik over reglerne og gode råd til, hvordan man som forhandler kan undersøge, om ens varer indeholder kandidatlistestoffer. I samme ombæring blev der også åbnet op for et webværktø
May 24th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Hvilke erhvervsuddannelseselever finder en praktikplads hos en virksomhed, og hvilke gør ikke?

Hvilke erhvervsuddannelseselever finder en praktikplads hos en virksomhed, og hvilke gør ikke?

I den offentlige debat diskuteres det, hvordan erhvervsuddannelserne kan gøres mere attraktive, så Danmark også i fremtiden har tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft. En af udfordringerne er, at nogle elever ikke finder en praktikplads efter grundforløbet. I denne analyse undersøges det, hvad der karakteriserer de elever, som efter grundforløbet ikke får indgået en praktikpladsaftale med en virksomhed. De sammenlignes med elever, der finder virksomhedspraktik, og i den forbindelse analyseres det også, hvordan sandsynligheden for at finde en praktikplads påvirkes af elevernes baggrundskarakteristika. Analysens hovedkonklusioner: Blandt de 32.000 elever uden forhåndsaftale med en virksomhed ved erhvervsuddannelsens start, som afsluttede deres grundforløb i skoleåret 2016/2017, havde 16.900 elever (53 %) fundet en praktikplads på en virksomhed inden for seks måneder.  Lidt over 7.100 elever havde seks måneder efter afslutningen af grundforløbet i skoleåret 2016/2017 ikke fundet virksomhedspraktik og var hverken i gang med skolepraktik eller anden ordinær uddannelse. Det svarer til 22 % af de 32.000 elever, som afsluttede grundforløbet i 2016/2017. Denne andel er faldet i forhold til de seneste år.  Mænd finder i højere grad end kvinder praktikplads hos en virksomhed, ligesom personer af dansk oprindelse i højere grad end efterkommere finder praktikplads. Elever i virksomhedspraktik har generelt højere karakterer i dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve end elever uden en praktikplads.  Mange elever kommer fra faglærte hjem, hvor forældrenes højeste uddannelse er en erhvervsuddannelse. Disse elever er i højere grad i virksomhedspraktik end elever fra ufaglærte hjem, mens elever med forældre med en lang videregående uddannelse har sværere ved at finde en praktikplads end elever fra ufaglærte hjem, når der korrigeres for elevernes baggrundkarakteristika. Kilde: Danmarks Statistik
May 23rd, 2019|Nyhedsarkiv|

Erhvervslivet er ikke blot nyttige skaffedyr

Pressemeddelelse Hvis der skal være råd til al den velfærd, der bliver lovet her i valgkampen, er der brug for større fokus på erhvervslivets vilkår, så der kan tjenes penge til alle de gaver, politikerne deler ud af i øjeblikket. – Det er de private virksomheder, der finansierer den danske velfærd, så det er ubegribeligt, at politikerne ikke har mere fokus på at forbedre vilkårene, for dem der tjener pengene. Nu så vi senest Socialdemokratiet, der ville finansiere dele af deres velfærdsudspil ved at sende en række ekstraregninger ud til erhvervslivet. Hvis man bliver ved med at hæve omkostningerne for at drive virksomhed i Danmark, så vil der blive færre og færre, der kan sikre arbejdspladser og indtægter til den danske velfærd, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre. Højere arbejdsudbud er nødvendigt for at finansiere velfærdssamfundetErhvervslivet i Danmark skriger på arbejdskraft, men det er der desværre ikke meget fokus på i valgkampen. Ifølge tal fra Danmarks Statistik har 22 % af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen i april 2019 måtte sige nej til arbejde pga. mangel på arbejdskraft. Det tal er på 18 % for serviceerhvervene i april 2019, og ca. hver tiende industrivirksomhed angiver mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning. – Det er virkelig mange virksomheder, der ser mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning, og det er helt utroligt, at der ikke er mere fokus på det i valgkampen. Prøv at tænke hvor mange flere penge alle de virksomheder kunne tjene til velfærdssamfundet, hvis blot de havde nemmere adgang til arbejdskraft, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre. Sænk beløbsgrænsenSom reglerne er i dag, skal […]
May 22nd, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Pulje til inklusionsboliger til psykisk sårbare personer

Pulje til inklusionsboliger til psykisk sårbare personer

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen åbner nu op for 3. runde af ansøgninger til puljen for inklusionsboliger. Ansøgningsfristen for støtte til inklusionsboliger er den 18. oktober 2019. Læs mere om puljen og dens midler. I årene 2017-2019 er der afsat en årlig pulje på kr. 10 mio., hvor boligorganisationer i forening med kommunen kan søge om støtte til etablering af inklusionsboliger i almene familieboliger for psykisk sårbare personer. En inklusionsbolig er en bolig med tilknyttet socialpædagogisk bistand, hvis formål er at understøtte psykisk sårbare personer, så de i egen bolig kan opnå en selvstændig tilværelse. Den socialpædagogiske bistand ydes som udgangspunkt af en social vicevært, der bl.a. skal medvirke til etablering af netværk og til at beboeren opnår eller fastholder tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse. Frivillige organisationer kan også medvirke i arbejdet, og hvis det er hensigtsmæssigt, kan bistanden være fra private virksomheder. Målgruppen for denne type bolig er personer som med bostøtte i en periode på højest to år kan opnå en selvstændig tilværelse. Boligerne udlejes dermed på tidsbegrænsede lejekontrakter. Ansøgere kan søge om støtte til: begrænset ombygning og indretning, der gør boligerne mere egnede som inklusionsboliger,tilskud til nedsættelse af huslejen i boliger, hvor lejen overstiger målgruppens betalingsevne,dækning af omkostningerne til socialpædagogisk bistand, ogrefusion af tab på kommunale garantier for fraflytningsistandsættelse, hvor beboeren ikke selv kan betale. Støtte til ombygning og indretning ydes som et engangsbeløb, mens støtten i øvrigt kan ydes i en periode på højst 15 år. Det er boligorganisationen, der i fællesskab med kommunalbestyrelsen skal søge om støtte til inklusionsboliger. Støtten bliver givet efter ansøgning på grundlag af en konkret vurdering af alle modtagne ansøgninger. Ansøgere […]
May 21st, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Udvidet ansvar for byggecentrenes leverandører – Tag ansvar for dine byggematerialer

Udvidet ansvar for byggecentrenes leverandører – Tag ansvar for dine byggematerialer

I forbindelse med DB12, Danske Byggecentres almindelige salgs- og leveringsbetingelser, kan man som leverandør tilmelde sig et udvidet ansvar på byggematerialer. Udvidet ansvar er en ordning for leverandører, der tør påtage sig ansvar for fejl og mangler, der er opstået i produktionen af deres byggematerialer. Det udvidede ansvar løber i ti år fra tidspunktet, hvor byggematerialet blev taget i brug. Fejl der opstår, efter produktet har forladt produktionen, er ikke omfattet af det udvidede ansvar. Det udvidede ansvar betyder således, at leverandøren overtager det ansvar byggecentrene har, i kraft af Forældelsesloven fra 2008, hvor private kunders reklamationsfrist over for mangelfulde byggematerialer blev forlænget til 10 år. Udvidet ansvar er kun gældende på byggematerialer. Følgende definition fra byggevareforordningen kan give en indikation af, hvilke produkter der er byggematerialer: ”»byggevare/byggemateriale«: enhver vare eller ethvert system, som fremstilles og bringes i omsætning med henblik på at indgå varigt i bygværker eller dele heraf…” Kun ved salg til private forbrugereDet er vigtigt at pointere, at det udvidede ansvar kun gælder ved salg til private forbrugere. Hvis der er tale om leverancer af byggematerialer, hvor byggevareleveranceklausulen er aftalt, vil ansvarsperioden være på 5-6 år ved skjulte fejl og mangler. Det vil typisk være i tilfælde, hvor slutbrugeren er offentlig, offentligt støttet, eller at der er indgået AB92/AB18. Byggecentrene giver det udvidede ansvar videre i forsyningskædenByggecentrenes ansvar for byggematerialer er som udgangspunkt begrænset til ét år, hvis der er tale om salg til professionelle kunder. Som en udvidet service giver de danske byggecentre det udvidede ansvar videre til deres professionelle kunder, således de også er dækket ved videresalg til private forbrugere. Baggrunden for oprettelsen af det udvidede ansvar er, at det ikke er rimeligt, at en håndværker skal […]
May 20th, 2019|Nyhedsarkiv|

Nu må vi ikke glemme valget til Europa-Parlamentet

Pressemeddelelse Vi hører med rette, rigtig meget om folketingsvalget i disse dage, men det er desværre på bekostning af mindre mediedækning af valget til Europa-Parlamentet. Hos Danske Byggecentre kan vi godt blive bange for, at mange vil glemme EP-valget, fordi folketingsvalget dominerer mediebilledet. For få stemmer til Europa ParlamentetVed det seneste europaparlamentsvalg i 2014 var valgdeltagelsen kun på 56 procent. Blandt de unge mellem 18 og 24 år var det kun 38 procent der stemte. Det tal skulle vi helst få højere op denne gang, men det bliver svært, når der skal kæmpes om mediedækning med folketingsvalget. Det er rigtig ærgerligt med denne forholdsvis lave valgdeltagelse, når man samtidig tænker på hvor stor betydning de beslutninger, der træffes i Europa-Parlamentet, har for Danmark. I parlamentet træffes der bl.a. beslutninger om det indre marked, herunder arbejdskraftens fri bevægelighed. Det er utrolig vigtigt for Danmark, at vi er en del af det indre marked. Vi er ikke verdens største økonomi, og vi er afhængige af samhandlen med landene omkring os for at sikre fortsat vækst. Vi har også brug for arbejdskraft fra de andre EU-lande. “Vi mangler arbejdskraft i Danmark, og derfor er det utrolig vigtigt, at der er så få barrierer som muligt, når danske virksomheder skal tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Det hjælper arbejdskraftens fri bevægelighed indenfor EU med”, udtaler Palle Thomsen, Adm. direktør Danske Byggecentre. De seneste år er der sket rigtig meget på klima- og miljøområdet. Folk har for alvor fået øjnene op for, hvor vigtigt det er, at der bliver handlet. Det er et ansvar, vi alle står med både i Danmark men […]
May 16th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Større og større fokus på den europæiske tømmerforordning

Større og større fokus på den europæiske tømmerforordning

Den europæiske tømmerforordning, også kaldet EUTR, har til formål at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og modvirke handel med ulovligt fældet træ. Både importeret træ samt træ fældet indenfor EU’s grænser. Det er vigtigt at bekæmpe handel fra ulovlig tømmerhugst, fordi det flere steder i verden bidrager til ikke bæredygtig drift med skovrydning og skovødelæggelse. Heraf er der store afledte skadevirkninger såsom unfair konkurrence på træmarkedet, øget CO2-udslip og global opvarmning, øget korruption og offentlige kasser der mister hugstafgifter og skatter. Forpligtigelser for markedets aktørerEUTR indeholder tre primære forpligtelser der afhænger af hvor man befinder sig i trækæden fra skoven til forbruger. EUTR skelner mellem en virksomhed, som bringer træet i omsætning i EU for første gang, og forhandlere som udelukkende handler med træ som allerede er bragt i omsætning. For virksomheder der bringer træet i omsætning i EU for første gang er der forbud mod at omsætte ulovligt fældet træ. Lovteksten i EU’s tømmerlov definerer lovligt træ, som træ fældet i overensstemmelse med hugstlandets gældende lovgivning. Derudover skal virksomheder der for første gang bringer træprodukter i omsætning på EU-markedet udvise ”Due diligence” – fornøden omhu. En Due diligence skal sikre at virksomheden har adgang til helt specifik information om træprodukterne, herunder hugstland, træart, mængde eller vægt, oplysninger om hvem varerne er købt af, samt information der viser, at lovgivningen i hugstlandet er efterlevet. For forhandlere er der krav om sporbarhed af de træprodukter der sælges. Det er værd at bemærke at EUTR omfatter alle træprodukter, og produkter der indeholder træ. Man er altså også omfattet af EUTR, hvis man f.eks. afsætter møbler lavet helt eller delvist af træ. Eutr.dkMiljøstyrelsen har sammen med en række erhvervsorganisationer, bl.a. Danske […]
May 15th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Brug mere træ – det er godt for økonomien og for klimaet

Brug mere træ – det er godt for økonomien og for klimaet

Danske virksomheder, der bruger træ som råvare, skaber jobs til 115.300 danskere, bidrager årligt med 77 milliarder kroner til den danske velstand og spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, viser en ny kortlægning af træsektorens betydning for det danske samfund. Bag analysen står organisationerne Træ- og Møbelindustrien i Dansk Industri, Dansk Skovforening, Dansk Energi, Dansk Træforening og Danske Byggecentre, som tilsammen repræsenterer virksomhederne indenfor træsektoren i Danmark. Organisationerne er gået sammen for at vise, at der er god grund til at værne om træerhvervet og sikre det bedre betingelser i fremtiden. 115.300 jobs uden for de store byerTræsektoren skaber jobs overalt i landet til 115.300 danskere med mange forskellige uddannelser. Trævirksomhederne har en bemærkelsesværdig evne til at skabe arbejdspladser uden for de større byer, og lokalt kan skoven, savværket, møbelfabrikken, byggeri- eller papirindustrien være en væsentlig kilde til arbejdspladser. Faglærte medarbejdere udgør omtrent halvdelen af de beskæftigede i træsektoren, og det understreger branchens fokus på tekniske kundskaber og produktion af varer. 77 milliarder kroner er træsektorens årlig bidrag til det danske BNP, men træ er ikke kun godt for arbejdspladser og økonomi. Virksomhederne udnytter på mange forskellige måder træets klimavenlige egenskaber dels i skoven, i byggeriet, til møbler, emballage, papir og i energisektoren. Træ er nøglen til et fossilfrit samfundTræ er et fornybart materiale, som binder CO2 og er bæredygtigt, hvis det kommer fra skove i balance. Og i en verden med knaphed på ressourcer og stigende temperaturer bliver det stadig mere afgørende at tage højde for materialers fornybarhed og klimaaftryk. Bæredygtigt træ er på mange måder godt for miljøet, og der er store fordele ved at bruge træ som alternativ og som supplement […]
May 14th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Ny millionaftale skal sætte skub i den grønne omstilling af landbruget og byggeriet

Ny millionaftale skal sætte skub i den grønne omstilling af landbruget og byggeriet

De enkelte landmænd skal hjælpes til at gøre deres produktion mere klimavenlig. Derfor udvikles et koncept for klimaregnskaber for de enkelte landbrug. Sammen med to yderligere initiativer skal det sætte skub i landbrugets grønne omstilling. Regeringen afsætter sammen med S, DF, R og SF i alt 23,7 mio. kr. fra den grønne klimapulje til tre forskellige tiltag, der skal understøtte landbrugets omstilling til en mere klimavenlig drift. Der afsættes desuden 3 mio. kr. til en indsats, der skal fremme klimavenligt byggeri. ”Regeringen har taget fat på den store udfordring, det er, at få reduceret drivhusgasudledningerne fra landbruget og byggeriet. Derfor glæder det mig, at partierne bag aftalen er med på at få sat ekstra skub i omstilling af netop de sektorer,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Partierne er enige om at sætte penge af til at udvikle et nyt koncept for klimaregnskaber og oplysning til landmændene. Det skal styrke de enkelte landmænds viden om de klimamæssige konsekvenser af deres produktion og give dem nogle styringsredskaber, så de kan planlægge deres landbrugsdrift i en mere klimavenlig retning. Derudover er der afsat midler til to projekter, der skal fremme produktionen af mere klimavenligt dyrefoder. ”Vi sætter næsten 8 mio. kr. af i 2019, til at få udviklet et solidt koncept for klimaregnskaber til landbrugsbedrifterne. Det skal give landmændene nogle værktøjer til at planlægge deres landbrugsdrift mere klimavenligt. Det er konkret klimapolitik, der virker i marken,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Desuden vil partierne, i samarbejdet med branchen, sætte gang i et gennemgribende analysearbejde, der skal samle viden omkring klimavenligt byggeri, herunder træbyggeri. Det skal sikre, at alle byggeriets parter kan omsætte […]
May 13th, 2019|Nyhedsarkiv|