Nyhedsarkiv

 • Permalink Gallery

  Danske Byggecentre og Dansk Træforening inviterer til informationsmøde om EUTR

Danske Byggecentre og Dansk Træforening inviterer til informationsmøde om EUTR

I forlængelse af Miljøstyrelsens informationskampagne om EU’s Tømmerforordning, også kaldet EUTR, og deres brevudsendelser, inviterer Danske Byggecentre, i samarbejde med Dansk Træforening, til informationsmøde om reglerne i EUTR. EUTR forbyder markedsføring af ulovlig fældet træ på det europæiske marked. Derfor har reglerne stor betydning for de danske byggecentre, både som importører og som forhandlere af træ og træprodukter. Danske Byggecentre har været med til at udvikle informationshjemmesiden til EUTR: www.eutr.dk. Selvom hjemmesiden er et godt sted at finde information omkring reglerne i EUTR, og hvad man som forhandler har af forpligtigelser, så er det vores opfattelse, at der stadig er mange spørgsmål i branchen. Informationsmødet finder sted hos Danske Byggecentre og Dansk Træforening: Torsdag 23. august 2018, kl. 12.00 Egebækvej 98, 2850 Nærum Tilmelding sker til Sidsel Nielsen, snn@bdb.dk, eller Martin Møllemand, mkm@bdb.dk. Send en email med navn, stilling, firma og email. Tilmeldingsfristen er mandag den 20. august kl. 16.30.   Program Kl. 12.00 – 12.30: Registrering Danske Byggecentre og Dansk Træforening byder på en sandwich Kl. 12.30 – 12.35: Velkomst v/ Danske Byggecentre og Dansk Træforening Kl. 12.35 – 13.30: Oplæg fra Miljøstyrelsen omkring EUTR v/ Landskab og skov, Miljøstyrelsen Kl. 13.30 – 13.55: Spørgsmål til Miljøstyrelsen v/ Landskab og skov, Miljøstyrelsen Mulighed for spørgsmål til EUTR Kl. 13.55 – 14.10: Kort pause Kl. 14.10 – 15.00: Oplæg fra Dansk Træforening omkring tropisk træ v/ Dansk Træforening Kl. 15.00 – 15.30: Oplæg vedrørende CSR politik i forbindelse med træprodukter Kl. 15.30: Afrunding Afrunding og mulighed for kollegialt samvær   Yderligere information om oplægsholdere følger.  
August 3rd, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Større og større fokus på den europæiske tømmerforordning

Større og større fokus på den europæiske tømmerforordning

Den europæiske tømmerforordning, også kaldet EUTR, har til formål at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og modvirke handel med ulovligt fældet træ. Både importeret træ samt træ fældet indenfor EU’s grænser. Det er vigtigt at bekæmpe handel fra ulovlig tømmerhugst, fordi det flere steder i verden bidrager til ikke bæredygtig drift med skovrydning og skovødelæggelse. Heraf er der store afledte skadevirkninger såsom unfair konkurrence på træmarkedet, øget CO2-udslip og global opvarmning, øget korruption og offentlige kasser der mister hugstafgifter og skatter. Forpligtigelser for markedets aktører EUTR indeholder tre primære forpligtelser der afhænger af hvor man befinder sig i trækæden fra skoven til forbruger. EUTR skelner mellem en virksomhed, som bringer træet i omsætning i EU for første gang, og forhandlere som udelukkende handler med træ som allerede er bragt i omsætning. For virksomheder der bringer træet i omsætning i EU for første gang er der forbud mod, at omsætte ulovligt fældet træ. Lovteksten i EU’s tømmerlov definerer lovligt træ, som træ fældet i overensstemmelse med hugstlandets gældende lovgivning. Derudover skal virksomheder der for første gang bringer træprodukter i omsætning på EU-markedet udvise ”Due diligence” – fornøden omhu. En Due diligence skal sikre at virksomheden har adgang til helt specifik information om træprodukterne, herunder hugstland, træart, mængde eller vægt, oplysninger om hvem varerne er købt af, samt information der viser, at lovgivningen i hugstlandet er efterlevet. For forhandlere er der krav om sporbarhed af de træprodukter der sælges. Det er værd at bemærke at EUTR omfatter alle træprodukter, og produkter der indeholder træ. Man er altså også omfattet af EUTR, hvis man f.eks. afsætter møbler lavet helt eller delvist af træ. Eutr.dk Miljøstyrelsen har sammen med en række erhvervsorganisationer, bl.a. Danske Byggecentre, oprettet hjemmesiden www.eutr.dk hvor […]
August 2nd, 2018|Nyhedsarkiv|

Stærke kræfter træder ind i PEFC Danmarks bestyrelse

Portræt af Martin Briand Petersen Martin Briand Petersen, forretningsudvikler i HedeDanmark, vil i fremtiden hjælpe med at fremme bæredygtig skovbrug. ”Mennesker og natur er kernen i mit arbejde, og det jeg brænder for”, siger Martin Briand Petersen, der på dette års generalforsamling enstemmigt blev stemt ind i PEFC Danmarks bestyrelse. Netop linket mellem mennesker og natur stemmer godt overens med PEFC Danmarks vision om at skabe opmærksomhed og forståelse omkring bæredygtig skovdrift ved at give skovejere, virksomheder og forbrugere muligheden for at indgå i indsatsen om at skabe en bæredygtig fremtid. Martin er forretningsudvikler i Skovdivisionens udviklingsafdeling, samt chef for skovcertificering hos HedeDanmark A/S, og hos PEFC Danmark er vi glade for at kunne drage nytte af Martins kompetencer indenfor blandt andet kommunikation og skabelse af relationer mellem mennesker. Foruden Martins interesse i at skovene drives på en solid og bæredygtig måde, ser HedeDanmark også værdi i at have en repræsentant i PEFC Danmarks bestyrelse: ”I HedeDanmark vi gerne være med til at drive Danmarks skove bæredygtigt på en måde, der virker godt for vores skovejere; Vi betjener skovejere som har vidt forskellige fokusområder; nogle har primært fokus på naturen og andre på det rekreative eller produktion. Ofte er alle de nævnte fokusområder vigtige for de skovejere, vi samarbejder med. Det er vores fornemmeste opgave at rådgive dem, så de får indfriet deres driftsmål. Vi vil gerne kunne hjælpe dem med at opfylde en bæredygtig forvaltning af skovene i forhold til kravene i PEFC. Det er altid vigtigt, at det økonomiske fundament er i orden for, at den bæredygtige drift kan fremmes”. Netop rådgivning og sund fornuft, hvor alle interessenter oplever, at de når deres ønsker og mål til, hvordan skovene drives er Martin Briands grundlag for at træde ind i […]
August 1st, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Gratis adgang til DB12 – Danske Byggecentres fælles salgs- og leveringsbetingelser

Gratis adgang til DB12 – Danske Byggecentres fælles salgs- og leveringsbetingelser

Bestyrelsen i Danske Byggecentre har vedtaget, at det fremover skal være gratis for DBs medlemmer (dvs. tømmerhandlere og byggemarkeder) at bestille DB12 – Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer. DB12 er udarbejdet af Danske Byggecentre i fællesskab med medlemsforretningerne, og de afspejler branchens sædvaner og kutymer. DB12 finder anvendelse som aftalegrundlag for Danske Byggecentres medlemmers salg til PROFESSIONELLE kunder og er gældende for leverancer i Danmark. Bestil hos Danske Byggecentre Langt de fleste medlemsforretninger af Danske Byggecentre benytter sig allerede af betingelserne i DB12 ved salg til professionelle kunder. Er du en af dem der endnu ikke benytter sig af DB12, kan du nemt og hurtigt bestille det hos Danske Byggecentre. Alt du skal gøre er blot, at sende en mail til adm@bdb.dk med emnefeltet ”DB12 bestilling”, hvori der listes følgende oplysninger: Firmanavn Gade Postnr. By Tlf. Email Hjemmeside Sælgers ansvar for produktskader * * Under dette punkt skal der listes hvor meget sælgers ansvar for produktskader for erhvervstingskader er begrænset til. Dette beløb aftales som regel med eget forsikringsselskab. Du kan læse mere om DB12 her, hvor du også kan se et prøveeksemplar af betingelserne.  
July 31st, 2018|Nyhedsarkiv|

Workshop om membraner til tagdækning

SBi inviterer til workshop, som indledning på projektet om udarbejdelsen af tre nye SBi-anvisninger om membraner til tagdækning. SBi går snart i gang med at udarbejde tre SBi-anvisninger om membraner til tagdækning. I den anledning inviterer vi til workshop for at få branchens input til de vigtigste problemstillinger, der skal behandles i SBi-anvisningerne inden for udførelse, projektering og specifikation af egnede materialer. Formålet med anvisningerne er at gøre det lettere for byggeriets parter at bestille, projektere og udføre tagmembraner på et oplyst grundlag. Læs beskrivelse af projektet her. Indledningsvis vil SBi på workshoppen orientere om projektets rammer og formål samt følgegruppens rolle og muligheder for at præge arbejdet. Dernæst vil Byggeskadefonden redegøre for byggeskader, hvor tagmembraner er anvendt, og Teknologisk Institut vil fortælle om deres erfaringer og viden på området. Efterfølgende ønsker SBi gennem input fra deltagerne at blive klogere på de vigtigste problemstillinger, der skal beskrives under udførelse, projektering og specifikation af egnede membraner til tagdækning. Ligeledes vil SBi gerne have et overblik over omfanget af dokumentation, der er til rådighed og kan danne grundlag for beskrivelserne. Det gælder ikke mindst, hvordan anvisningerne bedst hjælper brugerne – ikke bare i projekteringen og udførelsen, men også med at vælge de bedste materialer i den givne situation. Læs om processen for udarbejdelse af SBi-anvisninger her. Der er fortsat mulighed for at bidrage i arbejdet gennem deltagelse i følgegruppen – gerne begrænset til en repræsentant fra hvert firma. Læs om følgegruppen her. Program for workshoppen 22. august ​12.30 Velkomst Forskningschef Ruut Peuhkuri, SBi, Aalborg Universitet København ​12.35 SBi-anvisninger om membraner til tagdækning Seniorforsker Torben V. Rasmussen, SBi, Aalborg Universitet København Orientering om arbejdet med de tre nye SBi-anvisninger om membraner til tagdækning. Projektet […]
July 30th, 2018|Nyhedsarkiv|

Ny rapport om oplevelsesøkonomiske centre

I forlængelse af planlovaftalen ”Et Danmark i bedre balance” blev der sidste år nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at undersøge barrierer og muligheder for at udvikle oplevelsesøkonomiske centre i Danmark. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og otte kommuner. Og samme arbejdsgruppe er nu klar med i alt 16 anbefalinger inden for de fire overordnede temaer: Adgangsforhold, planlægning, reguleringsmæssige rammer og samarbejdsformer. I rapporten peger arbejdsgruppen overordnet på, at der ikke er store barrierer for at udvikle oplevelsesøkonomiske centre i Danmark. I den forbindelse fremhæver arbejdsgruppen blandt andet, at planloven i dag giver kommunerne en god ramme for at arbejde med udvikling af oplevelsesøkonomiske centre. Der er derfor primært behov for mindre tilpasninger og praksisændringer hos de statslige og kommunale myndigheder. Derudover kan effekterne af nye eller eksisterende oplevelsesøkonomiske centre med fordel indgå i prioriteringen af nye infrastrukturprojekter. Erhvervsminister Rasmus Jarlov: ”Danskerne forbruger oplevelser som aldrig før, og mange kommuner ser derfor et vækstpotentiale i at arbejde strategisk med at udvikle oplevelsesøkonomiske centre. Det arbejde vil regeringen selvfølgelig meget gerne være med til at understøtte. Og den positive forskel, vi blandt andet kan gøre, er i forhold til at have et konstruktivt samarbejde mellem kommunerne og de statslige myndigheder. Her skal vi i staten blive bedre til at være løsningsorienterede, når vi er i dialog med kommunerne eller arrangørerne af oplevelsesøkonomiske aktiviteter.” Flere kommuner bruger udviklingen af oplevelsesøkonomiske centre, som et strategisk værktøj til at drive en positiv samfundsudvikling. Et eksempel er Horsens Kommune, som ved at transformere det gamle statsfængsel til et oplevelsescenter har formået at skifte image fra at være en fængselsby til at være en oplevelsesby. Sådan en udvikling er både til gavn for byens borgere, det lokale erhvervsliv og for […]
July 27th, 2018|Nyhedsarkiv|

Agil erhvervsregulering skal styrke morgendagens vækst

Den digitale udvikling går i dag hurtigere end nogensinde og vil få stadigt større indflydelse på vores samfund og på danske virksomheders konkurrenceevne og vækst. Som del af opfølgningen på Strategien for Danmarks digitale vækst og den politiske aftale herom, er der derfor igangsat en række initiativer, der skal gøre erhvervsrettet regulering mere agil og tilpasningsdygtig til et samfund i hastig forandring. Det skal undgås, at danske virksomheder med nye digitale forretningsidéer bliver unødigt forsinkede på deres vej til markedet. Erhvervsminister Rasmus Jarlov: ”Danmark er blandt de mest digitaliserede lande i verden. Det er en styrkeposition, vi skal udnytte til at fastholde og tiltrække de virksomheder, der skal skabe morgendagens vækst og arbejdspladser. Vi skal i Danmark skabe reguleringsmæssige rammer, der både sikrer, at virksomhederne ikke hindres i at udnytte de nyeste digitale muligheder til at skabe nye forretningskoncepter og vækst – og at det samtidig sker på de betingelser, som er ønskelige i det danske samfund.” Fra den 1. juli 2018 er det obligatorisk for myndigheder at vurdere, om ny erhvervsregulering understøtter virksomhedernes muligheder for at anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller – samtidig med, at reglernes overordnede formål og beskyttelseshensyn fastholdes. Danmark er blandt de første lande i verden til at arbejde så systematisk med fremtidssikret regulering. Fakta Regeringen indgik den 26. februar aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om initiativer for Danmarks Digitale Vækst. Som en del af aftalen indgår initiativet om agil erhvervsrettet regulering (initiativ 5.1). Aftaleparterne er enige om at styrke virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller, der skaber værdi for både virksomhederne og for samfundet. Der gennemføres følgende indsatser: Fra 1. juli 2018 skal det være obligatorisk for myndigheder at vurdere, om erhvervsrettet regulering understøtter virksomhedernes muligheder for […]
July 26th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Regeringen og Dansk Folkeparti vil beskytte store naturarealer

Regeringen og Dansk Folkeparti vil beskytte store naturarealer

Regeringen og Dansk Folkeparti vil inddrage ca. 30.000 hektar ny natur, der skal have Natura 2000-beskyttelse. Det er den største enkeltudpegning af ny Natura 2000-natur på land siden 2004. Områder ved Paradisbakkerne på Bornholm, Klinteskoven på Møn og Saltum Enge i Nordjylland er bare nogle af de naturperler, der foreslås bedre beskyttet. Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at beskytte ca. 30.000 hektar natur i forbindelse med en justering af de såkaldte Natura 2000-områder. Miljøstyrelsen vil nu færdigbehandle de mange høringssvar, så de endelige grænser kan trækkes. Siden områderne blev etableret i Danmark i 1990’erne, har man ikke set på, om stregerne var trukket rigtigt. Derfor blev det som en del af Naturpakken fra 2016 besluttet at give den særligt beskyttede natur et gennemsyn. Det viser, at en del af områderne blandt andet er intensivt dyrket landbrugsjord og bebyggelse i stedet for værdifuld natur. Derfor skal grænserne justeres. Der har tidligere været lagt op til at udtage ca. 30.000 hektar ikke-natur og tilføje ca. 5.000 hektar natur. Nu har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet at endnu mere natur skal beskyttes, så der i stedet for at blive tilføjet ca. 5.000 hektar, nu bliver tilføjet omkring 30.000 hektar. “Man pynter sig med lånte fjer, hvis man naturbeskytter kornmarker, gylletanke og havnemoler. Vi skal selvfølgelig ikke kalde noget natur, der ikke er det. Jeg synes, at det er vigtigt med beskyttet natur i Danmark. Og jeg er glad for, at vi er enige om at beskytte mere af den rigtige natur med udpegningen af de omkring 30.000 hektar nye naturarealer. Det bliver en kæmpe gevinst for naturen i Danmark, at vi nu får beskyttet mere af den værdifulde natur”, siger Jakob Ellemann-Jensen. Største udpegning siden 2004 30.000 hektar er det samme som […]
July 25th, 2018|Nyhedsarkiv|

191 mio. kroner i støtte til ny energiteknologi

EUDP uddeler 191 mio. kroner til fremtidens løsninger inden for energiteknologi. 25 projekter har fået støtte og er dermed kommet væsentligt tættere på at føre projekter ud i verden, der kan sikre mere effektive og klimavenlige energiløsninger. Nye ”sugebøttefundamenter” til havvindmøller og klimavenlige mursten er to af de projekter, der får støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) i forbindelse med den første ansøgningsrunde i 2018. EUDP støtter hvert år projekter, der kan gøre vores energiløsninger mere klimavenlige og effektive. I alt har 82 projekter søgt om støtte i denne runde, og 25 af dem har nu fået støttekroner. ”EUDP er afgørende i vores arbejde med at sikre udvikling af fremtidens energiteknologi. Med de 191 mio. kr., der nu er uddelt til i alt 25 projekter, bidrager vi helt konkret til at fremme den grønne omstilling, samtidig med at vi styrker vores position som grønt foregangsland og bidrager til yderligere vækst og arbejdspladser i energisektoren,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). Støtte til nye havvindmøllefundamenter og klimavenlige mursten Produktion og installation af havvindmøllefundamenter er en dyr affære. Men et nyt ”sugebøttedesign” fra Siemens Gamesa i samarbejde med underleverandører og universiteter fra branchen kan være med til at nedbringe omkostningerne. I stedet for at bore fundamenter ned i havbunden, skabes der i det nye design et undertryk, der ”suger” bøtterne ned i havbunden. Forventningen er en omkostningsbesparelse på op til 50 procent af omkostningerne til fundamenter ved etablering af havvindmøller. Omkostninger til fundamenter for offshore vindmøller udgør op til 30 % af de samlede omkostninger ved etablering af en offshore vindmøllepark. Et andet eksempel på et projekt, der har fået støtte, er en ”blødstenspresser” fra Fr. Petersens Maskinfabrik A/S. Tørring og brænding af mursten kræver nemlig store […]
July 24th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Du kan stadig nå at tilmelde din gode idé til 360 Grader Prisen 2018

Du kan stadig nå at tilmelde din gode idé til 360 Grader Prisen 2018

Er du iværksætter eller garvet forretningsmand/kvinde? Og kan din forretningsidé fremme en bæredygtig samfundsudvikling i eller uden for Danmark? Så er det nu (inden 6. august 2018), du skal sende os din løsning og få mulighed for at pitche din ide live foran en jury og et publikum. Erhvervsstyrelsen er i år med til at uddele 360 Grader Prisen 2018 i samarbejde med Dansk Erhverv, Dansk Initiativ for Etisk Handel og Green Network. 360 Grader Prisen 2018 sætter fokus på nye løsninger, der fremmer en bæredygtig udvikling og indfrielsen af FNs 17 Verdensmål. Prisen hylder på den måde de danske startups og etablerede virksomheder, der arbejder succesfuldt i krydsfeltet imellem innovation, ny teknologi, digitale løsninger og bæredygtighed. Vinderne af kategorierne ’Startup’ og ’Etablerede virksomheder’ vil blive præmieret med 360 Grader Prisen 2018 samt et beløb på kr. 15.000. Derudover får vinderne et års partnerskab hos Green Network (for startups) eller et certificeringsforløb som Sustainable Business Partner hos Green Network (for etablerede virksomheder) Hvem, hvor og hvornår Ansøgningsfristen er 6. august 2018. Konkurrencen og prisuddelingen løber i år af stablen den 6. september, kl. 13-17 i Børsens i København. Dette års jury består af blandt andre udviklingsdirektør Mette Skøt fra Vækstfonden og generalsekretær Christian Friis Bach fra Dansk Flygtningehjælp. Tilmeld dig til 360 Grader Prisen 2018 Hvis du vil være med til konkurrencen og prisuddelingen – som enten deltager eller publikum – kan du tilmelde dig til arrangementet fra i dag. Læs mere om konkurrencen og indsend din løsning på challenges.dk her. Tilmeld dig som publikum på danskerhverv.dk her.   Kilde: Erhvervsstyrelsen
July 23rd, 2018|Nyhedsarkiv|